Vallavalitsuse istungilt

720

14. jaanuaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused:

 • Räni alevikus Viirpuu tn 51 maaüksusele ehitiste projekteerimiseks;
 • Reola külas Laastu tn 6 maaüksusele tootmishoone projekteerimiseks;
 • Vana-Kuuste külas Tammetalu kinnistule abihoone projekteerimiseks ;
 • Ivaste külas Pugu kinnistule abihoone projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload järgmiselt:

 • Soinaste külas Enelase tn 1d üksikelamu.
 • Reola külas Mingi tee T1 veetorustiku rajamiseks.

Väljastada kasutusload järgmiselt:

 • osaline kasutusluba Räni alevikus Jaani tee 9 kahepereelamu korterile 1;
 • Soinaste külas Rattasepa tee 15 kinnistule püstitatud üksikelamule;
 • Tõrvandi alevikus Aasa tn 39 üksikelamule;
 • Tõrvandi alevikus Aasa tn 41 üksikelamule.

Kehtestada Räni alevikus asuvate Piirikese ja Rosenbergi maaüksuste detailplaneering.

Määrata Uhti külas asuva Valgekõrtsi tee 2 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Nõlva tee 2a.

Määrata Laane külas asuvate Väike-Näki tee 1 ja Aali katastriüksuse piiride muutmise ja jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Vabadiku tänav.

Kiita heaks projekti „Õie kinnistule biopuhasti ja sellega kaasneva torustiku paigaldus“ toetuse kasutamise aruanne toetussummas 4274,06 eurot ja maksta taotlejale välja saadaolev osa toetusest summas 427,41 eurot.

Määrata Kambja alevikus asuva Kesk tn 3 katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 28 eurot. Toetada perioodil 01.01.-31.03.2021 igakuiselt isiku hooldamist Uderna hooldekodus.

Nimetada perioodil 01.–31.07.2021 Kambja valla valvelasteaiaks Tõrvandi lasteaed Rüblik. Tunnistatakse kehtetuks Kambja vallavalitsuse 07.01.2021 korraldus nr 2433 „Valvelasteaia nimetamine“.

Kinnitada Kambja valla 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.

Määrata huvihariduse toetus kolmele taotlejale kogusummas 945 eurot.

Toetada eraüldhariduskoolide tegevuskulusid 2021. aastal summas 14 eurot õppekoha kohta korralduses nimetatud eraüldhariduskoolides.

Tunnistada kehtetuks Kambja vallavalitsuse 19.04.2018 määruse nr 14 „Kambja vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri“.

Kehtestada vallavanema käskkirjaga „Kambja vallavalitsuse raamatupidamise siseeeskiri“ uues redaktsioonis.

 

7. jaanuaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Õssu külas asuva Viljandi mnt 75 krundil asuvale hoonele sidemasti projekteerimiseks

Väljastada ehitusload Soinaste külas Rehe tee 12 ja 14 paariselamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload järgmiselt:

 • Räni alevikus Räniküla tn 20 üksikelamule.
 • Sirvaku külas Pukaoru üksikelamule.
 • Ülenurme alevikus Nõmmiku tn 7 ja 9 kinnistule püstitatud ridaelamule.
 • Soinaste külas Pähkli tn 13 paariselamule.
 • Tõrvandi alevikus Kõivu tn 30 kinnistule püstitatud üksikelamule.
 • Räni alevikus Maarjatähe tn 16b kinnistule püstitatud üksikelamule.

Jätkata 11. jaanuarist valla haridusasutustes tööd kontaktõppena ettevaatusabinõusid kasutades, mis on kehtestatud valitsuse poolt. Erandiks Ülenurme gümnaasium, kus rakendatakse graafiku alusel osalist kontaktõpet.

Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 01.12.2020 korraldus nr 2326 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks huvitegevuse korraldamine“, millega oli peatatud huvitegevus ajutiselt Ülenurme gümnaasiumis ja Tõrvandi spordihoones, MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskustes Ülenurmel, Tõrvandis ja Kambjas ning huvitegevus Ülenurme gümnaasiumi spordihoone jõusaalis.

Võtta vastu korraldus koolikorralduse kohta Ülenurme gümnaasiumis COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks 11.-31.01.2021.

Nõustuda Kambja vallas Reola külas asuva Kraavi katastriüksuse (tunnus 94901:009:0148, pindala 8389 m², sihtotstarve maatulundusmaa) riigi omandisse jätmisega.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 4 isikule kogusummas 350 eurot. Jätta rahuldamata kahe isiku taotlused sotsiaaltoetuse saamiseks.

Määrata isikutele järgmised teenused: võlanõustamisteenus ja tasuda kuni 10 korra eest teenuseosutajale; asendushooldusteenuse osutamiseks sõlmida haldusleping SA-ga Tartu Perekodu Käopesa; üldhooldusteenus isikule Aarike hooldekeskuses ning toetuse määramine teenuse eest tasumiseks.

Kinnitada Kambja valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused.

Korraldada kirjalik enampakkumine Kambja vallas Ülenurme alevikus asuva 3-toalise korteriomandi Poldri 1–33 võõrandamiseks. Korteri omand moodustab 631/33500 mõttelist osa kinnisasjast ja selle üldpind on 63,10 m2. Kinnitada korteriomandi müügi alghinnaks 60 000 eurot, tagatisraha suuruseks 10% enampakkumise alghinnast (6 000 eurot) ning enampakkumise tingimused, müügilepingu põhitingimused ja läbiviimise kord.

Kinnitada Soinaste lasteaed Laululind direktoriks Kaia Pärn.

Kino maale
EelmineLumetõrjest Kambja valla kohalikel teedel
JärgmineSotsiaalkindlustusameti Tartu klienditeenindus asub tänasest uuel aadressil