Vallavalitsuse istungilt 26.10.2022

429
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja huviharidusküsimused. Kehtestati erandid korraldatud jäätmeveol. Kinnitati Kambja Kultuur ja Sport töötajate koosseis. Võeti vastu hangetega seotud otsuseid.

Antud projekteerimistingimised

 • Soinaste külas asuvale Tähe põik 4 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala suurendamine 6% ulatuses)
 • Reola külas asuva Moosi tee 3 maaüksusele äri-/tootmishoonete rajamiseks
 • Räni alevikus asuva Kassisilma 14 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (katusekalde muutmine)

Antud ehitusload

 • Reola külas Laastu 6 tootmishoone püstitamiseks
 • Kodijärve külas Rabakase maaüksusel üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Pesapaiga 5 mänguväljaku rajamiseks
 • Soinaste külas Rattasepa tee 9 maasoojuspuuraukude rajamiseks
 • Soinaste külas Tartu mnt 81 abihoone püstitamiseks
 • Reola külas Täheke maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Veskivilla 21 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Tartu mnt 56 LPG gaasipaigaldise rajamiseks
 • Reola külas Unipiha tee 13 ja Vilja tee 2 maaüksustele 92 kW elektritootmisrajatise rajamiseks

Antud kasutusload

 • Soinaste külas Tamme 10 kinnistul asuvale hoonele
 • Soinaste külas Mesiheina 16 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Karikakra 12 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Ülenurme alevikus Tartu mnt 32a kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Vana-Kuuste külas Kooli tee 2//Kuuste kinnistul asuvale avalikule mänguväljakule

Võeti vastu Soinaste külas asuvate Kasela, Kurvi, Väike-Kasela, Kuslapuu 1a ja Tani maaüksuste ja lähiala detailplaneering ning korraldatakse detailplaneeringu avalik väljapanek.

Määratud katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed

 • Katastriüksus tunnusega 28301:001:0807, koha-aadress Aakaru küla, Tatraoru üldmaa 1, 100% sihtotstarbeta maa
 • Katastriüksus tunnusega 28301:001:0937, koha-aadress Aakaru küla, Tatraoru üldmaa 2, 100% sihtotstarbeta maa
 • Katastriüksus tunnusega 28301:001:0882, koha-aadress Pühi küla, Väike-Tohvri, 100% elamumaa

Otsustati määrata Renate Simensoni omandis oleva sauna, aadressiga Kambja vald, Rebase küla, Sauna, ehitise eeldatavaks püsimise ajaks 30 aastat. Nõustuti ehitise teenindamiseks vajaliku maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ja sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Määrati jagamise käigus tekkinud katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed

 • Räni alevikus Kristalli 2
 • Soinaste külas Meremäe tee 16
 • Soinaste külas asuvad maaüksused

Pikendati 2021. a hajaasustuse taotlusvooru Merle Roosi projekti „Mäeküla Tornitähe kinnistu puurkaev ja veesüsteemid“ ning Kaido Novikovi ja Tõnu Mõistuse projekti „Saarelaane ja Rõõmuallika ühispuurkaevu rajamine“ teostamise lõpptähtaega kuni 30.04.2023 ning projektide aruande esitamise tähtaega kuni 30.05.2023.
Rahuldamata jäeti 10.10.2022 esitatud vaie Kambja Vallavalitsuse 28.09.2022 korralduse kohta.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaal- ja hooldajatoetusi ning hooldatavale uus hooldaja.

Korraldatud jäätmeveoga otsustati lugeda mitteliitunuks perioodil 26.10.2022—30.04.2023 kinnistute jäätmevaldajad: Keskuse 2 Külitse alevikus, Käpa AÜ 5 Pangodi külas ja Järveääre Pangodi külas.
Lubati olmejäätmete tühjendamise veosageduseks üks kord 12 nädala jooksul kuni 30.04.2023 kinnistute jäätmevaldajad: Linnavere tee 6 Soinaste külas ja Haage tee 26 Külitse alevikus.

Huviharidusteemadest määrati toetusi huvitegevuses osalemiseks. 2022. a eelarvest eraldati 300 eurot MTÜle Vana-Kuuste Naisselts Vana-Kuuste piirkonna kohviõhtute 25. aastapäeva sündmuse läbiviimiseks.

Kinnitati Kambja Kultuur ja Sport töötajate koosseis alates 01.12.2022.

Hangetega seotud otsustest telliti ostumenetluse „2023. a vallakalendrite trükkimine“ Garrison Trükikoda OÜlt“ täitmise tähtajaga 01.—30.11.2022 kogumaksumusega 3218,40 eurot.
Sõlmiti Opel Combo liisinguleping Swedbank ASga.
Tunnistati ostumenetluse „Tõrvandi sademevee peakollektori projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve“ parimaks pakkumuseks hindamiskriteeriumi „madalam hind“ alusel OÜ Rewera pakkumus, kogumaksumus käibemaksuga 2640 eurot.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKestab 2023. aasta kaasava eelarve ideekorje
JärgmineVallavalitsuse istungilt 31.10.2022