15.9 C
Kambja
Laupäev, 22.06.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu aastavahetuse istungitest

Ülevaade vallavolikogu aastavahetuse istungitest

  

Kambja vallavolikogu lõpetas eelmise tööaasta 28. detsembri istungiga, tänavu koguneti esimest korda istungile 25. jaanuaril.

 • Kambja põhikooli arengukava kinnitamine
 • Ahja jõe ürgorgu maastikukaitseala üldplaneeringu kooskõlastamine
 • Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine
 • Kambja valla 2006. aasta eelarve muutmine
 • Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine
 • Kuuste põhikooli ümberkujundamine
 • Rahvakohtunikukandidaatide valimine
 • Kambja valla teenetemärgi andmine
 • Kambja valla koolide pedagoogide töötasustamise aluste muutmine
 • Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine
 • Riigikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine
 • Katastriüksuste sihtotstarvete kinnitamine
 • Kambja valla 2007. aasta eelarve

Kambja põhikooli arengukava kinnitamine

Volikogu kinnitas Kambja põhikooli arengukava (avaldatud valla veebileheküljel) aastateks 2007 kuni 2010.

Kambja Põhikooli arengukava üldiseks eesmärgiks on õppetaseme vastavuse tagamine riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele, Kambja Põhikooli omanäolisuse väljatoomine ja Kambja valla patriotismi kasvatamine.

Ahja jõe ürgorgu maastikukaitseala üldplaneeringu kooskõlastamine

Volikogu kooskõlastas Vastse-Kuuste vallavalitsuse poolt esitatud Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringu.

Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringu eesmärk on täpsustada maade arendus- ja kasutustingimusi Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal, muu hulgas tagada avalikud ligipääsud Ahja jõele.

Vallavara enampakkumisega müügi tulemuste kinnitamine

Volikogu kinnitas Kambja alevikus asuva Männi 9 korteri 18 korteriomandi (registriosa 2107304) enampakkumise tulemused ja müüs korteriomandi Peep Rannik'ule (elukoht Võru mnt 7 Kambja alevik) hinnaga 540 000 krooni.

Korteris, mille enampakkumise alghinnaks oli 400 000 kr, asus varemalt Kambja külaraamatukogu.

Kambja valla 2006. aasta eelarve muutmine

Volikogu kinnitas Kambja valla 2006. aasta eelarve (kinnitatud Kambja vallavolikogu 2. märtsi 2006 määrusega nr 16) muudatused kogusummas -204000 krooni.

Vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Volikogu kinnitas Kambja vallavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, otsus jõustus 1. jaanuaril 2007.

Vallavanem Ivar Tedrema märkis, et ametikohtade arv vallamajas ei vähene ega suurene. Muudatused puudutavad mõningate ametikohtade suurust, sest ajapikku tegelik töökoormus muutub ja on vaja teha korrektiive. Et maade tagastamise ja erastamisega seonduv asjaajamine hakkab lõpule jõudma, kaotati vallavalitsuse teenistujate koosseisust maakorraldaja ametikoht. Senine maakorraldaja Arved Küngas jätkab tööd maanõunikuna.

Töömahu kasvamise tõttu on nii valla ehitusnõunik (Aivi Paumets) kui keskkonnanõunik alates käesolevast aastast ametis täiskohaga (senini 0,5 ametikohta). Läinud aasta lõpul vanaduspensionile jäänud Tõnis Paasi asemel töötab keskkonnanõuniku ametikohal senine maanõunik Taivo Prants.

Kuuste põhikooli ümberkujundamine

Volikogu otsustas vallavalitsuse ettepanekul, et Kuuste Põhikool kujundatakse ümber lasteaed-põhikooliks alates 1. augustist 2007. a.

Kuuste Põhikooli nimetus alates 1. augustist 2007. a. on Kuuste Kool.

Volikogu kinnitas Kuuste Kooli põhimääruse, mis on terviktekstina avaldatud valla veebileheküljel.

Volikogu seadis vallavalitsusele ülesandeks teavitada Kuuste Põhikooli ümberkujundamise otsusest Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat ja kooli. Kooli direktoril tuleb korraldada koolitöötajate, lapsevanemate või lapse muude seaduslike esindajate ja õpilaste teavitamine enne 1. märtsi 2007. a.

Ümberkujundamise otsuses märgib volikogu, et Kuuste Põhikoolis on õpilaste arv viimastel aastatel vähenenud, mitu klassi töötab liitklassina. 2006/2007. õppeaastal õpib koolis 46 õpilast.

