Muudatustest jäätmehoolduseeskirjas

625
Süvakogumismahutid Ülenurmel. Foto: Marko Ojakivi

Viimasel volikogu istungil kehtestati uus jäätmehoolduseeskiri. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuete täitmise vajadusest kui valla eesmärkidest edendada jäätmehoolduse korraldust.

Esmatähtis on muuta jäätmete liigiti kogumine valla elanikele arusaadavaks ja mugavaks. Meie teadlikkus keskkonnahoiust ja valmisolek jäätmeid liigiti koguda on suurenenud ning uue eeskirjaga pakutakse selleks ka sobivaid lahendusi.

Muudatustest täpsemalt

Lisanduvad uued kohustuslikult ja vabatahtlikult üleantavate jäätmete liigid korraldatud jäätmeveo raames. Kokku on seitse erinevat jäätmeliiki, mis on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud.

Segaolmejäätmete kogumine on kohustuslik kõikidele elanikele juba täna ja see reegel kehtib ka edaspidi.

Kõikidele valla elanikele kehtivaks esimeseks uueks nõudeks on kohustus eraldi koguda ja üle anda toidujäätmeid.

Kui toidujäätmeid kogumismahutiga üle anda ei soovi, siis on võimalik jäätmeid oma kinnistul kompostida. Tihehoonestusalal asuvates elamutes võib kompostimiseks kasutada ainult kinnist kompostrit.

Oluline on teada, et elanikud, kes ei anna toidujäätmeid mahutiga jäätmevedajale üle, loetakse automaatselt toidujäätmete kohtkompostijateks. Seega, kui elanik soovib kasutada jäätmete üleandmise teenust, peab ta vastava teenuse jäätmevedajalt tellima. Kui elanik soovib korraga nii kompostida (nt ainult suvel) kui kogumismahutiga koguda ja jäätmeid vedajale üle anda, siis see on ka võimalik.

Teine muudatus puudutab segapakendeid. Kõik valla elanikud on kohustatud pakendeid liigiti koguma ja korraldatud jäätmevedajale üle andma.

Järgmine muudatus puudutab paberit ja kartongi ning klaaspakendit. Neid jäätmeliike peavad kohustuslikult koguma ja jäätmevedajale üle andma korterelamutes ja ridaelamutes elavad isikud ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistud, kus tekib vastavaid jäätmeid. Kõikides ülejäänud elamutüüpides elavad isikud peavad samuti paberit ja kartongi ning klaaspakendit liigiti koguma.

Aia- ja haljastujäätmeid ning suurjäätmeid on samuti võimalik üle anda jäätmevedajale. Vedu hakkab toimuma regulaarsete kogumisringidena.

Kogumismahutitest ja nende tühjendamise aegadest

Jäätmete kogumine toimub kogumismahutiga ning erijuhud kogumiskoti kasutamisel määratakse korraldatud jäätmeveo hankega.

Kogumismahutite kasutamisel saavad naabrid teha koostööd ehk kasutada ühismahuteid. Ühismahuti kasutamine võimaldab mahuti paigutada sobivaimasse asukohta nt ühisesse jäätmemajja ning jagada mahuti kulud seda kasutavate elanike vahel ja vähendada ka jäätmeveoki liikumise vajadus. Ühismahuti kasutajate arv ei ole piiratud.

Kogumismahutite tühjendamise kindlad ajavahemikud on määratud vaid segaolmejäätmete ja toidujäätmete osas, muude jäätmeliikide kogumismahutite tühjendamine toimub vastavalt vajadusele.

Saab ka vabastusi jäätmeveoga liitumise kohustusest. Elanikel on võimalik esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks juhul kui 1) kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, 2) kinnistut ei kasutata perioodil 1.10–30.04.

Jäätmete liigiti kogumist tuleb võtta tõsiselt

Lisaks korraldatud jäätmeveo raames jäätmete liigiti kogumisele reguleeritakse eeskirjas ka kõiki muid jäätmetega seotud tegevusi, millega elanikud võivad kokku puutuda: milliseid jäätmeid ja kuidas tohib oma ahjus ja lõkkes põletada, kuidas ehitus-lammutusjäätmeid koguda, mida teha vanade ravimitega jne. Palun tutvuge eeskirjaga, mis on leitav valla kodulehelt jäätmemajanduse rubriigi alt.

Jäätmete liigiti kogumist tuleb võtta tõsiselt ka seetõttu, et juhul, kui elanik paneb nt toidujäätmeid endiselt segaolmejäätmete kogumismahutisse, siis tegemist on rikkumisega.

Koos uue korraldatud jäätmeveo algusega viiakse läbi ka infopäevad kõikidele huvilistele.

Võib tunduda, et koguda tuleb liiga palju jäätmeliike. See on uus normaalsus, et jäätmed kui väärtuslik ressurss ei läheks raisku. Elanikele tekkekohal jäätmete üleandmise teenuse pakkumine on mugavusteenus ja usume, et see teenus saab hästi toimima.

Taivo Prants
valla keskkonnaspetsialist

 


Kas sina juba eraldad kodus biojäätmed muust prügist?

Kino maale
EelmineÕppeaasta algus koolides
JärgmineSuvi on ikka suvi, ka Ukraina lastele