7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavolikogu alustas aastat töötiheda istungiga

Vallavolikogu alustas aastat töötiheda istungiga

Kambja vallavolikogu istung toimus 29. jaanuaril 2004.

Valla jäätmehoolduseeskiri täiendavale lihvimisele

Volikogu istungi algul tegi vallasekretär Reet Kiuru vallavalitsuse nimel volinikele ettepaneku jätta päevakorrast välja Kambja valla jäätmehoolduseeskirja teine lugemine. “Riigikogu jõudis just muuta ja täiendada jäätmeseadust, mistõttu oleks otstarbekas viia meie valla jäätmehoolduseeskiri seaduse uue redaktsiooniga kooskõlla,” põhjendas vallasekretär.

Vallavolinikud pidasid sellist lähenemist otstarbekaks, sest vana seaduse alusel koostatud eeskirja kehtestamisel tuleks hakata seda koheselt muutma.

“Mesimummile” uus arengukava

Kambja lasteaia “Mesimumm” juhataja Terje Rüütel tutvustas vallavolinikele lasteaia uut arengukava, mille eelnevalt oli läbi arutanud ja heaks kiitnud hoolekogu. Volikogu kinnitas oma määrusega “Mesimummi” uue arengukava esitatud kujul.

Lasteaialapse vanemate kulutused kasvavad

Kambja lasteaia hoolekogu heakskiidul arutas volikogu lasteaia majandamiskulude lapsevanema poolt kaetava osa suuruse määramist. “Laps õpib lasteaias läbi mängu, selleks läheb vaja paljusid abivahendeid värvilisest paberist kuni kustukummini,” nentis lasteaia juhataja Terje Rüütel. “Paraku kõik kaubad kallinevad, seepärast pidas hoolekogu põhjendatuks majandamiskulude lapsevanema poolt kaetava osa suurendamist praeguselt 65-lt kroonilt 80-le kroonile kuus.” Terje Rüütli sõnutsi on paljudes lasteaedades lapsevanemate poolt makstav tasu reeglina 150 kuni 200 krooni. Lisaks tuleb lasteaedades sageli maksta kohamaksu, mida Kambja vallas pole kehtestatud.

Vallavolikogu võttis vastu määruse, mille §-s 1 sätestati, et Kambja lasteaia “Mesimumm” majandamiskulude lapsevanema poolt kaetava osa suuruseks on 80 krooni kuus ühe lapse kohta. Veel on määruses sätestatud, et lapsevanem on kohustatud §-s 1 nimetatud osa tasuma jooksva kuu eest kuu viimaseks kuupäevaks. Lapsevanem vabastatakse §-s 1 nimetatud kulude katmisest selle kuu eest, millal laps ei käi lasteaias, juhul, kui lapsevanem on sellest eelnevalt lasteaeda kirjalikult informeerinud. Lasteaia juhtkonnal on õigus kasutada lapsevanemate poolt kaetavat lasteaia majandamiskulude osa sihtotstarbeliselt lastele õppevahendite (sealhulgas mänguasjade) soetamiseks. Määrus jõustub 1. märtsil 2004.a.

Maa sihtotstarbe kinnitamine

Vallavolikogu otsustas kinnitada:

*Sulu külas asuva Uus-Järve kinnistu (kinnistusregistri nr 28257) pindalaga 5,5 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Uus-Järve katastriüksus pindalaga 12010 m2– elamumaa, alaliik eluasemekohtade maa; Järveoru katastriüksus pindalaga 4,43 ha – maatulundusmaa.

*Sulu külas asuva Kase kinnistu (kinnistusregistri nr 28255) pindalaga 2,2 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Kase katastriüksus pindalaga 10139 m2 – elamumaa, alaliik eluasemekohtade maa; Männiku katastriüksus pindalaga 9559 m2 – maatulundusmaa; Kraavi katastriüksus pindalaga 3071 m2 _ maatulundusmaa.

*Sulu külas asuva Vereve kinnistu (kinnistusregistri nr 28323) pindalaga 40 957 m2 jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Vereve katastriüksus pindalaga 4922 m2 – elamumaa, alaliik eluasemekohtade maa; Sooääre katastriüksus pindalaga 8633 m2 – maatulundusmaa; Sooperve katastriüksus pindalaga 12 684 m2 _ maatulundusmaa; Künka katastriüksus pindalaga 7359 m2 – maatulundusmaa; Raju katastriüksus pindalaga 7359 m2 – maatulundusmaa.

Maa sihtotstarbe määramine

Volikogu otsustas kinnitada Kambja vallas riigi omandisse jäetavate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: *Kodijärve küla maatükk M1 pindalaga 6,64 ha – maatulundusmaa; *Vana-Kuuste küla maatükk M2 pindalaga 8,6 ha – maatulundusmaa; *Vana-Kuuste küla maatükk M3 pindalaga 32,01 ha _ maatulundusmaa; *Kaatsi küla maatükk M4 pindalaga 4,41 ha – maatulundusmaa; *Kõrkküla maatükk M5 pindalaga 13,5 ha – maatulundusmaa.

Palgamäärad vallavalitsuse teenistujatele

Vallavalitsuse teenistujate palgamäärade kinnitamise juhatas sisse vallavanem Ivar Tedrema sõnavõtt. Ta tegi vallavalitsuse nimel ettepaneku lõpetada kümmekond aastat kehtinud kord, et vallavalitsuse teenistujatel on ametipalk ning rahaliste vahendite olemasolul võib neile maksta preemiat võidupüha ja jõulude puhul. Volikogu nõustus eelpool nimetatud preemiate kaotamisega. Varem preemiatena välja makstud summa ulatuses tõsteti vallavalitsuse ametnike ametipalka. Vallavanem märkis, et keegi vallaametnikest ei tohiks enam öelda, et tema igakuine ametipalk on väike – kui preemiaraha kõigi kuude vahel ära jagada, on sissetulek ju tublisti soliidsem.

Vallaametnikele kehtivad avaliku teenistuse seadusega riigiametnikele ettenähtud lisatasud.

Elektrik Uno Kondike saab valla teenetemärgi

Kahevoorulise salajase hääletamise tulemusel selgus, et valla teenetemärgi nr 6 pälvib elektrik Uno Kondike.

Vallaeelarve läbis volikogus esimese lugemise

Esimese lugemise läbis volikogus käesoleva aasta vallaeelarve, kuid sellest täpsemalt järgmistes lehenumbrites.

Toivo Ärtis

VAATA KA

Omavalitsuse koduleht: www.kambja.ee/ov

Loetumad