11.9 C
Kambja
Neljapäev, 23.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui aasta vana ja ei pruugi olla ajakohane.

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgEluMeie vallavalitsuse töötajad

Meie vallavalitsuse töötajad

Kristi Kull, arendusjuht

Olen töötanud eelnevalt Ülenurme vallavalitsuses 12 aastat. Minu tööülesanded ühendvallas ei ole oluliselt muutunud. Tegelen valla põhiliste strateegiliste arengusuundade, valla arengukava väljatöötamise ja koordineerimisega. Koostan rahastamistaotlusi ning juhin nende elluviimist. Teen vallavalitsuse ja tema asutuste üle sisekontrolli. Minu poole võib pöörduda kõikide küsimustega, mis puudutavad valla arengut.

Kersti Luik, hankespetsialist

Olen Kambja vallavalitsuse hankespetsialist olnud nüüdseks pool aastat. Minu ülesandeks Kambja vallavalitsuses on viia läbi hankeid, koordineerida, juhendada ning kontrollida vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste riigihangete alast tegevust. Nõustan vallavalitsuse ametnikke ja töötajaid ning teen ettepanekuid riigihangete korraldamisega seotud tegevuste parandamiseks ja esinevate puuduste kõrvaldamiseks.

Hangete korraldamisel on oluline, et oleks tagatud hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning konkurentsi efektiivne ärakasutamine. Minu kohustus on jälgida, et kõik eelnevalt nimetatud punktid oleksid hanke läbiviimisel täidetud. Koostöös asutuste juhtidega leiame parima võimaliku lahenduse.

Ilve Kahro, registripidaja- sekretär

Töötan Kambja vallavalitsuses registripidaja-sekretärina. Minu töökoht asub Ülenurme alevikus Pargi 2. Samas majas olen töötanud alates 1983. aastast ning minu tööks on olnud erinevate rahvastikuregistri- ja perekonnaseisukannete tegemine ja inimeste nõustamine neis küsimustes. Valdade liitumise tulemusel lisandus ka sekretäritöö.

Minu poole tuleks pöörduda, kui on vaja registreerida oma elukoht, kui on tarvis rahvastikuregistri väljavõtet, kui on Euroopa riigi elanikul vaja isikukoodi, kui soovitakse nõu rahvastikuregistri või isikut tõendavate dokumentide küsimuses.

Minu tööks on ka sündide ja surmade registreerimine ning sünnitoetuste, lasteaiakohtade ja matusetoetuste taotluste vastuvõtmine ning nõustamine.

Maia Uibo, haridusnõunik

Asususin ametisse selle aasta märtsi keskel. Olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli ja töötasin aastatel 1983-2018 Ülenurme gümnaasiumis geograafia- ja majandusõpetajana. 2009. aastal valiti mind Ülenurme vallavolikokku ja sellest ajast tegutsesin ka volikogu haridus- ja kultuurikomisjonis, esialgu komisjoni liikmena ja viimased neli aastat komisjoni juhina.

Haridusnõuniku ametikoht on valla struktuuris uus. Paljudes valdades seda pole. Seega on mul palju avastamisrõõmu, aga ka ohtrasti väljakutseid. Arvan, et minu varasem töökogemus toetab mind uues ametis.

Ametijuhendi järgi tuleb haridusnõunikul tegeleda hariduse, kultuuri, spordi, noorsootöö ning huvihariduse valdkonna töö koordineerimisega. Olulisemateks tööülesanneteks on haridusvaldkonnaga seotud valla pädevusse kuuluvate õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, valdkonna arengu planeerimine ja analüüs ning haridusasutuste teenistuslik järelevalve. Olen valmis vallaelanikke nõustama eeskätt haridusvaldkonda puudutavates küsimustes. Lasteaia järjekorra teemadega mina ei tegele, see teema on Marge Maidla hallata.

Esimese nelja töökuu jooksul olen muuhulgas jõudnud tutvuda kõigi haridusasutuste juhtidega, külastada kõiki allasutusi peale Kambja lasteaia – sinna plaanin jõuda esimesel võimalusel. Tegelesin veel uute eelnõude ettevalmistamisega huvihariduse rahastamisel ja tutvusin oma valdkonna kõikvõimalike dokumentidega. Valdade liitmise tõttu on vaja palju õigusakte ümber teha.

Oma ametis soovin olla pigem nõuandja ja abimees kui kardetud kontroll.

Merle Saik, registripidaja- sekretär

Kambja vallavalitsuse kantseleis asusin tööle 2006. aastal vallasekretäri abina. Uues ühinenud vallas jätkan registripidaja-sekretärina ja minu töökoht asub Kambja endises vallakeskuses.

Minu ülesandeks valla kantseleis on saabuva ja väljamineva dokumentatsiooni registreerimine, asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, elukohtade kandmine rahvastikuregistrisse, rahvastikuregistri väljavõtete väljastamine; lisaks perekonnaseisuametniku ülesannetest sünni- ja surmakannete tegemine. Samuti kuulub minu tööülesannete hulka kodanike avalduste vastuvõtmine ning abistamine taotluste täitmisel.

Koostöös heade vallavalitsuse kolleegidega püüame aidata nõu või jõuga igaüht, kes vallavalitsuse poole pöördub, et üheskoos leida lahendus vallaelaniku murele.

Loetumad