Vallavalitsuse istungilt 20.12.2023

303
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid maa-, ehitus- sotsiaal- ja haldusküsimused. Määrati huvihariduse toetust. Anti reklaami paigaldusluba. Lahendati vaie. Käsitleti volikogu menetlusse suunatuid eelnõusid.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Määrati Tõrvandi alevikus Tõrvandi keskusala detailplaneeringu alusel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Laane külas asuva Näki tee 22 katastriüksuse jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Tõrvandi alevikus Uus-Ratasepa detailplaneeringu alusel moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Projekteerimistingimuste andmine

Antud projekteerimistingimused

  • Räni alevikus asuvale Kassisilma 12 krundile (kü tunnus 94901:001:1461) kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (katusekalde ja katusetüübi osas)
  • Vana-Kuuste külas Kooli tee 2 (kü tunnus 28301:001:1846) krundile avaliku multiväljaku projekteerimiseks

Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Suure-Kambja külas Jõesiilu kinnistule (kü tunnus 28301:001:1881) üksikelamu projekteerimiseks.

Sotsiaalküsimused

Lõpetati hooldajatoetuse maksmine hooldajale seoses hooldatava surmaga. Makstakse viiele taotlejale tervisetoetust ja taotlejale ühekordset toetust. Tasutakse raske puudega lapse sotsiaalteenuse kulu perioodil jaanuar 2024 – detsember 2024 riigieelarvest eraldatud suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise rahalistest vahenditest ja vajadusel valla oma eelarvelistest vahenditest. Tasutakse SAle Eesti Agrenska Fond raske puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenuse eest alates 01.12.2023 riigieelarvest eraldatud suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise rahalistest vahenditest ja vajadusel valla oma eelarvelistest vahenditest. Makstakse kahele lapsele koolilõunatoetust 2023–2024. õppeaastal summas, mis ületab Eesti Vabariigi poolt rahastatud koolilõuna maksumust.

Huvihariduse toetuse määramine

Määrati õppuri toetus klubiriiete ostmiseks.

Haldusküsimused

Kinnitati hajaasutuse 2022. aasta programmi raames esitatud projekti  „Veesüsteemide valdkond. Taara talu puurkaev“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5545,19 eurot ja taotleja pangakontole kantakse 10% toetuse summast.
Muudeti OÜga Jasmiinia 01.10.2012 sõlmitud lepingus punktis 2.1 kehtivat üürihinda ja kehtestati alates 01.01.2024 uueks üürihinnaks 3 eurot/m2, millele lisanduvad kommunaalmaksed.
Muudeti FIE Malle Mutsoga 29.05.2000 sõlmitud lepingus punktis 2.1 kehtivat üürihinda ja kehtestati alates 01.01.2024 uueks üürihinnaks 3 eurot/m2, millele lisanduvad kommunaalmaksed.

Reklaami paigaldusluba

Anti luba Reklaamtreiler OÜle reklaami paigaldamiseks. Reklaamikandja (5,4 x 2,6 m reklaamhaagis) paigaldatakse Koolitee lõik 4, Ülenurme alevik. Reklaami paigaldamise aeg on 20.12.2023–09.01.2024

Vastus vaidele

Arutelu tulemusel otsustati lahendati vaie, mis esitati vallavalitsuse 01.11.2023 korraldusele nr 2198 „Kambja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine“ ja vallavanema 03.11.2023 käskkirjale nr 13-1/55 „Teenistusest vabastamine“.

Volikogu eelnõude arutelu

Otsustati tagasi võtta eelnõud: Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023–2035, Transpordimaa kinnistute omandamine (Kõivu 2 detailplaneeringu alad).

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu kiitis heaks 2023. aasta teise lisaeelarve
JärgmineTänusõnad heategevusprojekt „Tee head!“ annetajatele