Vallavalitsuse 4. veebruari istungilt

766

Projekteerimistingimuste väljastamine

Väljastatakse tingimused:

  • Reola külas Vilja tee 5 maaüksusele laohoonekompleksi projekteerimiseks;
  • Õssu külas asuva Pähna tn 5 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks;
  • Tõrvandi alevikus asuva Karikakra põik 1 ja 3 ning Kõivu 22 ja 24 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks;

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse load:

  • Kavandu külas Pargi puurkaevu rajamiseks;
  • Ülenurme alevikus Paruni tn 1, 3, 5 korterelamu püstitamiseks;
  • Tõrvandi alevikus Kummeli tn 11 kahepereelamu püstitamiseks.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastatakse load:

  • Reola külas Lennu tn 44 Tartu Lennujaama päikeseelektrijaamale;
  • Ülenurme alevikus Muuseumi tn 2 Eesti Põllumajandusmuuseumi mängualale.

Maatüki maksustamishinna aktide kinnitamine

Kinnitati Kambja valla haldusterritooriumil paikneva maksustatava maatüki maksustamishinna aktid nr 1-15015.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Määrati Räni alevikus asuva Ringtee tn 65a katastriüksuse (tunnus 28301:001:0005) jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed: Ringtee 65a (ärimaa) ja Ringtee 65b (ärimaa).

Hajaasustuse 2020 taotluse rahastamise tingimuste täitmise tähtaja pikendamine

Pikendati hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoorus tingimusliku rahuldamise otsuse saanud Antti Roosipuu projekti „Kleisi talu puurkaevu rajamine“ tingimuste täitmise tähtaega 30. aprillini 2021.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine

Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon.

Maa erastamise eeltoimingute lõpetamine

Lõpetatakse maa erastamise eeltoimingud Lepiku külas asuva 28301:001:0810 katastriüksuse, Külitse alevikus asuva 28301:001:0778 katastriüksuse ja Reola külas asuva 28301:001:0783 katastriüksuse osas.

Õigusvastaselt võõrandatud ehitise tagastamine

Otsustati tagastada Eeriko nr 7 talu õigusvastaselt võõrandatud elamu aadressiga Õssu küla Tiigi tee 11 õigustatud subjektidele ning tagastada Eeriko nr 7 talu õigusvastaselt võõrandatud saun-elamust aadressiga Õssu küla Tiigi tee 13 õigustatud subjektidele 63/100 mõttelist osa, jätta tagastamata Tiigi tee 13 ehitisest endisel individualiseeritaval kujul mittesäilinud 37/100 mõttelist osa. Jäetakse kompensatsioon määramata endisel individualiseeritaval kujul mittesäilinud 37/100 mõttelise osa eest.

Ilmse ebatäpsuse parandamine õigusaktis

Parandatakse ilmne ebatäpsus Kambja Vallavalitsuse 16.07.2020 korralduse nr 2019 preambuli esimeses lõigus.

Sotsiaaltoetuste määramine

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljale isikule kogusummas 441,31 eurot.

Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus küttetoetuse saamiseks.

Hoolduse seadmine

Seatakse kahe isiku üle hooldus ning määratakse hooldaja ja hooldajatoetus.

Kooli pikapäevaeine hinna kinnitamine

Kinnitati Kambja põhikooli pikapäevarühma toidu hinnaks 0,6 eurot alates 01.03.2021.

Huvihariduse toetuste määramine

Määrati huvihariduse toetused 14 juriidilisele isikule kogusummas 61 701 eurot ja kahele eraisikule kogusummas 620 eurot.

Tegevuskava teenistujate terviseriski vähendamiseks

Kinnitati „Tegevuskava teenistujate terviseriski vähendamiseks“.

 

Toimetas Heigo Mägi

Kino maale
EelmineKambja vald müüb enampakkumisel 3-toalise korteri
JärgmineLindude gripp jõudis Eestisse