Vallavalitsuse istungilt 10.04.2024

148
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, sotsiaalküsimused ning keskkonnateemad. Kinnitati hanketulemused. Toetati huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujaid. Moodustati valimisjaoskonnad. Registreeriti teed riiklikus teeregistris. Võeti teadmiseks informatsioon Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevustest.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Oomiste külas Näki kinnistule üksikelamu projekteerimiseks.
Anti ehitusluba Tõrvandi alevikus Kõivu tänav, Kõivuharu tänav, Karikakra põik ja Karikakra tänav L1 sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
Võeti vastu Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse 02.–16.05.2024 vallavalitsuse teenuskeskuses (Kambja alevik, Kesk 2) ning valla veebilehel.
Võeti vastu Tõrvandi alevikus asuvate Ringtee 43a ja Näki tee 2 maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse 02.–16.05.2024 vallavalitsuse kantseleis (Ülenurme alevik, Pargi 2) ning valla veebilehel.

Maaküsimused

Sundvalduse seadmine

  • Elektrilevi OÜ kasuks Külitse alevikus asuvale Varju katastriüksusele
  • AS Tartu Veevärk kasuks Räni alevikus asuvatele Matsimaa ja Kivimetsa tee lõik 2 katastriüksustele

Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon.
Anti ASle Eesti Raudtee nõusolek isikliku kasutusõiguse kande kustutamiseks hoonestusõiguse registriosa numbri 3527404 kolmanda jao kaheksandalt järjekohalt.

Sotsiaalküsimused

Makstakse isikule tervisetoetust abivahendi soetamiseks. Seati isiku üle hooldus ning määrati tema hooldajale hooldajatoetus. Rahastatakse isiku üldhooldusteenus.

Keskkonnateemad

Kooskõlastati Riigitee 3 (E264) Jõhvi-Tartu–Valga km 138,4–152,0 asuva Tartu–Nõo eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne.
Makstakse välja Ülenurme alevik, Villa 12 korteriühistule jäätmeala ehitamise toetus summas 2500 eurot.
Võeti vastu vallavalitsuse 16.01.2020 määruse nr 29 „Volituse andmine väärteomenetluses osalemiseks“ muutmine.
Võeti vastu määrus vallavalitsuse 15.06.2023 määruse nr 6 „Ehitusseadustikust tulenevate ülesannete delegeerimine“ muutmine.

Hanketulemuste kinnitamine

Tunnistati riigihankes „Soinaste lasteaia mänguväljaku ehitamise II etapp“ edukaks Tiptiptap OÜ pakkumus kogumaksumusega käibemaksuta 127625,50 eurot, koos käibemaksuga 155 703,11 eurot ning eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Huvihariduse ja -tegevuse teenusepakkujate toetamine

Toetatakse 2024. aasta I poolaastal huvihariduse ja huvitegevuse teenusepakkujaid kogusummas 30 800 eurot.

Valimisjaoskondade moodustamine

Vallavalitsuse 04.01.2023 määruse nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine“ paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Külitse Coop Konsumis (Kiigemäe tee 2, Külitse alevik).“

Teede registreerimine riiklikus teeregistris

Riikliku teeregistri nimekirja lisatakse korralduse lisas oleval asendiplaanil näidatud teed: Latiksoo ja Kuuseheki.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) tegevusest

Anti informatsioon TOLi tegevusest ning ülevaade algatatud projektidest.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTeeme Ära talgupäev toimub 4. mail
JärgmineTartu Kunstimuuseum kutsub kõiki väärikas eas kunstinautijaid „Seenioride reede“ eriprogrammile