„Kambja vallas töötab üks lasteaed, mis asub Kambjas. Vallas on lasteaiakohtade nappus, Kambja lasteaias on lasteaiakoha järjekorras 40 last. Vana-Kuuste piirkonnas ei ole lasteaeda. Et võimaldada selle piirkonna lastel käia kodu lähedal lasteasutuses, leevendada lasteaiakohtade nappust ja kasutada olemasolevaid ressursse otstarbekamalt, on õige avada Kuuste Põhikooli hoones lasteaia liitrühm.“

Ivar Tedrema sõnutsi korraldas vallavalitsus Vana-Kuustes koosoleku piirkonna lapsevanemaile, kellel kasvamas eelkooliealisi lapsi. „Vastukaja lasteaiarühma avamisele oli positiivne,“ nentis vallavanem.

Sügisel Vana-Kuustes tegevust alustav liitrühm võtab vastu kuni 18 lasteaiaealist mudilast. Laste elu hakkab korraldama kolm inimest.

Lasteaiarühma jaoks remonditakse ja kohandatakse Kuuste koolimaja ühes tiivas omaette sissepääsuga ruumid.

Kuuste koolimajas kulub sel aastal remonditöödeks 1,7 miljonit krooni, muuhulgas nüüdisajastatakse täielikult köök ja toiduvalmistamisega seotud tehnika ja inventar.

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Volikogu otsustas salajase hääletamise tulemustest juhindudes, et rahvakohtunikukandidaatideks valitakse Õie Köösel, Margus Paide ja Pille Tammelan.

Kohtute seadus sätestab, et rahvakohtunikukandidaadid valib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu ja esitab kandidaatide nimekirja maakohtule, kus vastav komisjon nad ametisse nimetab.

Rahvakohtuniku ülesanne on osaleda õigusemõistmise protsessis maakohtus seadustes sätestatud alustel ja korras. Õigusemõistmisel on rahvakohtunikul võrdsed õigused kohtunikuga.

Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks ja mitte rohkem kui kaheks järjestikuliseks perioodiks.

Kambja valla teenetemärgi andmine

Volikogu otsustas anda Kambja valla teenetemärgi nr 9 Vaiki Agarmaale.

Tänavu olid valla teenetemärgi nominendiks esitatud Madis Linnamägi, Harri Kolsar, Voldemar Org ja Vaiki Agarmaa.

Teenetemärgi saaja selgitamine kujunes erakordselt pinevaks. Volikogu detsembriistungil kogusid Voldemar Org ja Vaiki Agarmaa teise hääletusvooru jõudnutena salajasel hääletusel võrdselt 7 toetajat. Jaanuarikuises hääletusvoorus kogus Vaiki Agarmaa 7 ja Voldemar Org 5 toetajat, 3 vallavolinikku puudusid.

Kambja valla koolide pedagoogide töötasustamise aluste muutmine

Volikogu muutis Kambja valla koolide pedagoogide töötasustamise aluseid käsitlevat määrust (kinnitatud 27. veebruari 2003. a määrusega nr 8, muudetud 2. märtsi 2006. a määrusega nr 15) ja kinnitas Kambja valla koolide pedagoogidele alljärgnevad palga alammäärad:

 • noorempedagoog 7800 krooni;
 • pedagoog 8260 krooni;
 • vanempedagoog 9440 krooni;
 • pedagoog-metoodik 11400 krooni.

Kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja palga alammäär on 5310 krooni (seni 4500 krooni).

Määruse punkt 4, mis käsitles direktorite palga alammäärasid, tunnistati kehtetuks.

Vallavanema sõnutsi on vaja koolijuhtide palgad ümber vaadata ja lisatasud ära jätta, sest nende sisseseadmise ajal olid direktorite palgad väikesed.

Vallavalitsuse teenistujate töötasustamine

Vallavolikogu määrusega kehtestati vallavanema ametipalgaks 12000 kr kuus. Kolmele palgalisel
e vallavalitsuse liikmele (0,2 kohta) makstakse kuus 2500 kr.

Vallavalitsuse teenistujate ametipalgad struktuuriüksuste lõikes on järgmised:

Vallakantselei

vallasekretär 10500.-

vallasekretäri abi 8000.-

vanemspetsialist 7500.-

informaatik (0,2 ametikohta) 3500.-

Raamatupidamisosakond

pearaamatupidaja 10500.-

raamatupidaja-kassapidaja 8000.-

raamatupidaja 8000.-

Sotsiaalosakond

sotsiaalnõunik 10500.-

sotsiaaltöötaja-registripidaja 7500.-

autojuht-sotsiaalhooldustöötaja 6000.-

Majandus- ja maakorraldusosakond

majandusnõunik 10500.-

maanõunik 9000.-

keskkonnanõunik 9000.-

ehitusnõunik 9000.-

koristaja 3600.-

Muud teenistujad

päästekorraldaja 6000.-

kultuuritöötaja 6000.-

Vallaametnikele kehtivad avaliku teenistuse seadusega riigiametnikele ettenähtud lisatasud. Lisatasu teenistusstaaþi eest makstakse järgmiselt: alates 5-aastasest teenistusstaaþist – 5 % ametipalgast; 10-15-aastase teenistusstaaþi korral – 10% ametipalgast; alates 15-aastasest teenistusstaaþist – 15 % ametipalgast.

Vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele ja teenistujatele makstakse puhkusetoetust seoses põhipuhkusega kuni ühe kuu ametipalga ulatuses kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

Riigikogu valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine

Volikogu moodustas vallasekretäri ettepanekust lähtudes valimiskomisjonid eelseisvaks Riigikogu uue koosseisu valimiseks.

Volikogu otsustas nimetada 1. jaoskonnakomisjoni (tegutseb Kambja vallamajas) järgmises koosseisus: Marita Suits (komisjoni esimees), Airike Feirik, Esta Kivimaa, Kuido Leib, Eha Paade, Reet Kiuru, Merle Saik, Raimond Käsi, Marja-Leena Uluots. Komisjoni esimeseks asendusliikmeks on Meeli Paulson ja teiseks asendusliikmeks Ellen Soodla.

Volikogu nimetas 2. jaoskonnakomisjoni (tegutseb Kuuste koolimajas) järgmises koosseisus: Edda Lints (komisjoni esimees), Avo Alliksaar, Hele-Mall Klaassepp, Kaido Mark, Heli Nemvalts, Anne Palumets, Marek Palusoo, Ivar Siimo. Komisjoni esimeseks asendusliikmeks on Eha Alliksaar ja teiseks asendusliikmeks Milvi Padjus.

Katastriüksuste sihtotstarvete kinnitamine

Volikogu kinnitas Riiviku külas asuva Musta kinnistu (registriosa nr 1090404) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Musta kü pindalaga 8,64 ha – maatulundusmaa;
 • Paasi kü pindalaga 19 266 m2 – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Sirvaku külas asuva Kalda kinnistu (registriosa nr 3465704) jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kalda kü pindalaga 12,34 ha – maatulundusmaa;
 • Pukaoru kü pindalaga 4,20 ha – maatulundusmaa.

Volikogu kinnitas Sirvaku külas asuva Kurmopõllu kinnistu (registriosa nr 3375504) I kü pindalaga 5,8 ha ja II kü pindalaga 33,9 ha jagamisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Kurmopõllu kü pindalaga 34,15 ha – maatulundusmaa;
 • Kurmomaja kü pindalaga 1248 m2 – väikeelamumaa;
 • Põllukurmo kü pindalaga 5,09 ha – maatulundusmaa;
 • Kurmotalu kü pindalaga 5389 m2 – väikeelamumaa.

Volikogu kinnitas Palumäe külas asuvate kinnistute piiride korrigeerimisel tekkivate katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

 • Metsasuntsi kü (registriosa nr 512504) pindalaga 5,32 ha – maatulundusmaa;
 • Jaagupi kü (registriosa nr 3747204) pindalaga 5,39 ha – maatulundusmaa.

Kambja valla 2007. aasta eelarve

Kambja valla 2007. aasta eelarve läbis volikogus esimese lugemise.

Vallavalitsuse poolt kokku pandud eelarve eelnõud tutvustas pearaamatupidaja Raili Kruuse, kes nentis, et mitmete riigieelarvest antavate toetuste osas on lõplik selgus saabumata. Volikogule arutamiseks esitatud eelarve eelnõu kajastab valla tulusid ja kulusid veidi vähem kui 29 miljoni krooni ulatuses.

Tuludes on ette nähtud üksikisiku tulumaksu laekumise suurenemine 567000 kr (eelarvesse peaks laekuma 10,5 miljonit kr). Riigieelarve tasandusfondist saadav summa võib suureneda ligi 1,1 miljonit kr. Täpselt ei ole teada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaudu saadav summa teede renoveerimiseks. Teada on, et Aarike hooldekeskuse renoveerimiseks peab laekuma sotsiaalministeeriumilt 350000 kr. Ka haridusministeeriumilt laekub 350000 krooni Kuuste kooli lasteaiarühma renoveerimiseks.

Eelarvesummadest kulub haridusele ligemale 60%, valitsussektori teenustele (koos reservfondi jm teenustega) 11%, sotsiaaltegevusele 10%, spordile ja kultuurile 9%, majandusele ja keskkonnahoiule 9%, muule 1%.

Toivo Ärtis

Loetumad