Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

703

16. aprillil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas Mesiheina tn 2 krundi detailplaneeringuga määratud ehitustingimuste muutmiseks.

Väljastada ehitusload Sirvaku külas Sirvaku maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 3 ja Nõmmiku tn 4 maasoojuspuuraukude rajamiseks ning Soinaste külas Saare tee 2 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Külitse alevikus Ojasoo tee 16 üksikelamule, Tõrvandi alevikus Nisu tn 6 üksikelamule, Räni alevikus Jaani tee 12-2 paariselamu osale ja Jaani tee 1-1 paariselamu osale, Kodijärve külas Metsaääre maaüksusel asuvale garaažile, Tõrvandi alevikus Müürsepa tänavale ja tehnovõrkudele.

Vallavalitsus tutvus Aardlapalu liivakarjääri kaevandamisloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga ja ei pidanud vajalikuks algatada keskkonnamõju hindamist Aardlapalu liivamaardla Aardlapalu liivakarjääri maavara kaevandamiseloa muutmise taotluse menetluse raames.

Tunnistada kehtetuks Kambja vallavalitsuse 11.07.2019 korraldus nr 1223 „Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine”.

Määrata Õssu külas asuvate Hõbepaju tn 14 ja Remmelga kinnisasjade vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Tasuda OÜle Sverresson lapse tugiisiku ja lapsehoiu teenuse eest alates 01.04.2020 vastavalt teenuse osutamise graafikule ning esitatud arvetele.

Tasuda SAle Rõngu Hooldusravikeskus isiku hooldamise eest igakuiselt 200 eurot alates 01.05.2020.

Hüvitada Kambja valla võrkpallinaiskonnale transpordi- ja majutuskulud summas 356,91 eurot osalemise eest Eesti I liiga ja veteranide liiga meistrivõistlustel.

Kiita heaks Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu muudetud tegevuskava.

23. aprillil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas Mesiheina tn 3 krundile detailplaneeringu täpsustamiseks, Kambja alevikus Põllu tn 4 krundile elamu ja abihoone projekteerimiseks, Reola külas Unipiha tee 5 ja Unipiha tee 7 kruntidele laohoone projekteerimiseks, Sulu külas Järvekünka maaüksusele detailplaneeringu täpsustamiseks, Ülenurme alevikus Villa tn 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 sademevee torustiku projekteerimiseks ning Veskivilla tn 14, 16, 18, 20, 22, 24 detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Ülenurme alevikus Tartu mnt 5 maaüksusele olemasoleva staadioni rekonstrueerimiseks, Soinaste külas Rehepapi tee 37a krundile laohoone püstitamiseks ja Meremäe tee 3 krundile päikeseelektrijaama rajamiseks, Räni alevikus Räniküla tee 20 krundile päikeseelektrijaama rajamiseks ning Tõrvandi alevikus Karikakara tänav L1, Karikakra põik, Kõivu tänav ja Kõivuharu maaüksustele gaasitorustiku rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 26 krundile püstitatud üksikelamule, Õssu külas Viljandi mnt 75 krundile püstitatud äri- ja laohoonele ning Lepiku tee 3 krundile püstitatud üksikelamule.

Võtta vastu Külitse alevikus asuva Haage tee 29 maaüksuse detailplaneering ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Muuta Kambja vallavalitsuse 30.08.2019 korralduse nr 1316 „Erika nr 6 talu õigusvastaselt võõrandatud maa Mari-Ann Lagle Põlde nõudeõiguse osa tagastamismenetluse lõpetamine“ punkti 1 ja kehtestada punkt 1 uues redaktsioonis.

Kinnitada Erika nr 6, kinnistu nr 3006, õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse ja kompensatsiooni suuruse määramise akt ning määrata kompensatsioon Erika nr 6 talu, kinnistu nr 3006, maa 11,51 ha eest.

Kinnitada Eeriko nr 7, kinnistu nr 435, õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse ja kompensatsiooni suuruse määramise akt ning määrata kompensatsioon Eeriko nr 7 talu, kinnistu nr 435, maa 6,867 ha eest.

Määrata Laane külas asuva Tamme katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Reola külas asuva Tinni katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Lemmatsi külas asuvate Piiri katastriüksuse ja Piirimetsa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tõrvandi alevikus asuva Näki tee 1 katastriüksuse ning Tõrvandi alevikus ja Soinaste külas asuva Saluse katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Pangodi külas asuva Kalda katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Kavandu külas asuva Matsi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Kambja vallas asuvate Saia tn 34 ja Saia tn 32 katastriüksuste senist lähiaadressi ning määrata uus lähiaadress vastavalt Välja tn 11 ja Välja tn 13.

Kiita heaks projekti „Kitse talu septiku ja imbväljaku paigaldus“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 1624,08 eurot ja maksta Tiia Kanale välja saadaolev osa toetusest summas 162,41 eurot.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 7 isikule kogusummas 580 eurot.

Lõpetada kahe isiku hooldus ning hooldajatele hooldajatoetuse maksmine.

Tasuda igakuiselt kuni 02.05.2021 isiku üldhooldusteenuse eest tema enda ja lähedaste vahenditest puuduoleva osa üldhooldusteenuse kuludest.

