0.9 C
Kambja
Pühapäev, 25.02.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKorraldatud jäätmevedu rakendub Kambja vallas 1. oktoobrist 2008

Korraldatud jäätmevedu rakendub Kambja vallas 1. oktoobrist 2008

Seadusest tulenevalt on alates korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt – kirjaliku lepingu mitteomamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest anda jäätmeid üle omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale vedajale. AS Cleanaway alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel olenemata sellest, kas meil on jäätmevaldajaga sõlmitud kirjalik leping või mitte. Juhul, kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõidu arve.

Vastavalt „Jäätmeseaduse“ § 66-le on omavalitsustel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad – kaasa arvatud need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni ei ole veel liitunud prügiveoga. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kodumajapidamises tekkivad olmejäätmed, kaubanduses, teeninduses ja kontoris tekkivad jäätmed.

Kambja vald korraldas avaliku konkursi vedaja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks.

Konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga pakkumise aktsiaselts Cleanaway, kellele omistati jäätmeveoainuõigus järgnevaks kolmeks aastaks allpooltoodud hindadega.

Jäätmemahutite tühjenduse, müügi ja rendi hinnad koos käibemaksuga on järgmised:

Jäätmemahuti suurus liitrites

Tühjenduse maksumus

kuni 15.07.2009

Tühjenduse maksumus alates 16.07.2009

Konteineri müük

kuni 31.12.2008

Jäätmemahutite

rendihinnad (kuus)

kuni 120

70.00

70.00

770.00

40.00

kuni 140

75.00

80.00

770.00

40.00

kuni 240

85.00

98.00

890.00

50.00

kuni 370

85.00

98.00

1250.00

50.00

kuni 660

110.00

130.00

2750.00

70.00

kuni 800

130.00

150.00

2850.00

75.00

kuni 1500

200.00

230.00

7000.00

200.00

kuni 2500

250.00

280.00

9000.00

250.00

kuni 4500

450.00

520.00

10 000.00

300.00

 

Mis muutub jäätmevaldaja igapäevaelus?

Jäätmeveo ainuõigus jõustub alates 1. oktoobrist 2008. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Korraldatud veole üleminemisega leiavad aset mitmed olulised muudatused ka jäätmevaldajate igapäevaelus.

Palume siinkohal juba ette oma tulevaste ja tänaste klientide mõistvat suhtumist korraldatud jäätmeveole ülemineku perioodil.

Kõigi jäätmevaldajatega sõlmitakse uued lepingud

Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam muudatus on see, et 30. septembril 2008 lõpevad automaatselt seni kehtivad jäätmeveo lepingud, kuna kõikidel jäätmeveoettevõtetel lõpevad jäätmeveoload korraldatud jäätmeveopiirkonnas veoteenuse osutamiseks.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on tarvilik sõlmida vedaja ja jäätmevaldaja vahel uus jäätmeveoleping. (Seda tuleb teha ka nendel jäätmevaldajatel, kes täna juba omavad jäätmeveolepingut AS-ga Cleanaway).

Uute lepingute sõlmimisega alustame alates septembrist 2008. Lepingu teksti ja teenuste hinnakirjaga saab tutvuda meie kodulehel www.cleanaway.ee. Juhul, kui jäätmevaldajal on täna kehtiv jäätmeveoleping aktsiaseltsiga Cleanaway või aktsiaseltsiga Ragn-Sells, saadetakse nendele jäätmevaldajatele augusti esimeses pooles postiga uus eeltäidetud leping.

Eeltäidetud lepingus sätestatud tingimuste sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui lepingu üks eksemplar allkirjastada ning postitada see meile tagasi. Juhul, kui jäätmevaldaja rendib 30. septembrist kehtetuks muutuva lepinguga jäätmekonteinerit mõnelt teiselt jäätmevedajalt kui AS Cleanaway, tuleks täpsustada, kas edaspidi soovitakse kasutada AS Cleanaway rendikonteinerit või muretseb jäätmevaldaja selle endale ise.

Ka neile jäätmevaldajaile, kellel seni pole kehtivat jäätmeveo lepingut aktsiaseltsiga Cleanaway või aktsiaseltsiga Ragn-Sells, saadetakse postiga augustis eeltäidetud lepingud. Eeltäidetud lepingus pakutakse jäätmevaldajale paketti: tiheasustusalal 140-liitrise konteineri tühjendus 1 kord kuus ja hajaasustusalal 240-liitrise konteineri tühjendus kord kvartalis eeldusel, et jäätmevaldajal on olemas isiklik konteiner.

Sätestatud tingimuste sobivuse korral pole tarvis teha muud, kui lepingu üks eksemplar allkirjastada ning postitada see meile tagasi.

Jäätmevaldajad, kes soovivad pakutud paketist erinevaid tingimusi (erinev konteineri maht, veosagedus, konteineri rentimise- või ostusoov), palume muudatustest meile teada andma, et saaksime ka teiega kooskõlastada jäätmeveo tingimused ja vajadusel paigutada puuduvad jäätmemahutid.

