Vallavalitsuse istungilt 31.01.2024

217
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa- ning sotsiaalküsimused. Määrati huvihariduse toetust. Anti taksoveo sõidukikaart.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Antud projekteerimistingimused

  • Külitse alevikus asuvale Salvei 1 krundile üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ning kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (katusekalle)
  • Külitse alevikus asuvale Salvei 2 krundile üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ning kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (katusekalle)

Osaliselt rahuldati projekteerimistingimuste taotlus ja anti projekteerimistingimused Õssu külas asuvale Kesa tee 10 krundile üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks ning kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks osaliselt, s.o hoonestusala suurendamiseks kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Maaküsimused

Nõustuti Uhti külas asuvate Liivamäe katastriüksuse 94901:009:0186 ja Liivamäe katastriüksuse 94901:009:0207 piiride muutmise ning jagamisega, määrates moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

  • Uhti külas asuv Põdra tee 30 katastriüksus 94901:009:0206
  • Soinaste külas asuv Pelgu katastriüksus 28301:001:1525

Muudeti Tartu maakonnas Vana-Kuuste külas Naritse katastriüksuse koha-aadressi ja uueks koha-aadressiks määrati Tartu maakond, Kambja vald, Vana-Kuuste küla, Soopalu.
Nõustuti sundvalduse seadmisega AS Emajõe Veevärk kasuks Lalli külas asuvale Pärnamäe tee (registriosa nr 22887950, katastriüksuse tunnus 28301:002:1713) katastriüksusele.

Hajaasutuse 2023 programmi raames esitatud projektide kinnitamine

  • „Veesüsteemi rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1758,35 eurot ja tasuda taotlejale 195,37 eurot.
  • „Kanalisatsiooni rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5228,01 eurot ja tasuda taotlejale 580,89 eurot.

Muudeti vallavalitsuse 07.09.2023 korralduse nr 2063 „Katastriüksuse koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine, hoonestusõiguse seadmine ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta“ punkti 1.2, sõnastades „katastriüksuse 28301:001:0917 sihtotstarve 100% elamumaa“.

Sotsiaalküsimused

Määrati kahele isikule sotsiaaltoetust. Seati isiku üle hooldus ning tema hooldajale määrati hooldajatoetus. Võeti vastu korraldus ühe isiku üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrati huvihariduse toetus.

Taksoveo sõidukikaardi andmine

Anti Taavi Kallasarule taksoveo sõidukikaart (sõiduki riiklik registreerimismärk 327 TNR) kasutamiseks taksoveol.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEesti Lennuakadeemia teenis 7-aastase akrediteeringu ja kvaliteedimärgi
JärgmineKambja valla koolijuhid andsid tagasisidet õpetajate ametikohapõhisele palgamudelile