Tõrvandi koolimaja ehitus jätkub

1654
Tõrvandi koolimaja ehitus. Foto: Marko Ojakivi

Tartu ringkonnakohus tühistas reedel Tartu halduskohtu poolt määratud esmase õiguskaitse Tõrvandi kooli ehituse osas. Ringkonnakohus rahuldab enda resolutsioonis Kambja valla ja OÜ KRC Ehitus määruskaebused ning tühistab Tartu halduskohtu 13. oktoobri 2023. a määruse. Ühtlasi jätab kohus rahuldamata OÜ Albatrek esialgse õiguskaitse taotluse.

Ringkonnakohus ei nõustunud halduskohtuga ja leiab, et kaebajal puudub esialgse õiguskaitse vajadus. Ringkonnakohus ei nõustu ka halduskohtu seisukohaga, et kaebajal esinev esialgse õiguskaitse vajadus kaalub üles kolmandale isikule ehitustegevuse peatamisega kaasnevad kahjulikud tagajärjed ega kahjusta ebaproportsionaalselt avalikke huve. Kaebaja ei ole tõendanud endale kuuluvate kinnistute kahjustumist Tõrvandi koolihoone ehituse ajal ega ka koolimaja valmimise järgselt sademevee koguse suurenemise tõttu ning selle juhtimisel Lammassoo kraavi. Kaebaja väited temale kahju tekkimise osas on üldsõnalised ja põhjendamata. Kohalikul omavalitsusel on kohustus tagada hariduse omandamise võimalus oma piirkonna kooliealistele lastele. Seega on ilmselgelt avalikes huvides uue koolimaja valmimine ettenähtud tähtajaks.

Tartu halduskohus rahuldas 13.10.2023 OÜ Albatrek esialgse õiguskaitse taotluse, peatades ajutiselt Tõrvandi koolimaja püstitamise. Kaebaja hinnangul võib lisanduv sademete hulk kahjustada Lammassoo kraaviga piirnevaid Albatrek OÜle kuuluvaid kinnistuid.

Vallavalitsus on tellinud insener-tehnilise ekspertiisi, kus on toodud, et hiljuti valminud Tõrvandi sademeveekollektor arvestab Tõrvandi koolihoone ehitusprojektiga ette nähtud rajatistega ning sademevesi suubub nõuetekohaselt kollektori kaudu Lammassoo eesvoolu. Samuti puhverdatakse riskide vähendamiseks vesi kollektori puhverduslõigus, jõudes lõpuks Lammassoo kraavi.

OÜlt Kobras valminud hinnangu kohaselt ei avalda Tõrvandi kooli ehitus ja teised keskusalale planeeritavad hooned Lammasoo kraavi seisundile oluliselt suurt mõju ega kujuta ohtu lähedal asuvatele elanikele ning kinnistutele.

Seoses ringkonnakohtu määrusega jätkub Tõrvandi koolimaja ehitus.

Lisateave: Illari Lään, tel +372 502 8538, e-post illari.laan@kambja.ee

Kino maale
SOURCE18. oktoober 2023, 08:10
EelmineHommikukohv raamatukogus enne kukke ja koitu
Järgmine2024. aasta kaasava eelarve hääletus kestab 5. novembrini