Lihtsaim võimalus uue lepingu sõlmimiseks on saata oma andmed meie kodulehe kaudu – vastava ankeedi leiate Cleanaway kodulehelt www.cleanaway.ee. Klikates teenuste loetelus nupule Korraldatud jäätmevedu, avaneb piirkondade loetelu ning oma piirkonna lehelt leiate lingi Lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed.

Lepingu sõlmimiseks võib andmed meile saata ka tavapostiga, faksi teel või e-postiga: tartu@cleanaway.ee, faks 7 386 711, Tartu 51013, Tähe tn 108.

Korraldatud jäätmevedu võib küll esmalt tunduda tülikas ja keeruline, kuid selle rakendamine annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema jäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult ning parima hinnaga. Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Kambja vallavalitsusest ja AS Cleanaway klienditeenindusest. Lisaks toimub neljapäeval, 14. augustil 2008 kell 17 Kambja kooli saalis infopäev, et vajadusel ja huvi korral esitada küsimusi lepingutingimuste jm korraldatud veoga seonduva kohta.

 

Seadusest tulenevalt on korraldatud jäätmeveo rakendumisest kõik jäätmevaldajad liitunud jäätmeveoga automaatselt – kirjaliku lepingu mitteomamin
e või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid üle anda omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale vedajale.

AS Cleanaway alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel olenemata sellest, kas meil on jäätmevaldajaga sõlmitud kirjalik leping või mitte.

NB! Juhul, kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõidu arve!

Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki ka sellel kinnistul jäätmeid, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsust üksnes kohalikult omavalitsuselt, saates sinna vastavasisulise avalduse, mis peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta. Mitteliitunuks lugemise avalduse blankett on kättesaadav www.kambja.ee/ov.

Juhul, kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või mitmepereelamus, on võimalik sõlmida ka ühiskasutusleping – igapäevaelus tähendab see seda, et mitu peret hakkavad kasutama ühte konteinerit.

Jäätmevaldajad, kes on arvamusel, et konteiner jääb neile suureks, saavad naabritega sõlmida kokkuleppe, mille kohaselt tasub üks isik tühjenduse eest meile ning konteineri tühjendamise kulud jagatakse omavahel. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb meile saata vastavasisuline avaldus: kes ja mis aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses konteinerit kasutatakse, kellele vedaja hakkab esitama arveid. Sellise avalduse laekumisel saab AS Cleanaway koostada vastavasisulise eeltäidetud lepingu, mis saadetakse kõigile osapooltele allkirjastamiseks.

Jäätmeveopäevade graafikus võib tulla muudatusi

Teine oluline (ja samas ka jäätmevaldajatele segadust tekitav) muudatus on seniste väljakujunenud ja harjumuspäraste jäätmeveopäevade võimalik muutumine. Uute (lisanduvate) aadresside tõttu on vajalik optimeerida jäätmeveoki teekonda – seega võivad mõnevõrra muutuda senised väljaveopäevad.

Lisaks on kohaliku omavalitsuse määrusega kehtestatud kõikidele jäätmevaldajatele minimaalsed jäätmeveo sagedused ja jäätmemahutite minimaalsed suurused:

1) üksikelamul tiheasustusalal 80 liitrit;

2) üksikelamul hajaasustusalal 80 liitrit, kui tühjendatakse 1 kord kuus;

3) üksikelamul hajaasustusalal 240 liitrit, kui tühjendatakse 1 kord kvartalis;

4) kuni 4 korteriga korterelamul 240 liitrit;

5) viie kuni kümne korteriga korterelamul 660 liitrit;

6) üle kümne korteriga korterelamul 1500 liitrit.

Tiheasustusala on Kambja aleviku territoorium ja üldplaneeringuga määratud Vana-Kuuste kompaktse hoonestusega ala.

AS Cleanaway edastab veopäevade graafiku kõikidele lepingulistele klientidele ning samuti teavitame enne veo algust kõiki neid kliente, kes pole vedajaga sõlminud uut kirjaliku lepingut. Veopäevade graafik saab olema kättesaadav ka AS Cleanaway kodulehel.

Korraldatud jäätmevedu võimaldab soodsamat hinda

Kolmas ja meeldivam muudatus on see, et seoses korraldatud jäätmeveole üleminemisega muutuvad jäätmeveo teenuse hinnad senisest soodsamaks.

Soodsama hinnaga teenuse osutamine saavutatakse eelkõige jäätmeveo ringide optimeerimise tulemusel ja just seetõttu tuleb arvestada prügiauto graafikuga ka eraldi lisaveo tellimisel.

14. augustil toimub Kambjas korraldatud jäätmeveo infopäev

Korraldatud jäätmevedu võib küll esmalt tunduda tülikas ja keeruline, kuid selle rakendamine annab igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema jäätmeid käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult ning parima hinnaga.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Kambja vallavalitsusest ja AS Cleanaway klienditeenindusest.

Lisaks toimuvad infopäevad, et vajadusel ja huvi korral esitada küsimusi lepingutingimuste jm korraldatud veoga seonduva kohta.

Infopäev toimub Kambja kooli saalis 14. augustil 2008 kell 17.

AS Cleanaway

Loetumad