Haldusreformist on möödunud juba aasta – Kambja ja Ülenurme valla sundliitmise otsus jõustus 21.10.2017, valla pindalaks on 275 km² ja elanikke on 15.10.2018 seisuga 10 956, millest endise Ülenurme valla alal 8336 ja endise Kambja valla alal 2620 inimest.

Haldusreformi eesmärk lühidalt kokku võttes oli luua võimekad omavalitsused, kes suudavad kohalikku elu terviklikult arendada, et inimestel oleks hea elada. Vabariigi valitsuse Kambja ja Ülenurme valla ühendamise määruse seletuskirjas on välja toodud, et ühes toimepiirkonnas asuvate omavalitsuste ühinemine loob eeldused, et ühinemisest tulenevat kõrgemat finants- ja haldussuutlikkust saab rakendada piirkonna ühtlaseks arendamiseks.

Halduskorralduse muutmine aitab kaasa ühinenud omavalitsuse tasakaalustatud ja terviklikule arengule ning tagab ühtse juhtimise, mis on eelduseks kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning majandusliku potentsiaali kasvule. Eesti Vabariigi Valitsus andis muuhulgas mõista, et ühinenud omavalitsuses ei saa enam lähtuda varasematest omavalitsuse piiridest, vaid ühendatud omavalitsuse volikogu peab vaatama tervikvaates ning tagama kohaliku omavalitsuse kohustuste täitmise ning avalike teenuste kättesaadavuse kogu omavalitsuse territooriumil. Haldusreformi järgsel ajal arutlevad vallaelanikud, kas ühendvalla äärealade külade inimese jaoks on avalike teenuste kättesaadavus paremaks muutunud ja kas ressursse kasutatakse mõistlikult eri piirkondade vahel.

Vallavolikogul ja vallavalitsusel on olnud väga töine aasta. Ühendati ju eriilmelised, tiheasustatud linnalise piirkonnaga vald ja hajali asustatud maalise piirkonnaga vald, kelle vajadused on olnud erinevad. Ei ole olnud lihtne erinevaid toimimise põhimõtteid ühtseks muuta, aga siiski on palju vajalikke õigusakte juba ühtlustatud. Vallavolikogu on kehtestanud uued sotsiaalvaldkonna õigusaktid, et valla territooriumil tagada ühtsete reeglite alusel sotsiaaltoetuste maksmine ja koduteenuste osutamine, puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine ning maksmine jms. Vastu on võetud arengukava ja eelarvestrateegia ning kehtestatud on endise Ülenurme valla üldplaneering, mida koostati üle kolme aasta.

Palju on möödunud aastaga tehtud, kuid väga palju on veel ees. Uus aeg on esitanud meile kõigile väljakutseid. Mõtleme üheskoos, kuidas minna edasi veel paremini. Mis on vallas hetkel hästi? Kuidas tagada eriilmeliste piirkondade tasakaalustatud areng? Kuidas saavutada tasakaal ettevõtluse arendamise ja kohalike elanike soovide vahel? Teretulnud on kõigi vallaelanike konstruktiivsed ettepanekud ja head soovitused nii valla üldmeilile vald@kambja.ee/vald@ylenurme.ee, kui ka postiga.

Teenuste kättesaadavus ei ole vähenenud ning vallavalitsus ei ole oma elanikest kaugenenud. Vastupidi – elanikke teenindatakse endiselt kahes vallamajas, nii Ülenurmes kui ka Kambjas, kus kõik vajalikud asjaajamised saab tehtud. Kuigi käesolev aasta on näidanud, et elanikud on teinud oma vajalikke toiminguid rohkem Ülenurmes asuvas vallamajas, pöördutakse endiselt ka Kambja vallamajja. Ka tulevikus jääb teenuskeskus Kambjas alles.

Ülenurmes asuv vallamaja on olnud ruumikitsikuses juba aastaid ja investeeritud on vaid hädapärasesse remonti. Ametnikud töötavad väikestes kabinettides mitmekesi ning seetõttu on raske korraldada vallaelanike vastuvõttu. On küsimusi, mille puhul tuleb tagada elanike privaatsus (näiteks sotsiaalküsimused). Erinevate probleemide lahendamisel ja otsuste tegemisel on sageli kaasatud palju osapooli ning arutelude ja kokkusaamiste korraldamine on hädavajalik. Ruum selleks kahjuks puudub ja enamasti tehakse seda vallavanema kabinetis.

Detailplaneeringu koostamine on algatatud juba 17.11.2017, mis tähendab et juurdeehituse kavandamine on praegu alles detailplaneeringu koostamise järgus ning täpne projekt ning ehitustööd on kavas tuleval aastal. Detailplaneeringuga antakse vaid võimalus vallamaja juurdeehituse projekteerimiseks. Vallamaja alune maa on 224 m², mida on detailplaneeringuga võimalik suurendada 500 m²-ni. Suuremaks ehitatakse kindlasti ka parkla, sest praegused 8 parkimiskohta ei ole tegelikku vajadust ammu taganud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.11.2018 kuni 10.12.2018 Ülenurme vallamajas aadressiga Pargi tn 2 ning veebilehel www.kambja.ee. Väljapanekul esitletakse üksnes esialgset planeeringuprojekti, lõplik planeering valmib alles koostöös avalikkusega.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineVallavolikogu istungitelt
JärgmineLiiklusõnnetus Rebasel