2.9 C
Kambja
Neljapäev, 18.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja vald osaleb Euroopa Liidu projektis

Kambja vald osaleb Euroopa Liidu projektis

Kambja vallavolikogu pidas istungit 27. veebruaril 2004.

Toetus eakatele maaomanikele

Vallavolikogu langetas otsuse maksta ühekordset sotsiaaltoetust 2004.a maamaksu tasumiseks Kambja valla elanike registris olevatele pensionäridele, kes omavad elamumaad.

Toetusega kompenseeritakse elamumaa maamaks kuni 150 krooni ulatuses ja maksu maksmise kulud 25 krooni. Toetus makstakse välja toetuse saaja pöördumisel vallavalitsusse.

Üldplaneeringu algatamine, detailplaneeringu kehtestamine

Vallavolinikud toetasid otsust algatada Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringu koostamine. Vallavanem Ivar Tedremad volitati sõlmima üldplaneeringu koostamise leping OÜ Artes Terraega.

Volikogu otsustas kehtestada Kodijärve küla Andrese kinnistu detailplaneeringu. Dokumendiga saab tutvuda vallavalitsuse kantseleis.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteem laieneb euroraha toetusel

Vallavolinikud tutvusid Keskkonnaministeeriumi poolt 21. veebruaril 2004 saadetud selgitavate materjalidega Eroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti "Emajõe ja Võhandu piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" raames loodavast ühisest ettevõttest.

Volikogu poolt võeti vastu otsus, et Kambja vald osaleb eelpoolnimetatud projekti raames renoveeritava või ehitatava infrastruktuuri jätkusuutlikuks haldamiseks loodava äriühingu asutamisel ja osaleb nimetatud äriühingus aktsionärina või osanikuna. Vallavalitsusel tuleb määrata hiljemalt 12. aprilliks 2004 isik, kes korraldab ühisele äriühingule üleantava vara arvelevõtmise ja esindab Kambja valda vara üleandmisel ühisele äriühingule. Samaks tähtajaks peab vallavalitsus määrama isiku, kes esindab Kambja valda ühise äriühingu loomiseks ja toimimiseks vajalike lepingute sõlmimisel ning aktsionäride või osanike üldkoosolekul.

Kambja vallavolikogu garanteerib projekti "Emajõe ja Võhandu piirkonna vee ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine" kaasrahastamise 10% ulatuses Kambja valla territooriumile suunatud investeeringute kogumahust. Kambja valla territooriumile suunatud investeeringute kogumaht on kuni 9,25 milj krooni ja kaasrahastamine kuni 925 000 krooni. Vallavanem Ivar Tedrema sai volikogult volituse sõlmida Kambja valla nimel eelpoolnimetatud projekti raames kaasrahastamise leping.

Maa sihtotstarbe määramine

Volikogu kinnitas Madise külas asuva Kivestiku kinnistu (kinnistusregistri nr 479) pindalaga 17,56 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kivestiku: I katastriüksus pindalaga 4,08 ha – maatulundusmaa, II katastriüksus pindalaga 2,58 ha – maatulundusmaa;
 • Kivestiku-Juhani katastriüksus pindalaga 10,91 ha – maatulundusmaa.
 • Volikogu kinnitas Aakaru külas asuva Rasva kinnistu (kinnistusregistri nr 2138) pindalaga 47,96 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Rasva katastriüksus pindalaga 32,07 ha – maatulundusmaa;
 • Rasvametsa katastriüksus pindalaga 15,81 ha – maatulundusmaa;
 • Teeääre katastriüksus pindalaga 825 m2 maatulundusmaa.
 • Volikogu kinnitas Sulu külas asuva Kraavi kinnistu (kinnistusregistri nr 28028) pindalaga 4,67 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kraavi katastriüksus pindalaga 3,37 ha- maatulundusmaa;
 • Kingu katastriüksus pindalaga 13 048 m2 – maatulundusmaa.
 • Volikogu kinnitas vabade põllumajandus- ja metsamaade erastamisel moodustatud katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Vana-Kuuste külas asuv Jõe katastriüksus (erastaja Valdur Jaamets) – maa-tulundusmaa;
 • Riiviku külas asuv Krista katastriüksus (erastaja Malle Kortspärn) – maatulun-dusmaa.
 • Vald sai uue eelarve

  Volikogu kinnitas pärast teist lugemist Kambja valla 2004. aasta eelarve tulude osas summas 23 899 758 krooni, finantseerimistehingute osas summas 340 242 krooni ja kulude osas summas 24 240 000 krooni. Kinnitada kassatagavara suuruseks kinnitati 2004. aastal 20 500 krooni.

  Toivo Ärtis

  Loetumad