Avalik kiri Külitse elanikule!

13.08.2020 18.05

3502
Külitse reoveekogumisala kaart

Vallavalitsus on alates möödunud aastast aktiivselt toimetanud Külitse aleviku piirkonna vee- ja kanalisatsiooni väljaarendamise teemadega. Käesoleva aasta kevadel saadeti kõikidele reoveekogumisalas asuvatele kinnistuomanikele ühisveevärgi liitumissoovi leht ja asendiplaan ning oodati tagasisidet. Kõikidest kinnistuomanikest soovis liituda vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga umbes 60% – see oli ka miinimumprotsent rahastamistaotluse esitamiseks.

Vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk esitas rahastamistaotluse SA KIK 2020. aasta kevadvooru. Varem koostatud tehnoloogilise projekti „Külitse aleviku veevarustuse- ja kanalisatsiooni-süsteemide rajamine“ eelarve järgi taotleti rahalisi vahendeid 2 000 000 eurot. Tehnoloogilise projekti järgi on piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise hinnanguline kogumaksumus 3 993 661,00 eurot. Sellest tulenevalt kujuneks projekti omaosaluseks 1 993 661 eurot. SA KIK otsustas projekti mitte rahastada, kuna taotluses esinesid mõningad puudused. Puudused likvideeritakse ja esitatakse rahastamistaotlus SA KIK 2021. aasta kevadvooru.

Rahastamistaotluse puudused ja nende kõrvaldamiseks kavandatavad ettevõtmised on järgmised:

Kavandatav projektlahendus on vastuolus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga (ÜVKA). Vastavalt keskkonnaministri 31.01.2020 määrus 10 § 32 lõikele 3 ja ÜVVKS § 4 lõikele 5 on kava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine toimub riigieelarvest. ÜVKA joonistel tuleb kajastada ka ühiskanalisatsiooni torustikud.

Kajastame selgelt piiritletud ÜVKA joonistel ka ühiskanalisatsiooni torustikud (vt lisainfot kirja lõpus).

AS Emajõe Veevärk ei ole projektipiirkonnas määratud vee-ettevõtjaks ja/või puudub ka vastav eelkokkulepe. Lisatud Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 otsus nr 82 ei sisalda Külitse alevikku ega teenuse osutamise tähtaega, mis on üldhuviteenuste riigiabi eraldamiseks vältimatult vajalik.

Vee-ettevõtja määramine oli taotluse esitamise hetkel pooleli. Kambja Vallavolikogu 29.04.2020 otsus nr 107 sisaldab ASi Emajõe Veevärk määramist Külitse piirkonna vee-ettevõtjaks ja teenuse osutamise tähtaega.

Projektipiirkonnas puudub kinnitatud reoveekogumisala. Edasisel taotlemisel palume taotlust vajadusel korrigeerida lähtuvalt (uuendatud) ÜVKA-st ja kinnitatud reoveekogumisalast.

Rahastamistaotluse esitamise ajal oli reoveekogumisala moodustamine Keskkonnaministeeriumis menetluses. Praeguseks on Keskkonnaministeerium reoveekogumisala kinnitanud.

Puudub taotluse kohustuslik lisa 11.22 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse nõuetele vastav mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimusi sätestav omavalitsuste või vee-ettevõtete vaheline leping“. Hetkel puudub kindlus, et valitud on soodsaim projektlahendus ja selle realiseerimiseks puuduvad (eel)kokkulepped.

Rahastamistaotluse esitamise ajal tegeleti läbirääkimistega ning eelkokkulepe on sõlmitud Tartu Veevärgi ja Emajõe Veevärgi vahel.

Lisada puuduvad reoveepumplate maaomandi tõendid ja detailsemalt välja tuua, mitu pumplat on planeeritud avalikule teemaale või riigimaale ning mitme osas planeeritakse sundvalduse seadmist või on olemas omaniku nõusolek.

Alustame läbirääkimisi maaomanikega.

Lisada uute liitujate nõusolekuid, kuna hetkel puudub vastus ca kolmandiku kinnistute kohta.

