Uus jäätmehoolduseeskiri toob kaasa mitmeid muudatusi jäätmete käitlemisel

1021
Süvakogumismahutid Ülenurmel. Foto: Marko Ojakivi

Kambja volikogu 29. juuni istungil kehtestati jäätmehoolduseeskiri, mis toob kaasa mitmeid uusi tingimusi jäätmete käitlemisel.

Uuenenud eeskirja järgi muutub jäätmete liigiti tekkekohal kogumine elanikele senisest mugavaks. Esmaseks nõudeks on koguda eraldi ja üle anda toidujäätmeid. Kui neid jäätmeid kogumismahutiga üle anda ei soovita, siis on võimalik neid oma kinnistul kompostida. Tihehoonestusalal asuvates elamutes võib kompostimiseks kasutada ainult kinnist kompostrit.

Teine tähendusrikkam uuendus puudutab segapakendeid. Kõik elanikud on kohustatud pakendeid liigiti koguma ja jäätmevedajale üle andma. Samuti tuleb edaspidi arvestada, et paberit ja kartongi ning klaaspakendit peavad kohustuslikult koguma ja vedajale üle andma korterelamutes ja ridaelamutes elavad isikud ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistud, kus tekib vastavaid jäätmeid.

Aia- ja haljastujäätmeid ning suurjäätmeid on samuti võimalik üle anda jäätmevedajale. Vedu hakkab toimuma kogumisringidena.

Lisaks reguleeritakse eeskirjas ka kõiki muid jäätmetega seotud tegevusi, millega elanikud võivad kokku puutuda. Milliseid jäätmeid ja kuidas tohib oma ahjus ja lõkkes põletada, kuidas ehitus-lammutusjäätmeid koguda, mida teha vanade ravimitega jne. Eeskiri on leitav valla dokumendiregistrist.

Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuetest kui valla eesmärkidest edendada jäätmehoolduse korraldust. Edaspidi on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: toidujäätmed, segapakend, klaaspakend, paber- ja kartong, suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ja segaolmejäätmed.

Muudatused hakkavad kehtima koos uue korraldatud jäätmeveo algusega 2023. aasta alguses.

Valla elanikud saavad juba täna teha ettevalmistusi jäätmete liigiti kogumise edendamiseks. Korteriühistud saavad vallalt taotleda toetust jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks. Kõik elanikud saavad teha ettevalmistusi toidujäätmete kompostimisega alustamisel, soetades selleks sobiva kompostri või ehitades selle ise. Jäätmete liigiti kogumise ja kompostimise juhendid avaldatakse ka valla kodulehel.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineGalerii: Kambja tervisejooksude 1. etapp
JärgmineVallavalitsuse istungilt 28.06.2022