Vallavalitsuse istungilt 08.05 ja 09.05.2024

109
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa-, sotsiaal- ning majandusküsimused. Nõustuti avaliku ürituse korraldamisega. Anti arvamus volikogu eelnõudele.

  • 08.05.2024 istungilt

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Anti projekteerimistingimused Soinaste külas asuvale Tartu mnt 88 krundile (kü tunnus 94901:006:0463) laoplatsi/parkla projekteerimiseks.

Maaküsimused

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Soinaste külas asuvale Võsumäe katastriüksusele.

Hajaasutuse 2023 programmi raames esitatud projektide kinnitamine

  • „Puurkaevu rajamine koos veetrassi ja seadmetega“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 5434,24 eurot ja tasuda taotleja pangakontole 603,80 eurot
  • „Mahasõidu rajamine Pangodi-Vissi teelt kinnistule“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4234,67 eurot ja tasuda taotleja pangakontole 423,47 eurot

Võeti vastu vaideotsused.

Sotsiaalküsimused

Lõpetati kahe isiku hooldus ning nende hooldajatele hooldajatoetuse maksmine. Seati kahe isiku üle hooldus ning nende hooldajatele määrati hooldajatoetus. Kahele isikule määrati sotsiaaltoetust.

Majandusküsimused

Korraldatakse riigihange nimetusega „Tehnopargi tee ja kõnnitee renoveerimine“ avatud hankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava lepingu täitmise tähtaeg on 2 kuud pärast lepingu sõlmimist.
Anti nõusolek munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks asukohaga Kambja alevik Männi 1–3. Loeti poolte vahel sõlmitud üürileping Männi 1-4 osas lõppenuks kokkuleppel alates 01.06.2024.
Anti luba Admanager Holdings OÜle reklaami paigaldamiseks. Reklaamikandja paigaldatakse aadressile Pargi tn T1, Kambja alevik, katastritunnus 28201:001:0150, perioodiks 09.05–31.08.2024.

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Anti luba MTÜle Roheliste Rattaretked 17.05.2024 ca kell 12–17 ürituse Roheliste rattaretke „Kuidas elad, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024?“ korraldamiseks taotluses märgitud tingimustel.

  • 09.05.2024 istungilt

Arvamuse andmine volikogu eelnõudele

Nõustuti arengu- ja planeerimiskomisjoni ettepanekuga täiendada detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja valla tehnilise taristu väljaehitamise toetamise ning kokkulepe hoidumisservituudi seadmise lepingut taristusse panustamise kohustuse eeldatava maksumusega.
Eelnõu „Ülenurme alevikus asuvate Kiviristi (kü tunnus 94901:007:1663) ja Kasevälja tee 2 (kü tunnus 94901:007:1651) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ võeti volikogu menetlusest tagasi. Kohtutakse huvitatud isikutega ning neile tehakse ettepanek liiklusanalüüsi koostamiseks ja avaliku arutelu korraldamiseks.
Eelnõu „Ülenurme alevikus Tüki V kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“ esitatakse esitatud kujul volikogu istungile, vallavalitsus jääb oma seisukohtade juurde.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKutsutakse tunnustama täiskasvanud õppijaid
JärgmineKodudesse jõuab ohuteavituse brošüür