Kokkuvõte vallavalitsuse istungitest

826

16. oktoobril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Kullaga külas Suneri, Energia, Kiili, Väike-Reinu, Sunela, Euka, Ohaka, Eugeni, Pulli külas Oja ja Palumäe külas Piiri maaüksustele päikeseelektrijaamade projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Kõivu tn 28 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Johannese maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Külitse alevikus Järve tee 1 korterelamu ümberehitamiseks, Kodijärve külas Männi maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Pühi külas Uue-Laari maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Reola külas Unipiha tee 20a PVC halli püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Soinaste külas Jaagu tn 10 üksikelamule, Külitse alevikus Kullerkupu 26 üksikelamule, Tõrvandi alevikus Rukki tn 16 üksikelamule ning Laane külas Väänoja tee 6 üksikelamule.

Kiita heaks projekti „Sulu küla, Marge talu puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 6 042,40 eurot ja maksta Meeli Kasele välja saadaolev osa toetusest summas 604,24 eurot.

Määrata Sirvaku külas asuva Kalda katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Sipe külas asuva Pikamäe katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Kavandu külas asuva Matsi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Kambja vallas asuva katastriüksuse senist nime/lähiaadressi Leemaja ning määrata uus lähiaadress/nimi Sepa.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 11 isikule kogusummas 990 eurot.

Kambja Vallavalitsus tasub perioodil 01.10.–31.12.2020 igakuiselt isiku hooldamise eest SA Uderna Hooldekodus 280,66 eurot.

Eraldada toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ eeldatava eelarve ja Crandver Invest OÜ poolt 12.10.2020 esitatud hinnapakkumuse alusel isiku hügieenitoimingute teostamise parandamiseks summas 4 310 eurot.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 48 eurot õpilase huviringi osalustasu maksmiseks.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 6 kinnistut.

Tunnistada lihthankemenetluse „Avaliku bussiliiniveo korraldamine 2021. aastal“ pakkujate AS GoBus (reg kood 10085032) ja ABuss OÜ (reg kood 12559882) esitatud pakkumused hanketeates ja hanke alusdokumentides esitatud vastavustingimustele vastavaks. Tunnistada edukaks pakkuja AS GoBus, sest pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ alusel oli tegemist soodsaima pakkumusega. Pakkumuses toodud liinikilomeetri hüvitise maksumus käibemaksuta on 0,534 eurot ja käibemaksuga 0,641 eurot.

Kehtestada kohaliku tee nr 9490157 Karja tee paremas servas lõigul 20 – 60 m ja vasakus servas lõigul 20-80 m parkimise keeld.

Kehtestada kohaliku tee nr 9490139 Põdra – Raudtee lõigul 0,16 – 0,4 km suurimaks piirkiiruseks 30km/h.

8. oktoobril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soosilla külas Kursi maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks ning Räni alevikus asuva Kassisilma tn 5, Ristikheina tn 7, Sipelga põik 2 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks ja Sirvaku külas asuva Veinioru krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Raanitsa külas Kaldamäe maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Kummeli 8 ja 10 paariselamute püstitamiseks, Soinaste külas Haru tn 15 ja Tooma 8 üksikelamute püstitamiseks ja Odra tn 1 tiigi rajamiseks, Laane külas Näki põik 2 puurkaevu rajamiseks ning Ülenurme alevikus Veskivilla 6, 8 ja 10 üksikelamute püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Koovitaja 19 üksikelamule ning Reola külas Unipiha tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikele.

Seada isiklik kasutusõigus AS Tartu Veevärk kasuks Kambja valla munitsipaalomandis olevatele kinnistutele ja määrata isikliku kasutusõiguse alad.

Määrata Pangodi külas asuva Käpa katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 11 isikule kogusummas 785 eurot.

Seada isiku üle hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Jätta rahuldamata isiku taotlus täisealise isiku hooldajatoetuse saamiseks.

Määrata ühele õpilasele koolilõunatoetus.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus kogusummas 600 eurot kolmele lapsele huvitegevuseks.

Jätta rahuldamata isiku taotlus üldhooldusteenuse rahastamiseks.

Kinnitada Kambja Lasteaia Mesimumm hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks.

Kinnitada Tõrvandi Lasteaia Rüblik hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks.

Kinnitada Soinaste Lasteaia Laululind hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks.

Kooskõlastada Tõrvandi Lasteaia Rüblik töötajate koosseisud seisuga 04.01.2021.