AS Infragate Eesti saatis Teile käesoleva aasta kevadel ühisveevärgi kooskõlastuse plaani ja küsitluse. Liitumisest huvitunuid peab olema rohkem, et saada võimalikku rahastust. Rahastuse saamine muudab kõigi jaoks projekti maksumuse taskukohasemaks.

Juhul, kui Teie jaoks on oluline Külitse piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine, palun olge aktiivsed ja andke oma soovist teada keskkonnaspetsialist Taivo Prantsile tel 5919 3320, taivo.prants@kambja.ee, kes saadab vajadusel Teile uuesti liitumissoovi lehed.

Taustainfo

Veevarustus

ÜVKA kajastab Külitse piirkonna veevarustuse süsteemide kohta kolme alternatiivset lahendust:

I alternatiiv ja II alternatiiv

Veevarustuse tagamine Tartu linna veehaarde ja veevõrgu baasil, ühendamine Haage küla torustikega

Veevarustuse tagamine Tartu linna veehaarde ja veevõrgu baasil, ühendamine Räni aleviku torustikega

III alternatiiv

Veevarustuse tagamine Külitse aleviku kohaliku veehaarde baasil

—-

AS Infragate Eesti koostatud Külitse piirkonna vee- ja kanalisatsiooni tehnoloogilise projekti järgi käsitletakse veevarustuse ehitamiseks järgmisi alternatiive:

• Alternatiiv 1 – veevarustuse tagamine Külitse aleviku kohaliku veehaarde baasil;

• Alternatiiv 2 – veevarustuse tagamine Tartu linna veehaarde ja veevõrgu baasil (rajatakse veetorustik olemasolevast Tartu linna veevõrgust kuni Külitse alevikuni).

Joogiveevarustuse alternatiivide analüüsi põhjal selgus, et majanduslikult soodsaimaks lahenduseks osutuks Alternatiiv 1 ehk Külitse aleviku joogiveevarustuse tagamine kohaliku puurkaevu ja veetöötlusjaama baasil. Kuid arvestades asjaolu, et Alternatiivi 1 ja 2 rahaline vahe ei ole väga suur, siis tehnilisest aspektist lähtuvalt oleks põhjendatud ilmselt Alternatiiv 2 realiseerimine. Alternatiiv 2 realiseerimine on eelistatud eelkõige järgnevatest aspektidest lähtuvalt:

a) Tartu linna ja Külitse aleviku vahelise transiitveetoru baasil on võimalik varustada veega perspektiivselt veetorustiku vahetusse lähedusse rajatavaid arendusi;

b) Külitse alevikuga piirnevad elamupiirkonnad, mis ei ole haaratud käesoleva tehnoloogilise projekti koosseisu, kuid mille osas osutub vajalikuks praeguse tehnoloogilise projekti koosseisus planeeritud veevõrgu laiendamine. Alternatiiv 2 puhul on joogiveeressurss kindlasti oluliselt suurem, kui ainult ühel puurkaevul ja veetöötlusjaamal (Alternatiiv 1) baseeruvalt.

Reoveepuhastus

Külitse aleviku planeeritav reoveekogumisala ja ka selle lähiümbruse reovee puhastamise tagamiseks on reaalsed järgmised alternatiivid:

Alternatiiv 1 korral rajatakse Külitse alevikus ja selle lähiümbruses tekkiva reovee puhastamiseks hetkel riigile kuuluvale Ojaheina kinnistule KÜ 94901:005:1580 uus annuspuhastuse tehnoloogial baseeruv aktiivmudapuhasti;

Alternatiiv 2 korral tagatakse Külitse aleviku reovee puhastus Tartu linna reoveepuhastis. Selleks rajatakse isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustikuna ning reovee ülepumplatega kombineeritud kanalisatsioonitorustik Külitse alevikus asuvalt riigile kuuluvalt Ojaheina kinnistult kuni olemasoleva Tartu linna kanalisatsioonitorustikuni.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

 

Kino maale
EelmineMaailmameistrivõistlused Kambja valla teedel
JärgmineNaisrühm Vikertiimer ootab uusi tantsijaid