Teade maamaksu kohta

797

2018. aastal on Kambja vallas maamaksumäärad (välja arvatud põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik rohumaa) järgmised:

  • hinnatsoonid H0949001-H0949005 – 2,0 % maa maksustamishinnast
    aastas;
  • hinnatsoonid H0282001-H0282004 – 2,5 % maa maksustamishinnast
    aastas.

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumäärad on järgmised:

  • viljakustsoonid V0949001-V0949010 – 0,6 % maa maksustamishinnast
    aastas;
  • viljakustsoonid V0282001-V0282008 – 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Kambja Vallavolikogu otsustas vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses.

Maamaksu soodustust on õigus taotleda ka represseeritutel nende kasutuses
oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas. Maksuvabastuse saamise otsustab vallavalitsus isiku kirjaliku avalduse alusel.

Kino maale
EelmineÜlenurme Lions klubi toetas Ülenurme noori jalgpallureid
JärgmineTõrvandi ja Kambja päästemeeskonnad hoolivad elanike turvalisusest