Vallavalitsuse istungilt 05.06.2024

134
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, sotsiaal- ning majandusküsimused.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Kiideti heaks Tõrvandi kogukonna- ja spordihoone ehitusprojekt.

Projekteerimistingimuste andmine

  • Räni alevikus asuvale Heina 14 krundile detailplaneeringu täpsustamiseks (arhitektuuriliste tingimuste ehk abihoone katusekalde muutmiseks ning hoonestusala suurendamiseks 10%)
  • Räni alevikus asuvate Viirpuu 35, 37, 39, 41, 43 ja 45 kruntidele korterelamute püstitamiseks ja detailplaneeringu täpsustamiseks korterite arvu osas

Maaküsimused

Määrati Laane külas asuva Kesaheina katastriüksuse jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Sipe külas asuvate Kõivusaare ja Kasesaare katastriüksuste piiride muutmisega ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Sotsiaalküsimused

Seati isiku üle hooldus ning tema hooldajale määratakse hooldajatoetus. Rahastatakse kahe isiku üldhooldusteenust. Anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks.

Majandusküsimused

Anti luba Estonian Autosport Events MTÜle 06.—07.07.2023 rahvusvahelise autoralli Rally Estonia 2024 korraldamiseks Kambja valla territooriumil, nõustudes valla avalikult kasutavate kohalike teede sulgemise ning kasutamisega kiiruskatsete korraldamiseks.
Lükati ostumenetluse (Kambja kooli ruumide ümberehitus väikeklassideks) pakkumused tagasi. Pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.
Anti nõusolek Tiptiptap OÜga sõlmitud töövõtulepingu nr 12-17/7 tähtaja pikendamiseks senise 15.07.2024 asemel kuni 28.07.2024.
Anti MTÜle Tartu Suveteatri Selts tasuta kasutusse perioodil 21.06–21.07.2024 Kambja alevikus Kesk 5 kinnistu.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja lasteaia lapsed said toidukonkursil peaauhinna
JärgmineTartu linnaliinide bussid sõidavad suvise graafiku järgi