Vallavalitsuse istungilt 02.03.2023

349
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ning sotsiaalküsimused. Langetati hangetega seotud otsuseid. Kinnitati Kambja Kultuur ja Sport töötajate koosseis. Määrati huvihariduse toetusi. Eraldati täiendav toetus haridusasutustele. Kinnitati elektroonilise enampakkumise tulemused. Anti nõusolek üürilepingu sõlmimiseks.

Antud projekteerimistingimused

 • Aakaru külas asuvale Tatraoru AÜ 20 maaüksusele üksikelamu laiendamiseks
 • Ülenurme alevikus Kasevälja tee 3 maaüksusele abihoone projekteerimiseks

Antud ehitusload

 • Räni alevikus Jaaniääre päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Räni alevikus Jaaniääre päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Laane külas Õuna tee 5 puurkaevu rajamiseks
 • Lepiku külas Männi puurkaevu rajamiseks
 • Sirvaku külas Veinioja kuuri püstitamiseks
 • Soinaste külas Kuslapuu 1 ehitise elektrisüsteemi muutmiseks või terviklikuks asendamiseks
 • Soinaste külas Tähe põik 4 laohoone püstitamiseks
 • Reola külas Lennu 44 ja Lepikolinnu kinnistutel päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Räni alevikus Kassisilma 15 ärihoone püstitamiseks
 • Soinaste külas Kevade 9 ridaelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Kevade 11 ridaelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Kevade 13 ridaelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Kevade 15 ridaelamu püstitamiseks

Anti kasutusluba Soinaste külas Rehepapi tee 25 kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale võimsusega 60 kW.

Võeti vastu Külitse alevikus asuva Haaviku tee 13 maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek korraldatakse 22.03–05.04.2023 Kambja vallavalitsuse kantseleis ja Kambja valla veebilehel.

Võeti vastu Kambja alevikus asuva Põllu 5 maaüksuse detailplaneering ning Kambja alevikus asuva Põllu 5 maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek korraldatakse 22.03–05.04.2023 Kambja vallavalitsuse teenuskeskuses ja Kambja valla veebilehel.

Katastriüksuse jagamine kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

 • Tatra külas asuva Tatra telliskivitehase katastriüksus 28301:001:0659
 • Kambja alevikus asuva Ülase 5 katastriüksus 28203:005:0233

Nõustuti Kambja vallas Lemmatsi külas asuva Nõmme katastriüksuse (tunnus 94901:007:0222, pindala 2,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrati katastriüksuste koha-aadressid järgmistele transpordimaadele: Suure-Kambja külas Pillapalu tee, Madise külas Ala-Kaare tee, Ivaste külas Loku-Tammejärve tee katastriüksuse tunnusega 28301:001:0845 ja Ivaste külas Loku-Tammejärve tee katastriüksuse tunnusega 28301:001:0873, sihtotstarve 100% transpordimaa.
Muudeti Külitse alevikus asuva Lesta katastriüksuse koha-aadress ja määrati uueks koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Näki tee 28.
Tunnistati kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 12.12.2013 korralduse nr 267 punktis 1 positsioon 50 alusel moodustatud katastriüksusele Eerika põik 12 määratud sihtotstarve, määrates Õssu külas Laikasküla detailplaneeringus positsiooni 50 alusel moodustatud Eerika põik 12 katastriüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav maa.

Sotsiaalküsimustes otsustati maksta sotsiaaltoetusi. Alates 01.04.2023 tasutakse vallavalitsuse poolt igakuiselt isiku hooldamise eest AS Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme Kodus tema vanaduspensionist ja tema laste omaosalusest puudujääv osa.

Hangetega seotud küsimustes otsustati viia läbi riigihange „Poldri tn rekonstrueerimine“ avatud hankemenetlusena, ühishankena AS-ga Tartu Veevärk. Riigihanke eeldatav maksumus on 166 666 eurot. Samuti viiakse läbi riigihange „Elektrienergia ostmine Kambja vallale“ avatud hankemenetlusena. Riigihanke eeldatav maksumus on 300 000 eurot.
Otsustati sõlmida Elekrilevi OÜ-ga liitumisleping nr 439646.

Kinnitati Kambja Kultuur ja Sport töötajate koosseis kokku 13,1 ametikohaga.

Huviharidusküsimustes kinnitati erahuvikoolidele, noortele huvitegevust pakkuvatele klubidele ja MTÜ-dele makstavaks toetuse suuruseks 2023. aastal 175 eurot aastas ühe huvitegevuses osaleva noore kohta.
Määrati huvihariduse toetusi õpilastele sh jäeti rahuldamata taotlusi huvitegevuse toetuse saamiseks.
Haridusasutustele eraldatakse täiendavat toetust 29 530 eurot personalikulude katteks, mis on seotud Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamisega.

Kinnitati vallale kuuluva bussi Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI elektroonilise enampakkumise tulemused ja tunnistati edukaks pakkumine summas 37 050 eurot.

Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks isikuga asukohaga Ülenurme alevik, Pargi 7 tähtajaga 13.02.2023 kuni 12.02.2026 üüri maksumusega 1,50 eurot/m2.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja Ignatsi Jaagu kool alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi.
JärgmineOodatud on abi eesti keele ja kultuuri õpetamiseks peredes