Vallavalitsuse istungilt 01.02.2023

345
Foto: Heigo Mägi

vallPäevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning huviharidusküsimused. Otsustati korraldada Tõrvandi Kooli riigihange. Anti luba kohaliku tee ajutiseks sulgemiseks. Kutsuti tagasi nõukogu liikmed valla äriühingutest.

Antud projekteerimistingimused

 • Paali külas Puusepa kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
 • Laane külas asuvale Õuna tee 1 maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Laane külas asuvale Õuna tee 3 maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Laane külas asuvale Õuna tee 4 maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Laane külas asuvale Õuna tee 5 maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks
 • Oomiste külas Põdramäe kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
 • Õssu külas asuva Eerika põik 2 krundile ridaelamu püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Õssu külas asuva Eerika põik 4 krundile ridaelamu püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Õssu külas asuva Eerika põik 6 krundile ridaelamu püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Õssu külas asuva Eerika põik 8 krundile ridaelamu püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Õssu külas asuva Eerika põik 10 krundile ridaelamu püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Õssu külas asuva Eerika põik 14 krundile ridaelamu püstitamiseks ja kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks

Antud ehitusload

 • Pühi külas Uue-Laari päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Reola külas Jõe 17 üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste küla Ratasepa, Rehepapi tee T17, Tõrvandi alevik 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee T27, Tamme tänav, J1, Uus-Ratasepa veetorustiku rajamiseks
 • Soinaste külas Tähe põik 12 tööstushoone püstitamiseks
 • Soinaste külas Kunimäe tee 1 17,55 kW päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Soinaste külas Välja 1a ehitustööriistade rendihoone laiendamiseks
 • Soinaste külas Tamme 10 vedelgaasipaigaldise rajamiseks

Anti kasutusluba Soinaste külas Tähe põik kinnistul rajatud sideliinile.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevale Pühi külas asuvale Kiisa-Tootsi tee T1 maaüksusele.
Otsustati jätta õigusvastaselt võõrandatud Eeriko 7 ehitistest õigustatud subjektidele tagastamata Tiigi tee 15 kinnisasjal asuvad karjalaut koos sigalaga (laut) ja ait sepikoda koos kuivatiga (töökoda). Nimetatud ehitiste eest jäetakse määramata kompensatsioon.

Sotsiaalküsimustes otsustati maksta sotsiaaltoetusi. Keelduti kahele isikule sotsiaaltoetuse määramisest. Toetatakse isiku SA Aarike Hooldekeskuses üldhooldusteenuse kulude katmist alates 24.01.2023.

Kuulati välja riigihange nimetusega „Tõrvandi põhikooli ehitamine“ avatud hankemenetlusena hanke eeldatava maksumusega 12 500 000 eurot käibemaksuta.

Anti luba Ülenurme alevikus asuva Kasevälja tee (tee nr 9490022) 0,1-0,26 km lõigul ühe sõidusuuna ajutiseks sulgemiseks liiklusele. Tee sulgemise aeg on 02.02—08.02.2023.

Tagasi kutsutakse OÜ Olme ja OÜ Ülenurme Teed nõukogu liikmed, kuna nende äriühingute juhtorgan muudetud põhikirjade alusel pole enam nõukogu, vaid üldkoosolek.

Määrati huvihariduse toetusi õpilastele.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja Vallavalitsus ei nõustu kõikide ristmike ja mahasõitude sulgemisega 2+2 Jõhvi–Tartu–Valga maantee ümberehitamisel
JärgmineKambja Vallavalitsus otsib peretöötajat