Vallavalitsuse istungilt

1033
Foto: Heigo Mägi

1. 29. juulil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused Laane külas asuva Puraviku tn 8 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload:

 • Laane külas Teeääre kinnistule üksikelamu laiendamiseks
 • Lemmatsi külas Lillemäe tn 12 üksikelamu püstitamiseks
 • Külitse alevikus Luige tn 7 ja 9 üksikelamu püstitamiseks
 • Külitse alevikus Vabadiku tn 1, 3 ja 5 kinnistule üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Jaagu tn 1 üksikelamu püstitamiseks; Rehe tee 6 ja 10 kahe korteriga elamu püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 22 ja Kõivuharu tn 1 üksikelamu püstitamiseks
 • Vana-Kuuste külas Tammetalu kinnistule abihoone püstitamiseks
 • Õssu külas Lepiku tn 8a ja Lepiku tn 8b kinnistutele üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Paruni tn J1 kinnistule veetorustiku rajamiseks
 • Ülenurme alevikus Veskivilla tn 24 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload:

 • Tõrvandi alevikus Karikakra tn 33 kinnistule püstitatud üksikelamule; Kummeli tn 3 kinnistule rajatud mänguväljakule
 • Soinaste külas Haru tn 8 ja Kiire tn 2 kinnistule püstitatud üksikelamule; Haru tn 6, Haru tn 8, Haru tn 22, Haru tn 24, Rehe tee 8, Tolga tn 12, Tolga tn 14, Tolga tn 28, Andruse jalgtee, Andruse tänava, Haru jalgtee, Haru tänava, Jaagu tänava, Kiire jalgtee, Kiire tänava, Pesapaiga tänava, Rehe tee, Rehe tee L1 ja Tolga tänava kinnistutele rajatud vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikule
 • Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 4 ja Päevalille tn 1 kinnistule püstitatud ridaelamule.

Maaküsimused

Määrata Soinaste külas asuva Partsi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Uhti külas asuvatele bussipeatustele nimeks Põdra.

Määrata Soinaste külas asuvale Künnapuu kinnistu idaosa ning lähiala detailplaneeringuga kavandatud liikluspinnale nimeks Künnapuu tee.

Seada sundvaldus OÜ Enefit Connect kasuks Kambja vallas Uhti külas asuvale Nõlva tee lõik 1, Valgekõrtsi tee 2 ja 4 katastriüksusele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Reola külas asuvale Reola-Lennuvälja tee lõik 2 maaüksusele.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule kogusummas 574 eurot.

Määrata kahele abivajajale hooldajad ja hooldajatele hooldajatoetus 60 eurot kuus.

Pikendada kahe isiku hooldamise eest SA-le Aarike Hooldekeskus üldhooldusteenuse maksumusest puudujääva osa tasumist kuni 30. septembrini 2021. a.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga asukohaga Reola küla Lennu tn 42 korter 6 tähtajaga 01.08.2021-31.07.2024 üüriga 1 euro/m².

Anda volitus sotsiaaltöö spetsialistile isiku isikutunnistuse kättesaamiseks PPA-st.

Loa andmine tänava sulgemiseks

Anda luba Ülenurme alevikus Silmapiiri tn ja Tartu mnt ristmiku sulgemiseks 3.

augustil 2021 seoses riigitee nr 22130 Tartu-Ülenurme km 2,3-2,7 asuva lõigu ümberehitusega.

Ajutise komisjoni moodustamine

Moodustada haridus- ja teadusministeeriumiga Kammeri kooli pidamise üleandmise läbirääkimiste pidamiseks vallavalitsuse ajutine komisjon koosseisus Aivar Aleksejev, Rahel Tamm, Eve Jaanus, Kaupo Piirsalu, Kairi Kolk ja Leho Liiv.

Hangete korraldamine

Kinnitada Ülenurme gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise hankemenetlus.

Sõlmida Soinaste lasteaia Eerika filiaali hoolduskoristustööde tegemiseks leping tähtajaga 01.08.2021 – 31.07.2022 OÜ-ga Krausberg Eesti.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrata ühekordne huvihariduse toetus perele ja kahele noorsportlasele kogusummas

735 eurot.

Hüvitada Eesti valdade päeval Otepääl valda esindanud võistkondade sõidukulud summas 78,67 eurot.

Teenistusliku järelevalve tegemine

Teostada teenistuslikku järelevalvet Ülenurme gümnaasiumis.

Üürilepingute lõpetamine

Üürniku avalduse alusel lõpetada üürileping Tõrvandi alevikus Papli tn 6 hoone I korrusel kahe ruumi osas.

Öelda erakorraliselt üles üürileping OÜ-ga Heller Kaubandus Tõrvandi alevikus Papli tn 6 mitteeluruumide üürimiseks.

