Vallavalitsuse istungilt 29.11.2023

310
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, ning sotsiaalküsimused. Jäeti määramata huvihariduse toetus. Kinnitati hanketulemused. Muudeti liikluskorraldust. Käsitleti volikogu menetlusse suunatavaid eelnõusid.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Antud projekteerimistingimused

 • Räni alevikus asuvale Kivimetsa tee 8 maaüksusele abihoone projekteerimiseks
 • Laane külas asuvale Väänoja tee 6 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala suurendamine kuni 10% ulatuses)

Anti ehitusluba Tõrvandi alevikus Tehnopargi tee 9 laohoone püstitamiseks.
Kehtestati Tõrvandi alevikus asuva Uus-Ratasepa maaüksuse detailplaneering.

Maaküsimused

Nõustuti Kambja alevikus asuva Põllu 5 jagamisega vastavalt detailplaneeringule ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Nõustumine katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressite ja sihtotstarvete määramine

 • Rebase külas asuva Laura katastriüksuse jagamine kaheks eraldi katastriüksuseks
 • Soinaste külas asuva Lahinguvälja jagamine viieks eraldi katastriüksuseks

Määrati Soinaste külas asuvale liikluspinnale kohanimi Väike-Haldja tee vastavalt asendiplaanile.
Muudeti Külitse alevikus Kalevi tee 5/5a katastriüksuse koha-aadressi ja uueks koha-aadressiks määrati Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Kalevi tee 5.
Määrati Oomiste külas asuvate Üla-Olli saun-kuuri, lauda, ehitusjärgus elamu ja kuuri teenindusmaaks ca 0,7 ha vastavalt lisatud teenindusmaa määramise ettepanekule.
Kinnitati hajaasutuse 2022. aasta programmi raames esitatud projekti „Tõrutamme biopuhasti“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3250 eurot ja  taotleja pangakontole kantakse 325 eurot.

Sotsiaalküsimused

Lõpetati hooldajale hooldajatoetuse maksmine hooldatava surma tõttu. Seati kolmele isikule hooldus ning määrati nende hooldajatele hooldajatoetus. Võeti vastu korraldus isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks. Isikule makstakse tervisetoetust abivahendi soetamiseks.

Huvihariduse toetuste määramata jätmine

Keelduti toetuse andmisest kuna taotleja ei esitanud vallavalitsuse poolt küsitud andmeid.

Hanketulemuste kinnitamine

Tunnistati riigihanke „Kambja piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine“ alusel edukaks pakkuja OÜ Projektlahendused (11211527) pakkumus, kogumaksumusega 14 900 eurot käibemaksuta, 17 880 eurot käibemaksuga ning eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Liikluskorralduse muutmine

Lubati Soinaste külas Kaasiku tänava 0–0,13 km lõigul C-kategooria sõiduki, traktori ja liikurmasina liiklus.

Volikogu menetlusse otsustati esitada eelnõud

 • Arvamuse andmine Vana-Kuuste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusele
 • Loa andmine riigihanke „Aarikese paisjärve rekonstrueerimine ja kuivhüdrandi ehitamine“ korraldamiseks
 • Nõustumine transpordimaa omandamisega (Reolasoo külas asuvate Reolasoo-Sireli tee katastriüksuse ja Reolasoo tee)
 • Kinnisvara omandamine (Uuetoa detailplaneeringu aladel asuvad transpordimaad)
 • Kinnisvara omandamine (Pärna detailplaneeringu aladel asuvad transpordimaad)
 • Kinnisvara omandamine (Kõivu ja Kõivu 2 detailplaneeringu aladel asuvad transpordimaad)
 • Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine
 • Kambja valla 2023. aasta II lisaeelarve

Otsustati volikogule üle anda valla 2024. aasta eelarve esmane kavand.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKülitsest Tõrvandisse sõidab koolipäevadel täiendav bussiliin
JärgmineÜleriigilise planeeringu „Eesti 2050“ seminaril tutvustatakse planeeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise programmi