Vallavalitsuse istungilt 13.12.2023

344
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa-, ehitus- sotsiaal- ja haldusküsimused. Kinnitati riigihanke tulemused ning Kambja valla spordivaldkonna parimate tunnustamise kord. Käsitleti majanduskomisjoni muudatusettepanekuid volikogu eelnõudele.

Maaküsimused

Nõustumine katastriüksuse jagamisega vastavalt maakorralduskavale ning moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

  • Lemmatsi külas asuva Nurmiku katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks
  • Mäekülas asuva Vastse-Mosina katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks
  • Kuusiku katastriüksuse jagamisega seitsmeks eraldi katastriüksuseks

Määrati Laane külas asuva Näki katastriüksuse jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Ehitusküsimused

Anti projekteerimistingimused Külitse alevikus asuvale Peetri tee 2 krundile (kü tunnus 94901:007:178) äri- ja tootmishoonete ja abihoonete projekteerimiseks ning kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.
Anti kasutusluba Soinaste külas Pesa 7 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Sotsiaalküsimused

Seati hooldus ning määrati hooldajatele hooldajatoetus. Võeti vastu korraldus isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks. Rahuldamata jäeti isiku väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osaliseks hüvitamiseks. Otsustati maksta isikule 100. sünnipäeva puhul 300 eurot.

Riigihanke tulemuste kinnitamine

Kinnitati riigihanke „Tõrvandi põhikooli mööbli ja sisustuselementide ost“ (viitenumber 269845) tulemused.

Haldusküsimused

Makstakse välja Tõrvandi alevik Ringtee 14 korteriühistule (registrikood 80455849) jäätmemaja ehitamise toetus summas 4000 eurot.
Kinnitati hajaasutuse 2022. aasta programmi raames esitatud projekti „Puurkaevu ja torustiku rajamine koos veetõste ja –puhastusseadmetega“ toetuse kasutamise aruanne ja taotleja pangakontole kantakse 10% toetuse summast.
Kinnitati 1. jaanuarist 2024 korraldatud jäätmeveo teenustasude tõus käibemaksumäära 2% tõusu ulatuses.
Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Kesk 8, Kambja alevik, korterite 1, 2 ja 3 osas alates 20.12.2023 tähtajaga kuni 20.12.2024.
Kinnitati enampakkumise tulemused ja tunnistati edukaks Kaur Riives esitatud pakkumine summas 3300 eurot, millega Kambja vald võõrandab vallale kuuluva korteriomandi Kõrkkülas Külmamäe-3.
Anti Uhti külas, Valge tee 11 korteriühistule tasuta kasutusse kümneks aastaks Kambja valla omandis olev Uhti haljasala P3 kinnistu jäätmemaja paigaldamiseks vastavalt kasutusse antava maa-ala plaanile.

Kambja Vallavalitsuse korralduse muutmine

Muudeti vallavalitsuse 08.11.2023 korralduse nr 2209 „Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras“ punke 1 ja 2 ning kehtestati need uues sõnastuses.

Kambja valla spordivaldkonna parimate tunnustamise korra kinnitamine

Kinnitati Kambja valla spordivaldkonna parimate tunnustamise kord.

Majanduskomisjoni muudatusettepanekud volikogu eelnõudele

Vallavalitsus kiitis esitatud muudatusettepanekud heaks.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMärkamise ja hoolimise aeg on käes
JärgmineKambja perearstipraksis võtab tööle assistendi