Muud küsimused

Rajada kõnnitee ja ülekäigurada Mõisniku ja Kaasiku tänavate ristmikule.

Määrata sotsiaaltöötaja auto ostmise hanke kriteeriumid ning paigaldada lemmiklooma ekskrementide prügikastid Kaasiku tänavale kahele lõigule.

Tellida juurde kaks bussiliini väljumistega Ränilt kell 7.20 ja 7.50 (alustavad 1. septembrist) ning välja ehitada tänavavalgustus Tiigrisilma tänava lõigule Riia maanteest kuni elamuteni (ca 280 m).

Paigaldada Tõrvandi alevikus 2 valgustit Ringtee 13 ja 2 valgustit Ringtee 14 maja ette, et valgustada nii avalikku tänavat kui parklat ning Ringtee 3 kü-le teha ettepanek lahendada maja prügikastide paiknemine, et ka selle maja juurde paigaldada valgustus.

Muuta Tõrvandi alevikus Aia tn J4 (tupiktänav) õuealaks.

Välja ehitada Tõrvandi aleviku Aasa tn isevoolse kanalisatsiooni lõik.

2. 5. augustil otsustati

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anda projekteerimistingimused:

 • Lepiku külas asuvale Kipperi maaüksusel üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
 • Tõrvandi alevikus asuva Tehnika tee 1 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks: hoonestusala nihutamine.

Anda ehitusload:

 • Ivaste külas Sepa ja Pugu kinnistul puurkaevu püstitamiseks
 • Laane külas Näki põik 1 puurkaevu rajamiseks
 • Mäeküla Kopa kinnistul üksikelamu püstitamiseks
 • Paali külas Paikmäe kinnistule üksikelamu püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Karikakra põik 6 ja Kõivu tn 9 üksikelamu püstitamiseks
 • Vana-Kuuste külas Mäe kinnistule üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 6 ja 8, Nõmmiku tänava ja Silmapiiri tänava maaüksustele kaugküttetorustiku rajamiseks.

Anda kasutusload järgmiselt:

 • Reola külas Nirgi tee 4 kinnistule püstitatud angaarile
 • Räni alevikus Räniküla tn 30 kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale
 • Sirvaku külas Pukaoru kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale
 • Tõrvandi alevikus Karikakra tn 16 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Ülenurme alevikus Paruni tn 28 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Maaküsimused

Parandada ilmne ebatäpsus Kambja Vallavalitsuse 08.07.2021 korralduse nr 3146 „Õigusvastaselt võõrandatud Eeriko nr 7 talu maa osaline tagastamine“ punktis 2 ja lugeda õigeks Tiigi tee 11 hoonete juurde moodustatud katastriüksuse suuruseks 3346 m² (korraldus nr 3210). Võtta vastu korraldus nr 3227 „Õigusvastaselt võõrandatud Eeriko nr 7 talu maa osaline kompenseerimine.

Määrata Uhti külas asuva Ojandi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Nõustuda sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Kambja valla omandis olevatel Kodijärve küla Variku – Saare tee ja Lemmatsi küla Kannistiku tee maaüksustele tehnorajatiste talumise eesmärgil.

Nõustuda sundvalduse seadmisega OÜ Enefit Connect kasuks Kambja valla munitsipaalomandis olevatele Sillaotsa tee, Kase tee, Taara tee ja Poe tee katastriüksustele neil paiknevate sidetrasside haldamise tagamise eesmärgil

Nõustuda sundvalduse seadmisega SA Eesti Lairiba Arendus kasuks Kambja valla munitsipaalomandis olevale Sillaotsa tee katastriüksusele sellel paikneva sidetrassi haldamise tagamise eesmärgil.

Nõustuda sundvalduse seadmisega OÜ Enefit Connect kasuks Kambja vallas Lalli külas asuvale Ala-Sepa katastriüksusele sellel paikneva sidetrassi haldamise tagamise eesmärgil.

Sotsiaalküsimused

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 150 eurot.

Jätta rahuldamata isiku avaldus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Riigihanke väljakuulutamine

Korraldada riigihange avatud hankemenetlusena bussitransporditeenuse tellimiseks Kambja valla haridusasutustele 2021/2022 ja 2022/2023. õa.

Tee sulgemine

Anda luba Ülenurme alevikus Paruni tn sulgemiseks 16.-22.08.2021 vastavalt liiklusskeemidele 1 ja 2.

Muud küsimused

Nõustuda Kambja spordihoone ümbruse remonditööde lisatööde teostamisega ettenägematute tööde reservi ja ära jäävate põhitööde arvelt.

Rajada Ülenurme gümnaasiumi ringristmiku juurde üks bussiootepaviljon

EelmineSoojakatkestus Uhtil
JärgmineÖöpäevaga lisandus 344 , vallas 7 positiivset testi