Vallavalitsuse istungilt 24.04.2024

153
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, sotsiaal-, haridus- ja noorsoo- ning majandusküsimused.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Projekteerimistingimuste andmine

  • Külitse alevikus asuvale Haage tee 44 krundile olemasolevate abihoonete lammutamiseks ja uue abihoone projekteerimiseks
  • Reola külas asuvale Mustasõstra krundile üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks
  • Uhti külas asuvale Nõlva tee 13 krundile üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks

Maaküsimused

Sundvalduse seadmine

  • Elektrilevi OÜ kasuks Soosilla külas asuvale Nigula katastriüksusele tunnusega 94901:001:0026
  • Elektrilevi OÜ kasuks Reola külas asuvale Roosi tänava katastriüksusele

Algatati Klaose kinnisasja osa avalikes huvides omandamise menetlus.
Kinnitati hajaasustuse 2022. aasta programmi raames esitatud projekti „Tõrutamme puurkaev“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3250 eurot ja taotlejale pangakontole tasutakse 325 eurot.
Täiendati vallavalitsuse 10.04.2024 korralduse nr 216 punkti 3.
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 10.04.2024 korraldus nr 215 ja 17.04.2024 korraldus nr 233.

Sotsiaalküsimused

Lõpetati isiku hooldus ning tema hooldajale hooldajatoetuse maksmine. Seati nelja isiku üle hooldus ning nende hooldajatele määrati hooldajatoetus. Vallavalitsus tasub alates 15.04.2024 isiku päevahooldusteenuse eest SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskusele päevahoiu teenuse eest. Rahastatakse isiku üldhooldusteenust.

Huvihariduse ja -tegevuse toetuste määramine

Taotlejale hüvitatakse toiduraha vahe.
Määrati huvihariduse toetusi kogusummas 1495 eurot.

Majandusküsimused

Täiendati 03.02.2024 vallavalitsuse ja OÜ Olme vahel sõlmitud halduslepingut nr 12-17/44 Tõrvandi alevikus asuva kinnistu Tõrvandi haljasala P6 (kü tunnus 28301:001:0567) haldamise mahu osas alates 01.05.2024 ning OÜle Olme antakse hallata kinnistu kogupindala osas.
Korraldatakse riigihange nimetusega „Külitse-Ülenurme kergliiklustee ehitus“ (viitenumbriga 277998) avatud hankemenetlusena. Riigihanke eeldatav maksumus on 667 000 eurot ilma käibemaksuta.
Anti luba Kaupo Piirsalule Mai Kellukese laada korraldamiseks 11.05.2024 kell 7–16 Tõrvandis Aia tänaval, Aia ja Ringtee tänaval Tennisehalli kinnistuga (kü tunnus 94901:007:1645) külgnevatel aladel ja osaliselt Tennisehalli kinnistu Ringtee tänavaga külgneval haljasalal taotluses märgitud tingimustel. Anti luba liikluse ajutiseks sulgemiseks Tõrvandi alevik Aia tn tee nr 9490067 0,07–0,30 km lõigul 11.05.2024 ajavahemikul 7–16.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMuudatused ühistranspordi sõiduplaanides mais
JärgmineSibulatee ootab Peipsi äärde kalapuhvetite päevale 3500 külalist