Kinnitada sõiduauto HYNDAI TUCSON, reg nr 678 ATZ kirjaliku enampakkumise võitja ostuhinnaga 777 eurot.

Tunnistada 09.04.2020 korralduse nr 1827 alusel väljakuulutatud kirjalik enampakkumine nurjunuks, kuna ei esitatud ühtki pakkumist. Korraldada uus kirjalik enampakkumine Tõrvandi alevikus Papli 5/1 II korrusel kolme bürooruumi kogupinnaga 53,3 m² äriruumidena üürile andmiseks.

Tutvuti ostumenetluse „Papli tänava projekteerimistöö“ tulemustega ning kooskõlastati lepingu sõlmimine OÜga ViaVelo Inseneribüroo. Lepingujärgne maksumus 7560,00 eurot ja kehtivus 3 kuud alates sõlmimisest.

Arutati volikogu istungile esitatavaid eelnõusid ning otsustati esitada eelnõud 29. aprilli istungile vastavalt päevakorra kavale.

30. aprillil otsustati

Väljastada ehitusload Soinaste külas Kuslapuu tn 32 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Ringtee 35a üksikelamu püstitamiseks ja Suure-Kambja külas Loojangu maaüksusele abihoone püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Veskivilla tn 17 üksikelamule, Näki tee 1, 2, 4 ja 6 vee- ja kanalisatsioonitorustikele ning Tõrvandi alevikus Tara ja Taraääre detailplaneeringuala gaasivarustusele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega OÜ Elektrilevi kasuks Kambja valla omandis olevale Lalli külas asuvale Soone tee kinnisasjale.

Anda nõusolek Ülenurme alevikus Sorgsepa Ulitsa detailplaneeringu realiseerimisel tekkinud registriosade III jakku kantud Ülenurme valla kasuks seatud isikliku kasutusõiguse kustutamiseks.

Määrata Soinaste külas asuvate Rehepapi tee 10, Saia park ja Saia katastriüksuste jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isikule kogusummas 420 eurot.

Kinnitada Kopamäe II liivakarjääri rendile andmise kirjaliku enampakkumise pakkumuste avamise protokoll. Lükata tagasi OÜ Rae Development pakkumus kui enampakkumise tingimustele mittevastav pakkumus. Tunnistada kaeveloa nr L.MK/325043 võõrandamiseks ja Kopamäe II liivakarjääri rendile andmiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise võitjaks AS Eesti Teed esitatud pakkumus kui suuruselt kõrgeim kaevandamisloa maksumusega pakkumus summas 65 715 eurot.

Kinnitada Kaatsi liivakarjääri rendile andmise kirjaliku enampakkumise pakkumuste avamise protokoll. Lükata tagasi OÜ Rae Development pakkumus kui enampakkumise tingimustele mittevastav pakkumus. Tunnistada kaeveloa TARM-065 võõrandamiseks ja Kaatsi liivakarjääri rendile andmiseks korraldatud kirjaliku enampakkumise võitjaks OÜ Eesti Killustik esitatud pakkumus kui suuruselt kõrgeim kaevandamisloa maksumusega pakkumus summas 42 750 eurot.

Pikendada Kambja vallavalitsuse 16.03.2020 korralduse nr 1767 „Kambja vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töö korraldamine eriolukorras“ kehtivust 17. maini 2020. a järgmise täiendusega punktis 1.5: „Raamatukogudel korraldada kontaktivaba raamatute laenutus alates 01.05.2020.“.

Otsustati mitte pikendada kohatasu maksmise vabastust maikuus. Alates 01.05.2020 ei hüvitata lastevanematele vanema makstud kohatasu eralasteaias ja eralastehoius.

7. mail otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas Kanarbiku põik 8 krundile üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Reola külas Unipiha tee 16 vedelgaasi paigaldise rajamiseks ja Õssu külas Karja tee 36 mänguväljaku rajamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 40 üksikelamule ning Soinaste külas Jaagu tn 3 üksikelamule.

Kinnitada ostumenetluse „Tõrvandi keskusala detailplaneeringu koostamine“ pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll ning sõlmida leping OÜga LandComposition.

Kiita heaks projekti „Kesa talu veevarustussüsteem“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3115,50 eurot ja maksta Kalli Palgile välja saadaolev osa toetusest summas 311,55 eurot.

Nõustuda sundvalduse seadmisega Külitse alevikus asuvale Videviku vkt 9 kinnisasjale.

Määrata Virulase külas asuva Kuusiku katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Rebase külas asuva Odini katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Kambja vallavalitsuse 23.04.2020 korralduse nr 1842 „Õigusvastaselt võõrandatud maa osaline kompenseerimine (Erika nr 6)“ punkte 1 ja 2 ning kehtestada punktid 1 ja 2 uues redaktsioonis.

Muuta Kambja vallavalitsuse 23.04.2020 korralduse nr 1843 „Õigusvastaselt võõrandatud maa osaline kompenseerimine (Eeriko nr 7)“ punkte 1 ja 2 ning kehtestada punktid 1 ja 2 uues redaktsioonis.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 182 eurot.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineMüüa taimi
JärgmineVallavolikogu aprilliistung