Vallavalitsuse istungilt 27.07.2023

236
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, sotsiaal-, haldus- ning hankeküsimused. Kutsuti tagasi SA Ülenurme Areng juhatuse liige. Moodustati ajutine komisjon. Esitati volikogu menetlusse otsuse eelnõu.

Ehitus- ja planeeringuküsimused

Anti projekteerimistingimused Ülenurme alevikus asuvale Peetri tee 8 krundile (kü tunnus 94901:007:1785) kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.
Võeti vastu Soinaste külas asuva Haru 4 maaüksuse detailplaneering, mille avalik väljapanek korraldatakse 18.–31.08.2023.
Jäeti rahuldama OÜ Albatrek vaie vallavalitsuse 25.05.2023 korralduse nr 1653 ja ehitusloa nr 2312271/04412 kehtetuks tunnistamiseks.
Esitatakse vaie Transpordiameti 28.06.2023 korraldusele nr 1.1-3/23/474  „Projekteerimistingimuste andmine riigitee 3 Jõhvi– Tartu–Valga km 138,4-152 asuva Tartu–Nõo lõigu ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks”.

Nõustumine sundvalduse seadmisega

  • Elektrilevi OÜ kasuks Pulli külas asuvale Raanitsa-Pärtli tee T3 katastriüksusele
  • Elektrilevi OÜ kasuks Tõrvandi alevikus asuvatele Aia tänava lõik 1 ja Tennisehalli katastriüksustele

Sotsiaalküsimused

Võeti vastu korraldus isikute üldhooldusteenuse rahastamiseks. Määrati ühekordset pere- ja õppetoetust. Jäeti rahuldamata isiku avaldus sotsiaaltoetuse saamiseks. Lõpetati isiku hooldus ning tema hooldajale hooldajatoetuse maksmine.

Haldusküsimused

Anti nõusolek kolme munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Poldri 1 ja Tõrvandi tee 13.
Anti luba 5DEhitus OÜle ajutiseks liikluse sulgemiseks Ülenurme alevikus Heki tänava (tee nr 9490035) 0,0–0,080 km lõigul ajavahemikus 02.–11.08.2023.
Määrati valla territooriumil asuvate uute ühissõidukipeatuste nimed.

Sihtasutus Ülenurme Areng juhatuse liikme tagasikutsumine

Tagasi kutsutakse SA Ülenurme Areng (reg kood 90011220) juhatuse liige Kristi Kull alates 27.07.2023 tema avalduse alusel.

Sõidukijuhi teenindajakaardi andmisest keeldumine

Keelduti taotlejale sõidukijuhi teenindajakaardi andmisest kehtiva karistuse tõttu liiklusseaduse alusel.

Ajutise komisjoni moodustamine

Moodustati ajutine komisjon valla eelarvest toetatavate mittetulundusühenduste määruste eelnõude väljatöötamiseks, millest üks reguleerib tegevustoetuste ning teine projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korda.

Ühekordse toetuse määramine

Seltsing Külitse Kultuuriklubi KÜKU tegevusele „Külitse kogukonnapäev“ eraldati toetust summas 2212 eurot.

Hankeküsimused

Tunnistati riigihankes „Ränirahnu tee projekteerimine“ määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus, vähim on parim“ alusel edukaks Landverk OÜ (reg kood 11889198) pakkumus kogumaksumusega 20 206 eurot käibemaksuta, käibemaksuga 24 247,20 eurot ning sõlmitakse Landverk OÜga hankeleping.
Lükati tagasi kõik hankemenetlusele „Kambja, Kesk 12 ruumide ümberehituse ja varjualuste projekteerimine“ tähtaegselt laekunud pakkumused, sest pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

Volikogu otsuste eelnõude arutelu

Volikogu menetlusse esitatakse otsuse eelnõu „Masso DP algatamine“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTeadmiste tee kutsub taas!
JärgmineGalerii: Tervisejooksude teine etapp. Viimne etapp 8. augustil.