Kambja Vallavolikogu võttis juulikuus vastu valla uue jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuetest kui valla eesmärkidest edendada jäätmete liigiti kogumist. Riigihange uue korraldatud jäätmeveo teostaja leidmiseks on töös ning järgmise aasta esimese kvartali jooksul asub uus jäätmevedaja valla kõiki jäätmevaldajaid teenindama. Jäätmehoolduseeskiri mõjutab kõiki Kambja valla jäätmevedajaid, määrab reeglid ja annab juhised jäätmehoolduse korraldamiseks kõikide enamlevinud jäätmeliikide osas: biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, segapakend, klaaspakend, paberi- ja kartongijäätmed, suurjäätmed ja segaolmejäätmed. Kõiki neid tuleb tekkekohal liigiti koguda, erisused kehtivad nende üleandmise tingimustes jäätmevedajale.

Eramajadel on kohustuslik anda üle toidu- ja segaolmejäätmeid ning segapakendeid

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmeid ehk toidujäätmeid tuleb üle anda konteineriga, mis on ka kõige mugavam ja odavam viis, sest jäätmete loovutamine on tasuta. Kui jäätmeid üle anda ei soovita, tuleb need oma kinnistul kompostida. Tiheasustusalal toimub see kompostriga, hajaasustusalal on lubatud nõuetekohane aunkompostimine. Oluline on silmas pidada, et järgitaks kindlaid nõudeid nagu kompostri kaugus naabri aiast ja häiringute tekitamise keeld. Kui nõuete täitmine ei ole võimalik, tuleb asuda jäätmeid vedajale konteineriga üle andma. Korraga saab kasutada nii jäätmete üleandmist kui kompostimise lahendust (nt talveperioodil).

Segapakendid tuleb vedajale üle anda kas konteineriga või kogumiskotiga. Kogumiskoti eest ei pea maksma, jäätmevedaja annab selle tasuta. Uus kogumiskott jäetakse jäätmevaldajale kokkulepitud kohta kogumiskoti graafikujärgsel veopäeval. Segaolmejäätmed tuleb jäätmevedajale üle anda konteineriga, vallavalituse nõuolekul on võimalik kasutada ka kogumiskotti.

Eramajadel on võimalik vabatahtlikult anda üle kolme liiki jäätmeid

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vedu teostatakse jäätmevaldaja tellimuse alusel kogumisringidena vahemikus 1. aprill kuni 30. november. Kogumisringid toimuvad üks kord kuus. Kui jäätmeid vedajale üle ei anta, tuleb need kompostida enda kinnistul või edastada muule jäätmekäitlejale. Paberi- ja kartongijäätmed ning klaaspakendid saab vedajale loovutada konteineriga. Kui vedajalt ei ole jäätmete äraveo teenust tellitud, tuleb jäätmed viia selleks ettenähtud avalikesse konteineritesse, mis paigutatakse üle valla. Jäätmete üleandmine on tasuta. Suurjäätmete vedu teostatakse jäätmevaldaja tellimusel kogumisringidena, mis toimuvad iga kahe kuu tagant.

Korter- ja ridaelamutel ning asutustel ja ettevõtetel on kohustuslik anda üle toidu-, segaolme-, paberi- ja kartongjäätmeid ning sega- ja klaaspakendeid

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ehk toidujäätmete üle andmisel kehtib sama põhimõte, mis eramajade puhul – need tuleb üle anda konteineriga või kinnistul nõuetekohaselt kompostida. Keelatud on tekitada häiringuid ning kohustuslik on järgida kindlat kaugust naabri aiast. Korraga kahe lahenduse – nii jäätmete üleandmise kui kompostimise – kasutamine on samuti võimalik.

Sega-, segaolme- ja klaaspakend ning paberi- ja kartongijäätmeid tuleb vedajale üle anda konteineriga. Jäätmete üleandmine on tasuta. Kui asutuses või ettevõttes ei teki toidujäätmeid ja/või klaaspakendeid, siis jäätmete üleandmise kohustus puudub.

