Vallavalitsuse istungilt

646

21. jaanuaril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Virulase külas Kaasiku kinnistule (kü 28301:001:1201) üksikelamu projekteerimiseks.

Väljastada ehitusload järgmiselt:

Soinaste külas Haru tn 22 üksikelamu püstitamiseks;

Külitse alevikus Järve tee 28 ning Varju, Loojangu, Õhtu, Paiste, Päeva, Hommiku ja Koidiku maaüksustele päikeseelektrijaama rajamiseks;

Laane külas Väike-Näki tee 1 üksikelamu püstitamiseks;

Tõrvandi alevikus Papli tn 5/1 töökoja-depoo laiendamiseks;

Tõrvandi alevikus Kummelit tn 14 kahepereelamu püstitamiseks;

Tõrvandi alevikus Kummelit tn 16 kahepereelamu püstitamiseks;

Tõrvandi alevikus Kummelit tn 18 kahepereelamu püstitamiseks;

Tõrvandi alevikus Kummelit n 20 kahepereelamu püstitamiseks;

Tõrvandi alevikus Kõivu tn 20 üksikelamu püstitamiseks;

Aakaru külas Teppani elektritootmisrajatise rajamiseks.

Väljastada kasutusluba Ülenurme alevikus Paruni tn 47 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Nõustuda Kambja vallas asuvate maaüksuste riigi omandisse jätmisega ning määrata maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Paali külas asuva Mäekülje katastriüksuse 28301:001:0420 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuva Vabadiku (registriosa nr 4543904, katastriüksus tunnusega 94901:005:1600) maaüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Seada isiku üle hooldus ning määrata hooldajale hooldajatoetus.

Korraldada kahe puudega lapse lapsehoiuteenus.

Eraldada Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetus eeldatava eelarve ja Linpro Ehitus OÜ 15.01.2021 esitatud hinnapakkumuse alusel isikule hügieenitoimingute parendamiseks summas 4338 eurot.

Jätta isiku vaie Kambja vallavalitsuse 08.01.2021 korralduse nr 2435 kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata.

Kooskõlastada 06.02.2021 Lättemaa Puhkemajas (Raanitsa küla, Kambja vald) Ehedad Hetked OÜ poolt korraldatav kontsert „Lumest armastus ehk Süüta laternad“ vastavalt taotlusele.

Kooskõlastada 16.02.2021 (kl 18-20) Tõrvandi spordihoone juures MTÜ Õnnemaa poolt korraldatav vastlapäev taotluses esitatud tingimustel.

Määrata huvihariduse toetus kolmele taotlejale kogusummas 950 eurot.

Esitada volikogu istungile materjalid vastavalt päevakavale.

Kutsuda tagasi SA Aarike Hooldekeskus nõukogu liikmed seoses tähtaja saabumisega 01.02.2021 ning kinnitada uus nõukogu koosseis neljaks aastaks.

Kino maale
EelmineHajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor
JärgmineGALERII: Tõrvandi Ringtee 1 maja ümberehitus lasteaiaks-raamatukoguks