Vallavalitsuse istungilt 17.03.2023

406
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, hanke- ning huviharidusküsimused. Kehtestati koormuspiirang valla teedel. Kinnitati haridusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus. Vaadati üle äriühingute juhatuse liikme lepingud.

Antud ehitusload

  • Reola külas Unipiha tee 6a ehitise elektrisüsteemi muutmiseks või terviklikuks asendamiseks
  • Lepiku külas Männisalu abihoone püstitamiseks
  • Kaatsi külas Otsa abihoone püstitamiseks
  • Külitse alevikus Siili 20 üksikelamu püstitamiseks
  • Pühi külas Meesaku suvila püstitamiseks
  • Soinaste külas Rehe tee 3 ehitise katusemasti rajamiseks

Anti kasutusluba Räni alevikus Saarekese 8 kinnistule püstitatud ridaelamule.
Rahuldamata jäeti OÜ Albatrek vaie vallavalitsuse 08.02.2023 korralduse 1352 ja ehitusloa 2312271/01332 peale.

Muudeti Vana-Kuuste külas Kolga katastriüksuse koha-aadressi ja uueks koha-aadressiks määratakse Tartu maakond, Kambja vald, Vana-Kuuste küla, Gaasi tee 1.
Nõustuti Tõrvandi alevikus asuvate Tehno tee 8, Tehno tee 10, Tehno tee 12, Tehno tee 14 ja Tehno tee L1 katastriüksuste liitmisega üheks katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määratakse moodustatavale katastriüksusele lähiaadress Tehno tee 8 ja sihtotstarve 100% ärimaa.
Nõustuti valla kasuks seatud reaalkoormatise ja isikliku kasutusõiguse lõpetamisega Lalli külas asuvalt Trulli kinnistult ning kustutatakse registriossa numbriga 304204 kantud isiklik kasutusõigus ja reaalservituut.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaaltoetusi. Seati isiku üle hooldus ning tema hooldajale määratakse hooldajatoetus.
Otsustati suurendada küttetoetuse suurust 200 eurole.

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu ja suure sademete hulga tõttu keelatakse vallas alates 21. märtsist 2023 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemine kohaliku omavalitsuse teedel ja lepingu alusel avalikuks kasutamiseks antud erateedel vastavalt nimekirjale.

Kinnitati 2023. aastaks valla haridusasutuste tegevuskulu arvestuslikud maksumused õpilase/lapse kohta.

Vaadati üle valla äriühingute OÜ Olme ja OÜ Ülenurme Teed juhatuse liikme lepingud.

Hankeküsimustes kinnitati valla 2023. aasta hankeplaan.
Tellitakse ostumenetluse „Poldri 1 korterite 31 ja 32 sanitaarremont” tööde teostamine RH Ehitus OÜ-lt. Poldri 1–31 korteri sanitaarremont kogumaksumusega 10 175,10 eurot koos käibemaksuga ja Poldri 1–32 korteri sanitaarremont kogumaksumusega 9 055,90 eurot (hind käibemaksuga). Lepingu täitmise eest vastutavaks isikuks määratakse vallavara spetsialist Ragnar Veelmaa.
Tellitakse ostumenetluse „Elektrisüsteemi renoveerimine“ (Kitse talu, Ivaste küla, Kambja vald) Powtec OÜ-lt, pakkumuse kogumaksumus 7464,00 eurot (hind käibemaksuga).

Huviharidusküsimustes toetatakse 2023. aasta I poolaastal huvihariduse ja huvitegevuse teenuse pakkujaid kogusummas 60 173 eurot.
Määrati huvihariduse toetusi kolmele õpilasele.

Tartu Pereliit MTÜ-le eraldatakse ühekordset toetust ürituse „Tartu Pereliit 35“ korraldamiseks summas 1500 eurot.
Tõrvandi korvpalliklubi MTÜ-le eraldatakse 2023. aasta vallaeelarvest tegevustoetust summas 1500 eurot.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja vallas on märgistatud avalikud varjumiskohad
JärgmineTartu 2024 kutsub kandideerima kultuuripealinna lisaprogrammi