Vallavolikogu aprilliistung

613

Kambja vallavolikogu XXIX istung toimus 29. aprillil, istung viidi läbi elektrooniliselt meet.google veebikeskkonnas ja nendele volikogu liikmetele, kes seda soovisid, kirjalikult elektroonilist hääletusblanketti kasutades. Osalesid kõik volikogu liikmed.

Päevakorras oli kuus küsimust.

  1. Kambja vallavolikogu 18.12.2018 määruse nr 49 „Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“ muutmise kohta tegi ettekande haridusnõunik Maia Uibo. Korra muutmisega anti vallavalitsusele põhjendatud juhtudel õigus pikendada huvihariduse ja -tegevuse projektitaotluste tähtaega või kuulutada välja täiendav taotlusvoor. Määruse muutmise poolt olid kõik volikogu liikmed.
  2. Loa andmise kohta riigihanke „Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimise I etapp” korraldamiseks tegi ettekande valla arendusjuht Kristi Kull. Vallavalitsus soovib sellel aastal renoveerida Ülenurme gümnaasiumi staadioni, toetust selleks saadakse 210 000 eurot maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Otsuse poolt olid kõik volikogu liikmed.
  3. Hoonestusõiguse seadmise kohta Kambja päästedepoo ehitamiseks tegi ettekande valla arendusjuht Kristi Kull. Kambja alevikus katlamaja kõrval asuvale krundile seatakse hoonestusõigus MTÜ Tõrvandi Päästeselts kasuks, kes tegi PRIAle taotluse toetuse saamiseks Männi tn 2a maaüksusele vabatahtliku pääste depoohoone-kogukonnakeskuse rajamiseks. Selleks saadav toetus on 76 000 eurot. Hoonestusõiguse seadmise poolt oli 20 volikogu liiget, Toomas Arumägi taandas ennast selle küsimuse arutelult ja otsustamisest.
  4. Hoonestusõiguste pikendamise, isikliku kasutusõiguse seadmise kohta Kambja aleviku, Vana-Kuuste, Lalli ja Rebase piirkonna pumplatele ja reoveepuhastitele tegi ettekande Kristi Kull. AS Emajõe Veevärk esitas Kambja vallavalitsusele taotluse hoonestusõiguste tähtaegade pikendamiseks 50 aasta võrra ja Rebase külas asuvale Pumbamaja kinnistustule hoonestusõiguse seadmiseks, et tagada vee-ettevõttele paremad võimalused piirkonnas asuva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu majandamiseks ja sellesse investeerimiseks. Otsuse poolt olid kõik volikogu liikmed.
  5. Vee-ettevõtja määramise, tema tegevuspiirkonna kehtestamise kohta Külitse piirkonnas tegi ettekande Kristi Kull. Otsusega määratakse AS Emajõe Veevärk vee-ettevõtjaks nendes Külitse aleviku tiheasustusega piirkondades, kus seni ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub. Otsuse poolt olid kõik volikogu liikmed.
  6. Projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ omafinantseeringu garanteerimise kohta tegi ettekande Kristi Kull. Projekti „Külitse aleviku veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ kogumaksumus on koostatud eelarve põhjal ca 4 miljonit eurot, ASil Emajõe Veevärk on võimalik SA KIK keskkonnaprogrammist taotleda toetust kuni 2 miljonit eurot. Ülejäänud osa tuleb katta valla omafinantseeringust ja liitumistasudest. Projekti omafinantseeringu garanteerimise poolt olid kõik volikogu liikmed.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineKoroona