Vallavalitsuse istungilt

963
Foto: Heigo Mägi

13. jaanuari istungil

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Räni alevikus asuva Kassisilma tn 14 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Anti ehitusload:

  • Pangodi külla Käpa AÜ 39 üksikelamu
  • Soinaste külla Härma tn 55 päikeseelektrijaama rajamiseks ja Tolga tn 8 üksikelamu
  • Tõrvandi alevikku Aia tn 30 üksikelamu püstitamiseks.

Anti kasutusload:

  • Palumäe külla Künka kinnistule püstitatud sauna
  • Räni alevikku Lehe tn 15 kinnistule püstitatud üksikelamu
  • Tõrvandi alevikku Rukki tn 9 kinnistule püstitatud üksikelamu
  • Õssu külla Kesa tee 12 kinnistule püstitatud üksikelamu kasutuselevõtuks.

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Sulu külas asuva Järvesoo tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Maaküsimused

Otsustati lisada riiklikusse teeregistrisse Kambja valla teede andmebaasi Soinaste külas Ropka-Ihaste looduskaitseala 3 ja Poldri kinnistul asuv tee nimega Jõlelahkme tee.

Nõustuti sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Kambja vallas Lemmatsi külas asuvale Kadaja katastriüksusele.

Sotsiaalküsimused

Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 317,50 eurot. Keelduti ühele isikule küttetoetuse määramisest.

Lõpetati isiku hooldus tema surma tõttu ning hooldajale hooldajatoetuse maksmine.

Otsustati algatada pärimismenetlus isiku pärandvara osas ning viia läbi pärandvara inventuur.

Otsustati anda üürile munitsipaaleluruum asukohaga Ülenurme alevik Pargi tn 7 tähtajaga 17.01.2022-31.01.2025, üüriga 1 eurot/m2.

Haridusküsimused

Kinnitati Tõrvandi Põhikooli direktoriks alates 17.01.2022 Kristi Aria.

Kinnitati Kambja valla 2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava ilma rahaliste numbriteta, sest need pole veel teada.

Anti nõusolek osaleda haridus- ja teadusministeeriumi poolt läbiviidavas õpetajate kvalifikatsioonide seires (Ülenurme gümnaasium).

Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine

Otsustati sõlmida vara tasuta kasutamise leping Tarmo Lillaga Ülenurme Pargi7a hoones saunateenuse osutamiseks kuni 31.12.2024.

Muud küsimused ja arutelud

Soovitakse liita Tõrvandi Coopi kõrval asuvad Müürsepa 2 ja 4 krundid ning muuta planeeringuala hoonestuslaadi, kuna tegu on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega. Planeeringualale antud esialgset ehitusõigust ei muudeta. Lisaks soovitakse hoonestusala nihutada, suurendada 10% ulatuses, täpsustada arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi

Valitsus kaalus antud ettepanekut, võttes arvesse ehitusseadustiku, mille kohaselt on lubatud täpsustada planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust.

Vallavalitsus on nõus projekteerimistingimustega detailplaneeringut täpsustama, kuid teeb kaks ettepanekut:

  • Lubatud krundid ja hoonestusalad liita, kui hoonestusalad viiakse tänavapoolsest piirist olemasoleva hoonestusala kaugusele.
  • Lubatud krundid liita ning jätta hoonestusalad tänavamaa piirile kuid pärast ehitusõiguse saamist nimetatud kruntidele tuleb Müürsepa tänav jagada kaheks ning Alpter grupile kuuluvatel kruntidel tunnistada detailplaneering kehtetuks.

Rehepapi tee 12 detailplaneeringu algatamisest

Maa- ja ehitusosakond koostas planeeringu algatamise tarbeks lähteseisukohtade eelnõud ning detailplaneeringu rahastamise lepingu projekti ning edastas huvitatud isikule arvamuse avaldamiseks.

Huvitatud isikud esitasid märkused-ettepanekud. Ridaelamute asemel soovitakse rajada korterelamuid, seoses korterelamute planeerimisega lubada iga korteri kohta 2 parkimiskohta ning seada tingimus, et enne ei väljastata hoonetele kasutuslubasid, kui hoonetele on väljastatud juurdepääsud, tehnovõrgud ja -rajatised.

Lepingu projektile tehti järgmised ettepanekud: hoidumisservituudi kohustuseks oleks hoiduda kasutusloa taotlemisest enne lepinguga võetud kohustuste täitmist, sotsiaalse taristu rahastamise tasumine oleks seotud ehitusloaga.

Vallavalitsus arutas esitatud märkusi ning ei nõustunud lähteseisukohtades toodud ettepanekutega-märkustega.

Rahastamise lepingu ettepanekute kohta vallavalitsus seisukohta ei võta. Lepingu ettepanekud edastatakse vallavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjonile.

Soinaste küla Muru detailplaneeringu algatamise ettepanek

Koostatud detailplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ning detailplaneeringu rahastamise ja valla sotsiaalse taristu rahalise toetamise lepingu projekt, mis on saadetud huvitatud isikule seisukohtade andmiseks.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine elamumaa kruntideks ning elamumaa kruntidele üksikelamute ehitamine.

Vallavalitsus nõustus juhtiva planeerimisspetsialisti esitatud seisukohtadega.

Aida detailplaneering

Vallavalitsus arutas huvitatud isikute esitatud arvamusi.

Samuti arutati detailplaneeringu elluviimisega seotud sademevee ja teede hooldusega seonduvat.

Vallavalitsus nõustus esitatud seisukohtadega, mis puudutavad krundi struktuuri muutmist (st planeerida krundid selliselt, et need ühtiksid Loosi detailplaneeringu krundi piiridega). Samuti teeb vallavalitsus ettepaneku tupikteed mitte rajada ning uue teekoridori planeerimiseks.

Vaprametsa DP algatamine

Esialgne taotlus esitati 2016, kuid kuna Tartu Veevärk ei pakkunud vee- ja kanalivõimalusi, jäi planeering seisma kolmeks aastaks. Vahepeal planeeringu algatamise tingimused muutusid. Tehti ettepanek taotleda uus algatamine. Taotleja pole sellega päri, vaid palub jätkata menetlust, mis algatati 2016.

Toimus arutelu Puu ja Sae tee liikluskoormuse osas, kui planeering realiseeritakse.

Leiti, et kogu planeeringuala tuleb vaadata laiemalt ning lähtuda 2019 taotlusest, hinnata liikluskoormust ning juurdepääsuvõimalusi, kaasata naaberkinnistuid.

Kooskõlastati OÜ Elektrilevi pakkumine Räni aleviku Päikeseratta maaüksuse elektri liitumislepingu sõlmimiseks.

 


Seotud õigusaktid

Kino maale
EelmineKambja lasteaed võtab tööle puhastusteenindaja
JärgmineCOVID-19 tõttu haiglas 324 inimest; uusi nakatunuid 4480, vallas 101