Kooskõlastada Soinaste Lasteaia Laululind töötajate koosseisud seisuga 03.08.2020.

Vabastada Kuuste Kooli lasteaia Nublude ja Päikesekeste rühma vanemad oktoobrikuu osalustasu maksmisest 50% ulatuses. Kohamaksu tagasiarvestus tehakse oktoobri arvel, mis saadetakse novembrikuul.

Korraldada riigihange nimetusega „Ringtee 1 lasteaia mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine“ konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusena (riigihangete seaduse § 48 lõige 4 ja 5 alusel), mille tulemusena sõlmitava hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg on 3 kuud ja eeldatav maksumus 180 000 eurot (käibemaksuta).

Tunnistada avatud hankemenetluse „Ülenurme, Võru mnt 2 ja Lennu-Vangi tee (lõik 2) katendi taastusremont“ edukaks pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim hind“ kohaselt Asfaldigrupp OÜ pakkumuse maksumusega ilma käibemaksuta 190 000.

1. oktoobril otsustati

Suurendada õpilaste arvu põhikooli klassides.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 44 lõike 2 kohaselt õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning § 44 lõikes 7 sätestatud meetme rakendamise kord sätestatakse kooli kodukorras kooli pidaja nõusolekul. Istungil arutati ja muudeti nimetatud meetmete sätestamine Ülenurme gümnaasiumi kodukorra §-s 13 ning anti nõusolek muudetud sõnastuses.

Korraldada kirjalik enampakkumine sõiduauto MITSUBISHI I-MIEV, reg nr 748BHB (ehitusaasta 2012, Vin-kood JMBLDHA3WCU002177) müümiseks alghinnaga 1800 eurot. Enampakkumise viis on võõrandamine www.osta.ee oksjonikeskkonna kaudu.

Korraldada riigihange nimetusega „Varjualuste ja mängumajade ehitamine“ avatud hankemenetlusena (riigihangete seaduse § 51 ja § 52), mille tulemusena sõlmitava hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg on lepingu sõlmimisest 3 kuud ja eeldatav maksumus ilma km-ta 120 000 eurot.

Tellida Kambja vallavalitsuse maa- ja ehitusosakonna töökorralduse hindamise auditi koostamise teenus maksumusega koos käibemaksuga 8850,00 eurot OÜlt Grant Thornton Baltic. Auditi koostamise tähtaeg on 31.12.2020.

Tellida Ülenurme, Võru mnt 2 ja Lennu-Vangi tee (lõik 2) katendi taastusremondiaegne omanikujärelevalve teenus maksumusega koos käibemaksuga 6300,00 eurot ASilt Taalri Varahaldus.

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Kummeli tn 2, 6 ja 7 kahepere elamute püstitamiseks, Pulli külas Riiviko maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Lalli külas Soonepõllu maaüksusele elamu ja abihoone püstitamiseks, Suure-Kambja külas Loojangu maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Laane külas Näki tee 5 üksikelamu püstitamiseks, Soinaste külas Rattasepa tn 15 üksikelamu püstitamiseks ja Ülenurme alevikus Veskivilla tn 22 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada projekteerimistingimused Lepiku külas Kaera maaüksusele elamu ja abihoonete projekteerimiseks.

Määrata Ivaste külas asuvate Pugu ja Pugujärve katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Lemmatsi külas asuva Kuuse katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Läti külas asuva Kilgi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Pühi külas asuva Kiisa-Oti katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Tõrvandi alevikus asuva Tamme tn 35 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Rahastada Kastre vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanke nr 223129 „Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“ hankelepingu tulemusel teostatud Kalmistu tee pindamistöid summas 20 000 eurot (summa koos km-ga).

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 501 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest füsioteraapia teenuse eest kuni 600 eurot vastavalt teenuse osutamise aruandele ning esitatud arvetele.

Keelduda taotlejale sotsiaaltoetuse määramisest.

Tasuda lapsehoiu teenuse eest perioodil 01.10.2020–28.02.2021 vastavalt teenuse osutamise graafikule ning esitatud arvetele.

Lõpetada hooldajatoetuse maksmine hooldust vajava isiku hooldajale ning määrata uus hooldaja.

Lõpetada hooldust vajava isiku hooldus seoses isiku surmaga.

Nõustuda 07.10.2020 ajavahemikul 13.00-20.30 toimuva MTÜ Seiklushundi sügispäevaku korraldamisega taotluses nimetatud asukohas.

24. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Lemmatsi külas asuvale Ojaääre maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Lemmatsi külas Ojaääre maaüksusele päikesepaneelide ja alajaamade rajamiseks, Soinaste külas Käokeele tn 9 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Tombi tn 4, Kõivu tn 13 ja Kõivu tn 15 üksikelamute püstitamiseks, Kambja alevikus Nurme tn 8 üksikelamu püstitamiseks, Kaatsi külas Voitka maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Sipe külas Uussepa maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Tatra külas Jaagu maaüksusele puurkaevu rajamiseks ning Uhti külas Nõva tee J1 maaüksusele tee rajamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Maarjatähe 16a üksikelamule, Tõrvandi alevikus Kurekella tn 9 üksikelamule, Soinaste külas Tõusu tee 2 üksikelamule, Laane külas Väike-Näki tee 9 üksikelamule ning Ülenurme alevikus kaugküttetorustikele.

Kiita heaks projekti „Vanakase, Tatra küla, kanalisatsioonisüsteemi rajamine“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 3 247,00 eurot.

Määrata Ülenurme alevikus asuvate Villa tn 14 ja Villa tn 16 katastriüksuste liitmise käigus tekkinud katastriüksusele lähiaadress ja sihtotstarve.

Määrata Lemmatsi külas asuvate Ristiku ja Eedu katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 10 isikule kogusummas 3 560 eurot.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 150 eurot õpilase treeningul osalemiseks vajaliku transpordikulu katteks.

Seada isiku üle hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Kinnitada Soinaste lasteaia Laululind filiaali hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks.

Kinnitada Tõrvandi Raamatukogu direktoriks Jaanika Tappo alates 26.10.2020.

Muuta töövõtulepingu nr 12-17/98 „Ülenurme gümnaasiumi staadioni tribüüni ehitustööd“ punkti 4.4.1. ja tasuda 2020. aastal kvaliteetselt ja tähtaegselt tehtud töö eest 234 617,79 eurot, millele lisandub käibemaks 20% summas 46 868,96 eurot, kokku 281 486,75 eurot.

17. septembril otsustati

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Kõivu tn 30 üksikelamu püstitamiseks ja Kammeri külas Udumäe maaüksusele päikesepaneelide paigalduseks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Karja tee 17 üksikelamule, Räni alevikus Lehe tn 32 ja Okka tn 14 üksikelamutele.

Määrata Külitse alevikus asuva Lao katastriüksuse ja Lemmatsi külas asuva Kraavi katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta Reola külas asuvate Küüni ja Moosi katastriüksuste senist lähiaadressi ning määrata uus lähiaadress vastavalt Moosi tee 1 ja Moosi tee 3.

Kiita heaks projekti „Omapuhasti rajamine Alliku talu (katastritunnus 28203:006:0110) kinnistule“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 2202,96 eurot.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 160 eurot.

Määrata isikule õppetoetus 260 eurot kuus perioodiks august 2020 – juuni 2021.

Jätta rahuldamata isiku taotlus ühekordse toetuse saamiseks.

Jätta rahuldamata isiku taotlus täisealise isiku hooldajatoetuse saamiseks.

Kooskõlastada MTÜ Õnnemaa 11.10.2020 üritus „Kogu pere taaskasutuslaat“ Tõrvandi spordihallis taotluses märgitud tingimustel.

Kinnitada Kambja spordihoone ja staadioni üürihinnad.

Suunata volikogu otsuste eelnõud 22.09. volikogu istungile vastavalt päevakava projektile.

11. septembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Suure-Kambja külas Kase maaüksusele elamu projekteerimiseks, Uhti külas Valgekõrtsi tee 10a ja 10b maaüksusele elamute projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload Raanitsa külas Aasa maaüksusele puurkaevu rajamiseks, Lemmatsi külas Kaera maaüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks ning Treiali ja Tisleri maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks, Kambja alevikus Põllu tn 4 maaüksusele puurkaevu rajamiseks.

Väljastada ehitusluba Ülenurme alevikus Paruni 17 korterelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Tõrvandi alevikus Aasa tn 35 ja Aasa tn 43 üksikelamutele, Ülenurme alevikus Männimetsa tn 20 üksikelamule, Räni alevikus Okka tn 15 üksikelamule ning Soinaste külas Salu tn 1 üksikelamule ja Välja tn 7 autokeskusele.

