Kambja Vallavolikogu juuni- ja juuliistung

652

Kambja Vallavolikogu X istung toimus 26. juunil, kohal oli 20 volikogu liiget, istungilt puudus Ülo Karpov.

Päevakorras oli 13 küsimust.

1. ja 2. punkti all kinnitati Ülenurme Vallavalitsuse ja Kambja Vallavalitsuse 2017. a majandusaasta aruanded. Enne kinnitamist andis revisjonikomisjoni esimees Avo Alliksaar kokkuvõtliku ülevaate majandusaasta aruannete ülevaatamisest ja revisjonikomisjoni tööst. Volikogu otsustas ühehäälselt aastaaruanded kinnitada.

Ülenurme Muusikakooli arengukava aastateks 2018 – 2022 kohta tegi ettekande haridusnõunik Maia Uibo. Volikogu otsustas ühehäälselt arengukava kinnitada.

Gümnaasiumilõpetaja stipendium

Ettekandja Maia Uibo tutvustas määruse eelnõud Ülenurme gümnaasiumi medaliga lõpetajatele stipendiumi sisseseadmiseks. Volikogu otsustas üksmeelselt kehtestada gümnaasiumilõpetaja stipendiumi alates 1. septembrist 2018. a.

Hüvitise maksmine

Heiki Sarapuu kandis ette otsuse eelnõu enne KOV valimisi Kambja Vallavolikogu esimees olnud Irma Drenkhanile seoses tema volituste lõppemisega seaduse alusel makstava hüvitise kohta. Otsuse poolt oli 19 volikogu liiget, Irma Drenkhan taandas ennast selle küsimuse arutelust.

Komisjoni koosseisu muutmine

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmise ettepaneku tegi komisjoni esimees Peep Puis, kes soovis, et komisjoni töös osaleks ka haridusnõunik Maia Uibo. Volikogu kinnitas komisjoni muudatuse ühehäälselt.

Määruse tühistamine

Ülenurme Vallavolikogu 07.05.2013. a määruse nr 8 „Ülenurme valla ehitusmäärus” tunnistas vallavolikogu kehtetuks, kuna määruse aluseks olev seadus on muutunud.

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord

Eralastehoiu ja eralasteaia rahastamise kord kehtestati praktiliselt samasugusena, kui see oli varem Ülenurme vallas, määruse poolt olid kõik kohal olnud volikogu liikmed.

Lasteaia kulude vanema poolt kaetava osa tasumise korraga sätestati soodustus, et osalustasu maksmisest vabastatakse avalduse alusel kolmas ja järgnev ühest perest samaaegselt valla lasteaias ja/või valla eelarvest rahastatavas eralasteasutuses käiv laps. Volikogu kehtestas määruse ühehäälselt.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonikava

Algatati Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine, et tagada uuele vallale ühtne kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava.

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaks kehtestati ühehäälselt seni kummaski vallas kehtinud maksu ühtlustamiseks.

Kammeri kooli munitsipaliseerimisest

Kammeri Kooli pidamise riigilt ülevõtmist arutas vallavolikogu pikalt. Kuna kooli ülevõtmist ei oldud arutatud üheski volikogu komisjonis ja sisulisi läbirääkimisi ministeeriumiga pole olnud, siis asuti seisukohale kooli ülevõtmist hetkel mitte otsustada ning anda ministeeriumile teada, et vald on nõus alustama läbirääkimisi kooli ülevõtmiseks.

Valla sümboolika

Vallavolikogu tegi haridus- ja kultuurikomisjonile ülesandeks töötada välja ettepanekud, kuidas vapi ja lipu kavanditega valla vapi ja lipu kinnitamiseks edasi toimida.

* * *

Kambja Vallavolikogu XI istung toimus 2. juulil, kohal oli 14 volikogu liiget, istungilt puudusid Vahur Järv, Ülo Karpov, Rauno Kiuru, Virgo Kurist, Oliver Ots, Peep Puis, Rait Rohumägi.

Üldplaneeringute ülevaatamine

Päevakorras oli üks küsimus: Kambja valla kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine ja kehtima jätmine. Otsustati 14 poolthäälega jätta kehtima seni kehtinud Ülenurme valla üldplaneering, teemaplaneering „Viljandi maantee laiendus”, Kambja valla ja Pangodi maastikukaitseala üldplaneering.

REET KIURU,
volikogu sekretär

Kino maale
EelmineHuviring «Lõbusad sõrmed»
JärgmineBeebikool Trikatrei