Vallavalitsuse istungilt 29.05.2023

323
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal-, hanke- ning haldusküsimused. Määrati huvihariduse toetus.

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Laane külas asuvale Laukmäe maaüksusele üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks.

Antud ehitusload

 • Aakaru külas Tatraoru AÜ 11 üksikelamu püstitamiseks
 • Külitse alevikus Videviku vkt 1 suvila ümberehitamiseks elamuks
 • Laane külas Õuna tee 1, 3, 4 ja 5 üksikelamute püstitamiseks
 • Lalli külas Suure-Koidu päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Reola külas Nirgi tee 5 laohoone püstitamiseks
 • Soinaste külas Kuslapuu 12 üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Vahevälja 3 laohoone püstitamiseks
 • Soinaste külas Välja 4a tootmis-büroohoone püstitamiseks
 • Soosilla külas Mäepõllu üksikelamu püstitamiseks
 • Ülenurme alevikus Lennu 14 päikeseelektrijaama püstitamiseks
 • Täsvere külas Lõokese puurkaevu rajamiseks
 • Kaatsi külas Lavendli päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Lalli külas Püssi päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Uhti külas Luha sorteerhalli püstitamiseks
 • Paali külas Puusepa üksikelamu püstitamiseks

Keelduti ehitusloa andmisest Soinaste külas Kuslapuu 9a üksikelamu ja garaaži püstitamiseks.

Antud kasutusload

 • Soinaste külas Tolga 22 ja Tolga 24 kinnistutele püstitatud üksikelamutele
 • Räni alevikus Okka 2 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Talvikese külas Pärtli kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Pulli külas Põdra kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Õssu külas Eerika tee 1 ja Viljandi mnt 75 kinnistule kaugküttega liitumiseks rajatud torustikule
 • Lalli külas Tigase kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale võimsusega 15 kW
 • Pühi külas Uue-Laari kinnistule rajatud päikeseelektrijaamale võimsusega 15 kW

Maaküsimused

Nõustumine katastriüksuse jagamisega ning moodustatavate katastriüksuste lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

 • Paali külas asuva Väljaotsa katastriüksuse 28203:006:0522 jagamine kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale
 • Virulase külas asuva Liiva katastriüksuse 28203:004:0316 jagamine viieks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale
 • Räni alevikus asuva Keskküla (registriosa nr 3649904, katastriüksus tunnusega 94901:005:1085) kinnistu jagamine

Nõustumine sundvalduse seadmisega

 • Elektrilevi OÜ kasuks Soinaste külas asuvatele Kodu tänava ja Ülevälja tänava lõik 2 katastriüksused
 • Elektrilevi OÜ kasuks Läti külas asuvale Täsvere-Lätiküla tee lõik 5 katastriüksus
 • Elektrilevi OÜ kasuks Uhti ja Reola külas asuvatele Reola Lennuvälja tee lõik 1, Lapatsi, Roosi tänava ja Vanakooli tee lõik 2 katastriüksused
 • Enefit Connect OÜ kasuks Aakaru külas asuvale Tatraoru tee T1 katastriüksus
 • Enefit Connect OÜ kasuks Aakaru ja Virulase külades asuvatele Tatraoru tee T1, Tatraoru tee T2, Tatraoru teelõik, Kalda tee ja Aarikese-Liudsepa tee katastriüksused
 • Enefit Connect OÜ kasuks Virulase külas asuvale Aarikese-Liudsepa tee katastriüksus
 • Enefit Connect OÜ kasuks Kambja vallas Pangodi külas asuvale Pangodi-Kullaga tee T1 katastriüksus

Anti MTÜ Tõrvandi Aiad tasuta kasutusse kuni viieks aastaks Kambja valla omandis olev Külvi kinnistu.
Anti Kambja vald, Kambja alevik, Männi 9 korteriühistule tasuta kasutusse kümneks aastaks Kambja valla omandis olev Männi T3 kinnistu prügimaja paigaldamiseks vastavalt kasutusse antava maa-ala plaanile.
Määrati katastriüksuse tunnusega 28301:001:0865 koha-aadressiks Tartu maakond, Kambja vald, Tõrvandi alevik, Aia 22a ja sihtotstarbeks 100 % tootmismaa. Nõustuti eelnimetatud katastriüksuse munitsipaalomandisse andmisega.

Sotsiaalküsimused

Rahuldamata jäeti isiku taotlus sotsiaaltoetuse saamiseks.

Huviharidusküsimused

Määrati huvihariduse toetus.

Hankeküsimused

Korraldatakse riigihange nimetusega „Kambja valla teede pindamine 2023“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on 2 kuud pärast lepingu sõlmimist. Riigihanke eeldatav maksumus on 125 000 eurot käibemaksuta.
Anti nõusolek töövõtulepingu nr 12-17/28 „Aarikese paisjärve rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks“ lepingu tähtaja pikendamiseks.

Haldusküsimused

Välja makstakse Kambja vald, Ülenurme alevik, Lasteaia 4 korteriühistu jäätmemaja ehitamise toetus summas 4 000 eurot ning toetus kantakse korteriühistu arvelduskontole.
Kinnitati OÜ Ülenurme Teed 2022. a majandusaasta aruanne.
Kinnitati OÜ Olme 2022. a majandusaasta aruanne.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKülitse uus pakiautomaat ootab pakke saatma
JärgmineGalerii: Coopi Kaasiku Konsumile pandi nurgakivi