Korter- ja ridaelamutel ning asutustel ja ettevõtetel on võimalik vabatahtlikult anda üle kahte liiki jäätmeid

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete vedu teostatakse jäätmevaldaja tellimuse alusel kogumisringidena üks kord kuus vahemikus 1. aprill kuni 30. november. Suurjäätmete vedu teostatakse samuti kogumisringidena, mis toimuvad iga kahe kuu tagant. Kui jäätmeid vedajale üle ei anta, tuleb need enda kinnistul kompostida või anda üle nõuetekohasesse vastuvõtukohta.

Kogumismahutite rentimisest ja ostmisest

Jäätmevedajalt saab ka edaspidi konteinerit rentida või osta, kuid see ei ole kohustuslik. Jäätmete kogumiseks võib edasi kasutada enda olemasolevaid või muude ettevõtete renditavaid nõuetele vastavaid konteinereid. Samuti on lubatud osta sobiv konteiner poest.

Kogumismahutite tühjendamissagedusest

Segaolmejäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus on tiheasustusalal vähemalt üks kord 4 ning hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasutusalal asuv jäätmevaldaja, kes on nõuetekohaselt rakendanud toidujäätmete üleandmise või kompostimise, võib segaolmejäätmeid üle anda üks kord 8 nädala jooksul. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahutid tuleb tühjaks teha vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, et ära hoida konteinerite ületäitumist ja ebameeldiva lõhna levikut. Talveperioodil (01.10–30.04) on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord 4 nädala jooksul. Muude jäätmeliikide mahutite tühjendamine või kogumiskoti äravedu toimub vastavalt jäätmevedajaga kokku lepitud graafikule, vältides mahutite ületäitumist ja sellega kaasnevate häiringute teket.

Kasutage ühiskonteinerit

Kui jäätmevaldajal on soov võimalikult palju liigiti kogutud jäätmeid jäätmevedajale üle anda, kuid pole sobivat ruumi, kuhu kõik need konteinerid paigutada või tahetakse vähendada konteinerite rendikulu, on võimalik teha koostööd oma naabritega ning võtta kasutusele ühiskonteiner. Selle kasutajate arv ei ole piiratud ja seda võib kasutada kõikide jäätmeliikide osas, mida saab konteineriga koguda. Ka lähestikku asetsevad korteriühistud saavad ühiskonteinerit kasutada, selleks tuleb esitada vastav taotlus vallavalitsusele. Taotlusvorm on leitav valla kodulehelt.

Vabastuse taotlemine jäätmeveost

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Juhul, kui jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil, on võimalik taotleda vabastust perioodiks 01.10–30.04. Kambja valla uus jäätmehoolduseeskiri on leitav valla kodulehelt. Eeskirjaga seonduvad küsimused tuleb edastada valla keskkonnaspetsialistile e-posti aadressil taivo.prants@kambja.ee.

Uue korraldatud jäätmeveo täpsemad tingimused, s.h teenuste hinnad avaldame, kui hange uue jäätmevedaja leidmiseks on läbi viidud.

Nõuete täitmise üleminekuperiood

Uue korraldatud jäätmeveo kehtima hakkamise päevast alates on korterelamutel aega kolm kuud, et võtta kasutusele kohustuslikud konteinerid paberi- ja kartongijäätmete, sega- ja klaaspakendi kogumiseks ning üleandmiseks jäätmevedajale. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ning segaolmejäätmete konteinerid tuleb kasutusele võtta alates jäätmeveo alguspäevast.

Taivo Prants
valla keskkonnaspetsialist

Kino maale
EelmineLinnaveere OTTil on esimene sünnipäev
JärgmineKambja valla ehituse-, planeeringute- ja haldusvaldkonna abivallavanem on Triin Nõmmistu