Üleriigilise planeeringu „Eesti 2050“ seminaril tutvustatakse planeeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise programmi

161
Üleriigiline planeering. Pilt: riigiplaneering.ee

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakond koos konsultatsioonifirma Hendrikson DGE ekspertidega kutsub 19. detsembril 2023 uue üleriigilise planeeringu „Eesti 2050“ lähteseisukohtade seminarile.

„Eesti 2050“ on riigi ruumilise arengu pikk plaan. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja antakse suuniseid järgnevatele täpsematele planeerimisdokumentidele, samuti on planeering valitsusasutuste ruumilise arengu otsuste aluseks.

19. detsembri seminari eesmärk on tutvustada üleriigilise planeeringu lähteseisukohti ja mõjude hindamise programmi. Üritusel tuuakse välja, milliste teemadega peab planeeringus tegelema, kellega koostöös peaks planeeringulahendus valmima ning milliseid eeldatavaid planeeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid tuleb hinnata. Koos tutvutakse kaardirakendusega ja arutletakse üleriigilise planeeringu kui riigi ruumilise arengustrateegia vormi üle.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise programm aitavad üleriigilise planeeringu koostamise edasist tööd läbi mõelda ning kuna see ei ole eraldi kehtestav dokument, saab ka seminaril toimuva arutelu käigus tekkivaid mõtteid planeeringu koostamisel arvesse võtta.

Seminar toimub 19. detsembril 2023 kell 14–17 ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1, Tallinn) Tamme saalis. Seminaril saab osaleda ka veebi vahendusel (MS Teamsi keskkonnas).

PÄEVAKAVA

14.00–14.05 Tervitussõnad
14.05-14.10 Seminari korralduse tutvustus
14.10–14.20 Üleriigilise planeeringu roll ja olemus
14.20–15.20 Üleriigilise planeeringu ülesannete ülevaade. Kliima, julgeolek ja turvalisus, asustus.
15.20–15.40 Kohvipaus
15.40–16.40 Tehniline taristu, liikuvus ja transpordivõrgustik, väärtuslikud maastikud, väärtuslikud põllumajandusmaad ja rohevõrgustik, maapõu ja maavarad.
16.40–17.00 Kuidas edasi?

Palume eelnevalt registreerida sellel lingil, hiljemalt 14.12.2023. Veebiteel osalejatele saadetakse seminari lähenedes MS Teamsi link.

Lisainfo üleriigilise planeeringu kohta veebilehelt: yrp2050.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 29.11.2023
JärgmineÜlenurme Gümnaasiumi õpilased osalesid edukalt õpilasleiutajate riiklikul konkursil