Vallavalitsuse istungilt 23.03.2023

428
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, huviharidus- ning hankeküsimused. Määrati tegevustoetust. Kuulutati välja taotlusvoor korteriühistutele. Langetati vallavara võõrandamisega seotud otsuseid. Anti nõusolek üürilepingute sõlmimiseks ja reklaami paigaldamiseks.

Antud ehitusload

 • Laane külas Söödi puurkaevu rajamiseks
 • Lalli külas Purdi päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Pulli külas Kirsimäe üksikelamu püstitamiseks
 • Sirvaku külas Veinioja puurkaevu rajamiseks
 • Sulu külas Mesimummi päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Õssu külas Eerika tee 2 põldkatsete laborihoone püstitamiseks
 • Kambja alevikus 22137 Kambja-Reolasoo tee, Parve, Puiestee 12, Puiestee 16, Puiestee 20, Puiestee 4, Puiestee 6, Puiestee 8, Puiestee 8a, Põllu 2, Põllu 3, Põllu 4, Põllu 5, Põllu tänav, Saekoja, Savora ja Turba kinnistutel veetorustiku rajamiseks
 • Kambja alevikus 22137 Kambja-Reolasoo tee, Parve, Puiestee 16, Puiestee 4, Puiestee 8, Puiestee 8a, Põllu 2, Põllu 3, Põllu 4, Põllu 5, Põllu tänav, Saekoja ja Turba kinnistul kanalisatsioonitorustiku rajamiseks

Antud kasutusload

 • Räni alevikus Saarekese 6 kinnistule püstitatud kahe korteriga elamule
 • Tõrvandi alevikus Raudrohu 6, 7, 9, 11ja 13 kinnistutele püstitatud kahe korteriga elamutele
 • Tõrvandi alevikus Tamme 21 kinnistul laiendatud tootmishoonele
 • Kambja alevikus Aia 1a kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Räni alevikus Saarekese 10 kinnistule püstitatud kuue korteriga ridaelamule

Kiideti heaks hajaasustuse 2022 programmi raames esitatud projekti „Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, salvkaevu ehitamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2 449,20 eurot.
Nõustuti Kambja vallas Pühi külas asuva Pangsepa katastriüksuse28203:004:0318 jagamisega neljaks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määratakse moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Virulase külas Aarikese-Liudsepa tee (28301:001:0758,28301:001:0956,28301:001:0732) maaüksuste munitsipaalomandisse andmisega ning määratakse katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti sundvalduse seadmisega Kambja valla omandis olevatele Soinaste külas asuvatele Puu teemaaüksusele ja Tõrvandi tee lõik 5 maaüksusele.
Peatati sundvalduse menetlus Kährimäe kinnisasja (kinnistusregistriosa nr 14571250, katastriüksus 28301:001:0337) suhtes alates käesoleva korralduse jõustumisest kolmeks kuuks.

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaaltoetus. Seati kahele isikule hooldus ning nende hooldajatele määratakse hooldajatoetus.
Lõpetati isiku hooldus seoses elukoha vahetusega.
2023. aasta vallaeelarvest eraldati Seltsingule 60+ Tammeke tegevustoetust summas 1000 eurot.

Huviharidusküsimustes määrati huvihariduse toetusi kahele õpilasele.

Muudeti vallavalitsuse 09.03.2023 korralduse nr 1470 „Huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujate toetamine“ punkti 1.3, sõnastades: „1.3. Veeriku Badminton MTÜ (reg kood 80420549) summas 3237,50 eurot“.

Kuulutati välja korteriühistute toetuse taotlusvoor ning kinnitati hindamiskomisjon ja -kriteeriumid.

Vallavara võõrandamise küsimustes kinnitati enampakkumise tulemused ja tunnistati edukaks OÜ EKT Ehitus (registrikood 10321047) esitatud pakkumine summas 35 500 eurot, millega Kambja vald võõrandab vallale kuuluva korteriomandi aadressil Linnavere tee 1–1, Soinaste küla.
Tunnistati vallavalisuse 02.03.2023 korraldusega nr 1450 kinnitatud enampakkumismenetlus lõppenuks nurjumise tõttu. Algatatakse uus menetlus avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluva bussi Mercedes-Benz (registreerimismärk 806 BLS), alghinnaga 22 725 eurot võõrandamiseks.

Antud nõusolekud munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks

 • Tõrvandi alevik, Tõrvandi tee 13 tähtajaga 10.03.2023 kuni 09.03.2024
 • Ülenurme alevik, Pargi 7 tähtajaga 01.04.2023 kuni 31.03.2026

Anti luba Reklaamtreiler OÜle reklaami (kahepoolne, mõõtudega 5800 mm x 2850 mm) paigaldamiseks Viljandi mnt 73 kinnistule. Reklaami paigaldamise aeg on 01.04.2023–29.02.2024.

Hankeküsimustes otsustati korraldada riigihange nimetusega „Leib, sai ja pagaritooted Kambja valla haridusasutustele“ väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena.
Tellitakse ostumenetluse „Küttekollete hooldamine“ (Pedaja, Riiviku küla, Kambja vald, Tartumaa) tööde teostamine Pottsepatööd OÜ-lt, pakkumuse kogumaksumus 3700 eurot koos käibemaksuga. Lepingu täitmise eest vastutab sotsiaaltöö spetsialist Tiina Lobjakas.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKaunis emakeel!
JärgmineTähelinnud kutsuti Baltica pärimuspeole