7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivValla lähitulevikku kujundab uus arengukava

Valla lähitulevikku kujundab uus arengukava

Kambja vallavolikogu pidas istungit 30. oktoobril.
Kehtestati maamaksu määr
Vallavolikogu kehtestas oma määrusega nr 16 maamaksu määra 2004. aastaks.
Haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks kehtestati 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Kõigil ülejäänud sihtotstarvetel (õue-aiamaa, metsamaa, muu maa) kasutatava maa maamaksu määraks kehtestati 1,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Ka käesoleval aastal kehtisid maamaksu määrad eelpoolnimetatud suuruses.
Kambja vallas alaliselt elavad pensionärid saavad ka järgmisel aastal maamaksu tasumiseks toetust.

Kinnitati sotsiaaltoetuste suurused

Volikogu määrusega nr 17 kinnitati sotsiaaltoetuste suuruseks 2004.aastal:

  • lapse sünnitoetus kaks tuhat krooni;
  • eakate inimeste sünnipäevatoetus kolmsada krooni;
  • üliõpilastoetus kuni viissada krooni kuus;
  • Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerimisel osalenu toetus kakssada krooni kuus;
  • sõjaveterani toetus üks tuhat krooni;
  • kütusetoetus kuussada krooni;
  • matusetoetus üks tuhat krooni.

Eelpoolnimetatud sotsiaaltoetuste andmine – saamine toimub vastavalt sotsiaaltoetuste maksmise korrale (kinnitatud Kambja vallavolikogu 17. detsembri 2002 aasta määrusega nr 4).

Vallakodaniku korteriprobleem sai lahenduse

Vallavalitsuse taotlusel tegi volikogu otsuse, et Aakaru külas asuva Ani elamu korter 3 arvatakse välja erastamisele mitte-kuuluvate üürilepingu alusel kasutatavate eluruumide hulgast. Kehtetuks tunnistati ka Kambja Vallavolikogu 26.09.2002.a otsus nr 80 “Üürilepingu alusel kasutatava eluruumi kinnitamine”.
Volikogu arutas Jana Asmuse taotlust ning otsustas, et Aakaru külas asuva Ani elamu korterid 3 ja 5 antakse üürile Jana Asmusele (sünd. 16.07.1969). Korterite üürilesaajal on võimalus need erastada.

Valla uus arengukava võeti vastu

Volikogu määrusega nr 18 võeti vastu Kambja valla arengu-kava aastateks 2004-2008. Arengukava valmis Kambja valla-valitsuse, mitmete töökomisjonide ja aktiivsemate vallakodanike ning Tartu Ülikooli inimgeograafia üliõpilaste Kerli Valsi ja Heldin Huuli koostöös.
Arengukava on kohalikele omavalitsustele seadusega kohus-tuslikuks tehtud dokument. Arengukavas määratletakse tähtsamad eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. Tähtsamate eesmärkide väljatoomine tagab järjepideva arengu ja aitab kes-kenduda olulisele.
Arengukava on pidevalt uuendamist vajav dokument. Igal aastal peab volikogu hindama aasta jooksul saavutatut ja mää-ratlema järgmised eesmärgid. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisel.

Toivo Ärtis

Loetumad