Vallavalitsuse istungilt 15.05.2024

140
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeerimis-, maa- ning majandusküsimused.

Ehitus- ja planeerimisküsimused

Anti projekteerimistingimused Reola külas asuvale Punasesõstra krundile üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks.
Võeti vastu Külitse alevikus asuva Kraavi maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse 10.–25.06.2024.

Maaküsimused

Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks

  • Soinaste külas asuvale Väike-Haldja tee katastriüksusele
  • Laane külas asuvale Väikenäki tee katastriüksusele
  • Külitse alevikus asuvale Haage tee 29a katastriüksusele

Katastriüksuse jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

  • Uhti külas asuv Pika katastriüksus
  • Lemmatsi külas asuva Riia mnt 194 katastriüksus

Täiendati vallavalitsuse 03.04.2024 korralduse nr 200 „Sundvalduse seadmine“ punkti 3 alapunktiga 3.1.

Majandusküsimused

Riigihankes „Tõrvandi kooli hooldus- ja valvekoristusteenus“ vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast ja hankes määratletud hindamiskriteeriumi „maksumus, vähim on parim“ alusel tunnistati edukaks Osaühing Kinnisvarateenindus (registrikood 10366541) esitatud pakkumus kogumaksumusega koos käibemaksuga 243 573,73 eurot. OÜga Kinnisvarateenindus sõlmitakse hankeleping.
Korraldatakse ostumenetlus Kivimäe maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks.

Kiirusepiirangu 50 km/h kehtestamine

  • Räni alevikus Kassisilma tänaval (tee nr 9490338)
  • Ülenurme alevikus Vahtra tänaval (tee nr 9490020)

Kehtestati Ülenurme alevikus (tee nr 9490042 Poldri tänav) 0,600-0,720 km tee vasakul serval peatumis- ja parkimiskeeld.
Volitati majandusosakonna juhatajat Ülo Plaksot esindama Kambja valda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse (80426233) üldkoosolekul.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMilline tegu vääriks Kambja koolis aasta teo tiitlit?
JärgmineKambja elektroonikajäätmete kogumispunkt asub uues asukohas