Vallavalitsuse istungilt

592
Foto: Heigo Mägi

19. detsembri istung

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused:

 • Räni alevikus asuva Kassisilma tn 16 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks katusekallete osas
 • Tõrvandi alevikus asuva Leetsi tn 5 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Anti ehitusluba Tõrvandi alevikus Leetsi tn 2 kahe korteriga elamu püstitamiseks.

Anti kasutusluba Tõrvandi alevikus Aasa tn 45 kinnistule püstitatud üksikelamule

Detailplaneeringu algatamine

Algatati Räni alevikus asuva Prosti maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Haridusküsimused

Otsustati maksta huvihariduse toetust ühele taotlejale summas 160 eurot.

Seoses Ülenurme gümnaasiumi hoolekogu uute liikmete valimise läbiviimise kohta laekunud vaidega toimus 2. detsembril gümnaasiumi juhtkonna ja vallavalitsuse esindajate kohtumine. Otsustati küsida haridus- ja teadusministeeriumilt kirjalik seisukoht tekkinud probleemi kohta.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas 200 eurot.

Keelduti kolmele isikule tervisetoetuse maksmisest.

Lõpetati hooldus ja hooldajatoetuse maksmine seoses hooldatava surmaga.

Otsustati osaliselt tasuda ühele isikule osutatav üldhooldusteenus.

Lihthanke tulemuste kinnitamine

Otsustati tunnistada Ülenurme gümnaasiumi õueala täiendamise-projekteerimise ja ehitamise lihthankes edukaks OÜ Tommi Play pakkumus summas 31 711 € käibemaksuta.

Muud küsimused

Seoses Ülenurme gümnaasiumi algklasside majas toimunud ripplae plaadi allakukkumisega otsustati, et edaspidi antakse hoone haldajale üle hoone kõikvõimalikud hooldusjuhendid.

Otsustati:

 • Teha remonditööd sotsiaalteenuse taotleja vannitoas Tõrvandi alevikus esitatud hinnapakkumuse alusel
 • Osaleda Tartumaa ühises tugiteenuste arendamise projektis
 • Saata valminud valla jäätmekava volikogu komisjonidele ja avalikustamisele
 • Pikendada lepingut Tartu jäätmejaama kasutamiseks, viies sellesse sisse mõned täiendused.

Valla jurist andis ülevaate pooleliolevatest kohtuvaidlustest ja nende seisust.

216. detsembri istung

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Kammeri külas Kullerkupu kinnistule üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Anti ehitusload:

 • Oomiste küla Tammeoja puurkaevu püstitamiseks
 • Soinaste külas Tolga tn 4 ja 6 üksikelamu püstitamiseks
 • Õssu küla Eerika tee 2/1 Tõnissoni maja õppehoone lammutamiseks.

Anti kasutusload:

 • Kavandu külas Pihlamäe kinnistule püstitatud üksikelamule ja abihoonele
 • Tõrvandi alevikus Kummeli tn 8, 9, 10, 12, 14 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule ja Kõivu tn 6, 8 ja Karikakra põik 6 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Sõnajala tn 24 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Sulu külas Pangodi AÜ 10 kinnistule püstitatud aiamaja kasutusele võtmiseks üksikelamuna.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Võeti vastu Räni alevikus asuva Räniküla tn 5 maaüksuse detailplaneering ning korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek.

Vallavalitsusele on esitatud nõue millega soovitakse, et vald kataks kulud seoses Aia tn 39, 43 ja 47 elanike tellitud eksperthinnanguga. Nõue esitati, kuna vallavalitsus tunnistas 06.05.2021 kehtetuks Tõrvandi alevikus Aia tn 45 kinnistule 30.12.2020 väljastatud ehitusloa abihoone püstitamiseks, kus vallavalitsus tugineb vastulause esitajate poolt esitatud eksperthinnangule. Vallavalitsus on juba 08.07.2021 vastanud samale nõudele, et vallavalitsusega pole sõlmitud eelnevat kokkulepet eksperthinnangu arve tasumiseks. Vallavalitsus ei muutnud oma varasemat seisukohta.

Maaküsimused

Nõustusti sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Soosilla külas asuvale Nigula, Reola külas asuvatele Biotiigi ja Reola – Lennuvälja tee lõik 1 katastriüksustele.

Otsustati asendada Kambja vallavalitsuse 21.10.2021 korralduse nr 3490 „Sundvalduse seadmine“ lisa 2 (Libahundi tänava sundavalduse ala asendiplaan) ja lisa 3 (Kaval-Antsu tee L2 sundvalduse ala asendiplaan) uute asendiplaanidega.

Kiideti heaks Pedasmäe AÜ 11 biopuhasti paigalduse-kaevetööde projekti toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3618,00 eurot ja makstakse taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 361,80 eurot.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 290,78 eurot. Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Otsustati korraldada ning rahastada kolme puudega lapse lapsehoiuteenus ja kahe lapse tugiisikuteenus ning puudega isiku eluaseme kohandamine summas 2923,02 eurot.

Anti üürile munitsipaaleluruum asukohaga Lennu tn 42-5 Reola külas.

