-0.2 C
Kambja
Teisipäev, 23.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKorraldatud jäätmevedu rakendus Kambja vallas 1. oktoobrist 2008

Korraldatud jäätmevedu rakendus Kambja vallas 1. oktoobrist 2008

Vastavalt „Jäätmeseaduse“ § 66 on omavalitsustel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – kaasa arvatud need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga liitunud.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii kodumajapidamises tekkivad olmejäätmed kui kaubanduses, teeninduses ja kontoris tekkivad jäätmed.

Kambja vald korraldas avaliku konkursi vedaja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud veoga hõlmatud veopiirkonna teenindamisel.

Konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga pakkumise AS Cleanaway, kellele omistati jäätmeveoainuõigus järgnevaks kolmeks aastaks.

Jäätmeveoainuõiguse leping jõustus alates 1. oktoobrist 2008. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Korraldatud veole üleminemisega leiavad aset mitmed olulised muudatused ka jäätmevaldajate igapäevaelus.

Esimene – ja ilmselt ka kõige tülikam – muudatus on see, et 30. septembril 2008 lõppesid automaatselt seni kehtivad jäätmeveo lepingud.

Teenuse tõrgeteta osutamiseks on tarvilik sõlmida vedaja ja jäätmevaldaja vahel uus jäätmeveoleping. Seda peavad tegema ka need jäätmevaldajad, kes seni omasid jäätmeveolepingut AS-ga Cleanaway.

Uus eeltäidetud leping saadetakse igale majapidamise omanikule. Eeltäidetud lepingus pakutakse jäätmevaldajale paketti – 140-liitrise konteineri tühjendus tiheasustusalal 1 kord kuus, hajaasustusalal kord kvartalis eeldusega, et jäätmevaldajal on olemas isiklik konteiner.

Eeltäidetud lepingus sätestatud tingimuste sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui lepingu üks eksemplar allkirjastada ning postitada AS Cleanawayle.

Kui soovitakse osta või rentida konteinerit, tuleks see lepingus ära märkida, ja konteiner tuuakse Teile tasuta kohale.

Konteineri saab ka ise muretseda. Soovitaksin SULO ja OTTO konteinereid. Tuleks uurida konteinerite külmakindlust – osa konteinerid on valmistatud mittekülmakindlast plastist ja konteinerite hooletul käitlemisel miinuskraadidel võivad need puruneda.

Nendel jäätmevaldajatel, kes soovivad pakutavast paketist erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus või konteineri rentimise- või ostusoov), palume muudatustest Cleanaway`le teatada.

Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul või elab ajutiselt ja omab jäätmeveolepingud oma elukohas, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist.

Samuti peavad taotluse kirjutama need inimesed, kes elavad Kambja vallas, aga prügiveoautol puudub nende elukohta juurdepääs või on mingi muu korraldatud jäätmeveoga liitumist takistav asjaolu.

Avalduse võib kirjutada ka juhul, kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või mitmepereelamu ning naabritega on võimalik sõlmida konteineri ühiskasutusleping. Igapäevaelus tähendab see seda, et mitu peret hakkavad kasutama ühte konteinerit. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb Kambja vallavalitsusele saata vastavasisuline avaldus: kes ja mis aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses konteineri kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Taotluste blankette saab täita Kambja vallavalitsuses, kuid neid võib trükkida ka valla kodulehelt www.kambja.ee, täita ja allkirjastada ning saata Kambja vallavalitsusele aadressil Kesk 2, Kambja, 62034 Tartumaa.

Seadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt – kirjaliku lepingu mitteomamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale vedajale üle anda.

AS Cleanaway alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte. Seepärast on edaspidiste arusaamatuste vältimiseks oluline sõlmida leping või saata vastavasisuline taotlus Kambja vallavalitsusele.

Juhul, kui ei ole jõutud soetada konteinerit või on mõni muu takistav asjaolu ja veokord on oktoobris, tuleb sellest teada anda AS Cleanaway`le telefonil 1919.

Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõidu arve ½ konteineri tühjendustasu maksumusest.

Korraldatud jäätmevedu võib küll esmalt tunduda tülikas ja keeruline, kuid selle rakendamine annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema jäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult ning parima hinnaga.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Kambja vallavalitsusest ja AS Cleanaway klienditeenindusest.

Kambja valla keskkonnanõunik
Taivo Prants
tel
741 6207;
e-post: taivo ätt kambja.ee

Näidiskonteinerite väljapanek Kambjas

Et inimestel oleks ettekujutust konteinerite suurusest, on näidiskonteinerid välja pandud Kambjas taaravastuvõtupunkti läheduses asuvas taaskasutatavate jäätmete kogumispunktis.

Konteinerite hinnad:

  • 140 liitrit – müügihind 770 krooni,

  • 240 liitrit – müügihind 890 kr,

  • 340 liitrit – müügihind 1250 kr.

Ühiselt konteinereid tellides on võimalik saada soodustust – ligikaudu 15 odavamalt. Kellel soov konteinerit osta, peaks helistama telefonil 741 6207 või saatma aadressil taivo ätt kambja.ee oma sooviavalduse.

Loetumad