-10.2 C
Kambja
Reede, 08.12.2023
Sildid Jäätmehoolduseeskiri

Silt: jäätmehoolduseeskiri

Köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogujad peavad teavitama kohtkompostimisest

Vallaelanikel on olnud aeg otsustada: kas annad köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle või hakkad kompostima. Kambja vallas kehtib jäätmehoolduseeskirjast tulenev nõue, et kõik jäätmevaldajad peavad...

Kes ei komposti, peab biojäätmed jäätmevedajale üle andma

Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine kohustuslik kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid. Samuti...

Ülevaatlikult uuest jäätmehoolduseekirjast

Kambja Vallavolikogu võttis juulikuus vastu valla uue jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuetest kui valla eesmärkidest edendada jäätmete liigiti kogumist. Riigihange uue...

Vallaelanikel on võimalik soetada soodushinnaga kiirkompostreid ja biojäätmete kogumise konteinereid

2023. aastast on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: toidujäätmed, segapakend, klaaspakend, paber- ja kartong, suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ja segaolmejäätmed. Eramajadel on kohustuslik anda...

Muudatustest jäätmehoolduseeskirjas

Viimasel volikogu istungil kehtestati uus jäätmehoolduseeskiri. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuete täitmise vajadusest kui valla eesmärkidest edendada jäätmehoolduse korraldust. Esmatähtis on muuta jäätmete...

Uus jäätmehoolduseeskiri toob kaasa mitmeid muudatusi jäätmete käitlemisel

Kambja volikogu 29. juuni istungil kehtestati jäätmehoolduseeskiri, mis toob kaasa mitmeid uusi tingimusi jäätmete käitlemisel. Uuenenud eeskirja järgi muutub jäätmete liigiti tekkekohal kogumine elanikele senisest...