Kiideti heaks muudatused toimetulekutoetuse määramise piirmäärades ning suunata volikogule määruse eelnõu.

Huvihariduse toetuse määramine

Toetada 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames Shate` tantsukooli huvitegevust perioodil september kuni detsember 2021 summas 2 712,50 eurot.

Jäeti rahuldamata MTÜ Kõike kaunist taotlus Linnaveere OTT reklaamikulude toetamiseks ja seltsingu „60+ Tammeke“ taotlus aastalõpu koosviibimise toetamiseks.

Muud küsimused ja arutelud

Otsustati anda nõusolek kõigi vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate premeerimiseks võrdsetel alustel.

Vallasekretär tutvustas haridus- ja kultuurikomisjoni 15.12.2021 protokollis toodud seisukohti.

Tutvustati kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatuste eelnõud.

Otsustati mitte toetada Kuusalu vallas toimuvat üritust „Meie pere jõulupidu“, kuna Kambja valla suurpered ei osale üritusel.

Volitati vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti esindama valda MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse üldkoosolekul.

Anti nõusolek OÜ-le Triplex Eesti ilutulestiku korraldamiseks 27.12.2021 Soinaste külas, Rehe tee 1 haljasalal.

Otsustati osaleda pilootprojekti „Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine“ avalikul konkursil.

Toimus arutelu Tõrvandi keskuse projekteerimise maksumuse üle. Vastav volikogu otsuse eelnõu suunatakse volikogu istungile.

Kristi Kull andis ülevaate Ülenurme gümnaasiumis toimunud avariist, kus algklasside hoones kukkus laepaneel alla. On selgunud, et asutus pole kinni pidanud hooldusjuhendist, vastutavad isikud pole olnud teadlikud lae avamisest. Otsustati koostada asutustele märgukiri selgitustega, et vara haldamine peab toimuma rangelt hooldusjuhendite alusel ning vastutavate isikute teadmisel ja loal.

Arutelu seoses OÜ Ico Park pöördumisega kehtiva üürilepingu muutmiseks. Eerika lasteaia jaoks saab vald kasutada edaspidi vaid hoone A-korpust. Arutati mitmeid võimalikke variante: moodulite rentimist, ostu ja Kristalli 2 kinnistule moodulite paigaldamist.

327. detsembri istung

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Laane külas asuva Loojangu tn 11 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks: hoonestusala nihutamine ja suurendamine.

Anti ehitusluba Tõrvandi alevikus Karikakra tn 35 üksikelamu püstitamiseks.

Anti kasutusload:

 • Külitse alevikus Vabadiku tn 3 ja 5 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Pulli külas Eespiiri kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Tõusu tee 3 ja Haru tn 14 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Detailplaneeringu algatamine

Algatati Kambja alevikus asuva Põllu tn 5 maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Tunnistati kehtetuks Kambja vallavalitsuse 25.11.2021 korraldus nr 3617 „Lemmatsi külas asuvate Nõlvaku tee 1-19 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine“.

Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse liikme nimetamine

Otsustati nimetada Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse liikmeks vallavanem Argo Annuk ja tema asendajaks vallavalitsuse liige Eve Jaanus.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 148 eurot ning jätta rahuldamata ühe isiku taotlus tervisetoetuse määramiseks.

Lõpetati hooldus hooldatava surma tõttu ning tema hooldajale hooldajatoetuse maksmine seisuga 16.12.2021.

Otsustati anda üürile munitsipaaleluruum asukohaga Lennu tn 42, Reola külas.

Haridusküsimused

2021 aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames anti toetus võimlemisklubile Ülenurme vaipkatte ostmisel summas 3044 eurot.

Kooskõlastati Kambja lasteaia Mesimumm sisehindamise aruanne perioodi 2018- 2021 kohta.

Äriruumi üürilepingu muutmine

Öeldi üles 01.04.2010 sõlmitud Papli tn 6 mitteeluruumi üürileping OÜga Heller Kaubandus.

Muud küsimused ja arutelud

Finantsjuht Eve Jaanus tutvustas 2022. a vallaeelarve eelnõud. Kambja valla 2022. a eelarve eelnõu järgi on arvestatud õpilas-ja lasteaiakohtade tegevuskulude maksumused. Otsustati saata teave teistele omavalitsustele.

Otsustati teisipäeviti korraldada nn valitsuse laiendatud eelistungeid ehk kabinetinõupidamisi, kus toimuvad sisulised arutelud ja kus otsustatakse, millised eelnõud saadetakse vallavalitsuse istungile. Neljapäeviti on vallavalitsuse istung, kus eelnõud vastu võetakse.

Tutvuti Vana-Kuuste parki treeningvahendite soetamine ja paigaldamise ostumenetluse hinnapakkumuste võrdlustabeli ja pakkumuste edukaks tunnistamise protokolliga. Otsustati sõlmida töövõtuleping OÜ-ga Tommi Play, summas 13148,40 eurot koos käibemaksuga.

EelmineKuhu viia jõulukuused?
JärgmineHuvihariduse- ja tegevuse toetus