Nõustuda sundvalduse seadmisega ASi Emajõe Veevärk kasuks Kambja alevikus asuvatele Kambja valla munitsipaalomandis olevatele Kase tänav T2, Männi tn T3, Männi tn 19//Mänguväljaku ja Männi tn 21//Haljasala katastriüksustele.

Jagada Kambja vallas asuvad Lehise (28203:004:0137), Kiisa-Oti (28203:004:0134), Suure-Rõika (28203:004:0305), Suure-Rõika (28203:004:0306), Lassi (28203:004:0051), Savi (28203:003:0057), Savi (28203:003:0056), Oru (28203:003:0080), Mäe (28203:003:0078), Vereve (28203:003:0009), Vereve (28203:003:0010), Teeääre (28201:001:0108), Vereve (28201:001:0036), Vunni (28201:001:0021), Vunni (28201:002:0025), Järveveere (28201:002:0033), Järveotsa (28201:002:0049) ja Saareotsa (28201:008:0451) katastriüksused vastavalt „Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972, Pühi-Makita rekonstrueerimise ehitusprojekt“ projektile, määrata jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Jagada Kambja vallas asuvad Nurme (94901:009:0359), Teesi (94901:009:0357), Kastre metskond 41 (28204:003:0005), Kaspri (28204:004:0124), Teeristi (28204:004:0454), Teeristi (28204:004:0455), Kaspri (28204:004:0123), Metsanurga (28204:004:0518), Naritse (28204:004:0514), Reola raudteemaja (28204:004:0055), Röövlimäe (28204:004:0496), Reiteli (28204:004:0145), Männiku (28201:001:0197), Soo (28204:004:0453), Naritse (28204:004:0515), Metsanurga (28204:004:0519), Teeristi (28204:004:0456), Sookalda (28204:004:0510) ja Kastre metskond 42 (28204:003:0006) katastriüksused vastavalt „Tugimaantee 61 Vana-Kuuste – Reola lõigu rekonstrueerimise projekt – Tee nr 61 – KJK“ projektile, määrata jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Lemmatsi külas asuvate Pajuoja ja Ojakääru katastriüksuste vahelise piiri muutmise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Paali külas asuva Lepiku katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Reola külas asuvale liikluspinnale vastavalt korralduse lisas olevale asendiplaanile nimeks Moosi tee.

Määrata Külitse alevikus ja Lemmatsi külas asuvale liikluspinnale vastavalt korralduse lisas olevale asendiplaanile nimeks Mägra tee.

Kiita heaks projekti „Läti ja Põdra kinnistutele veesüsteemide rajamine“ toetuse kasutamise aruanne.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 7 isikule kogusummas 516 eurot.

Jätta rahuldamata ühe isiku taotlus küttetoetuse määramiseks.

Määrata koolilõunatoetust kolme pere õpilastele 2020.-2021. õa summas, mis ületab Eesti Vabariigi rahastatud koolilõuna maksumust.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest MTÜle Tartu Maarja Tugikeskus puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenuse eest perioodil 01.09.–31.12.2020.

Kambja vallavalitsus tasub alates 1. oktoobrist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 igakuiselt isiku hooldamise eest Põltsamaa Kodule 200 eurot kuus.

Volitada Kambja vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajat Rahel Tamme esindama isikut Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Tartu teeninduses isikutunnistuse väljavõtmisel.

Määrata ühekordne huvihariduse toetus summas 100 eurot lapse treeningul osalemise kulude katteks.

Toetada 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava raames OÜ Teadusteater huviringi avamist Kambja põhikoolis 2020/21. õa I poolaastal (4 kuud) summas 2377,42 eurot.

Kinnitada Ülenurme lasteaia Nurmepesa direktoriks Maris Pärt alates 21.09.2020.

Arvata Ülenurme gümnaasiumi hoolekogu koosseisust välja Saskia Mürk ning kinnitada Ülenurme gümnaasiumi hoolekogu koosseis.

Anda nõusolek reklaami paigaldamiseks SIA Aldar Latviale tähtajatult. Kahepoolne reklaam suurusega 3×6 m2=18m2 on paigaldatud alates 01.01.2020 asukohaga Lemmatsi küla Nõlvaku tee Nõlvaku- Patsiku maaüksusele.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS, vallasekretär

Kino maale
EelmineNurmepesa ja Rübliku spordipäev
JärgmineTartumaa esimesed loometalgud