Vallavalitsuse istungilt 23.11.2023

216
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, haridus- ning keskkonnaküsimused. Kinnitati hanketulemused. Määrati ühissõidukipeatuse nimi ja asukoht. Eraldati toetust.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Antud projekteerimistingimused

  • Suure-Kambja külas Loojangu kinnistul abihoone ehitamiseks
  • Kambja alevikus asuvatele Puiestee 16 ja Puiestee 12 maaüksustele tootmishoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust projekteerimiseks

Korralduse eelnõu „Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine“ (Külitse alevik, Haage tee 59a) saadetakse taotlejale tutvumiseks.
Kehtestati Räni alevikus asuva Tiigrisilma 2 maaüksuse detailplaneering.

Maaküsimused

Määrati Soinaste alevikus asuva Tartu mnt 88 katastriüksuse sihtotstarbeks 45% elamumaa ja 55% ärimaa.
Määrati Räni alevikus Aida maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus kavandatud liikluspinnale kohanimi Kuuseheki tänav.
Nõustuti Külitse alevikus asuva Haaviku tee 13 kinnistu jagamisega vastavalt detailplaneeringule ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Lõpetati vaba põllumajandusmaa erastamistoimingud Kaatsi külas asuval P45 maaüksusel.
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 21.02.2003 korraldus nr 122 „Maa ostueesõigusega erastamine“.
Pikendati hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvoorus esitatud kolme projekti teostamise lõpptähtaega kuni 30.04.2024 ning projektide aruande esitamise tähtaega kuni 30.05.2024.
Kiideti heaks volikogu otsuse eelnõu „Kinnisasja omandamiseks loaandmine“ (Mannu) ja suunatakse volikogu menetlusse.

Haridusküsimused

Kinnitati Soinaste lasteaia Laululind hoolekogu.
Jäeti rahuldamata õppuri toetuse taotlus huvitegevuses osalemiseks ning isiklike õppe- ja treeningvahendite soetamiseks. Määrati taotlejale transporditoetust huvitegevuses osalemiseks perioodil september kuni detsember 2023.

Hanketulemuste kinnitamine

Tunnistati riigihanke „Elektrienergia ostmine Kambja vallale 2024“ edukaks pakkuja Elektrum Eesti OÜ pakkumus ning eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.
Tunnistati riigihanke „Kambja valla kooli- ja liinibussi transporditeenus 2024.–2026. aastal“ edukaks pakkuja AGRIS OÜ pakkumus, marsruudikilomeetri maksumusega 1,19 eurot ning eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping kehtivusega 01.01.2024–31.12.2026.

Keskkonnaküsimused

Jäätmemaja ehitamise toetuse väljamaksmine

  • Tõrvandi alevik, Ringtee 12 korteriühistule summas 4000 eurot
  • Tõrvandi alevik, Ringtee 13 korteriühistule summas 4000 eurot

Ühissõidukipeatuse nime määramine

Kambja valla territooriumile riigitee nr 22188 Kambja–Kodijärve äärde rajatavava uue ühissõidukipeatuse nimeks määrati Riiviku.

Toetuse eraldamine

Eraldati MTÜle A-kompanii ürituse „Kaitseliidu Tartu maleva Elva malevkonna talveseminar“ korraldamiseks toetust summas 1500 eurot.

17. novembril toimus vallavalitsuse istung Microsoft Teamsi vahendusel. Istungil otsustati sõlmida kliendileping Advokaadibüroo Pallo&Partnerid OÜga (registrikood 16064605) ning volitati advokaadibüroo vandeadvokaati Jaanika Reilik-Bakhoffi esindama Kambja valda haldusasjas nr 3-23-2567.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja aleviku lähedal plaanitakse raiet
JärgmineTõrvandi lasteaed ootab rõõmsameelsesse kollektiivi õpetaja abi