Kokkuvõte Kambja Vallavalitsuse istungitest (juuni-august)

839

15. juunil otsustati

Väljastada ehitusload Räni alevikus Lehe tn 3, 5 ja 7 ridaelamute püstitamiseks, Okka 3 üksikelamu püstitamiseks; Ringtee 67 kaugküttetorustiku, kanalisatsioonitorustiku, veetorustiku, sademeveetorustiku rajamiseks, selvepesula hoone ja sõidukite pesula püstitamiseks; Tatra külas Tatrajõe maaüksusele üksikelamu püstitamiseks ning Tõrvandi alevikus Kauba tee 4 vedelgaasi tankla rajamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Silmapiiri 6 asuvale üksikelamule, Räni alevikus Sipelga põik 12-1 kahe korteriga elamu osale, Maarjatähe 14 asuvale üksikelamule ja Õssu külas Piibelehe 2 asuvale ridaelamule.

Määrata Tartu maakonnas Kullaga külas asuva Tuuliku katastriüksuse 28203:004:0106 jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Anda nõusolek Kambja vallale kuuluva Kambja vallas Sipe külas asuva Küti – Ignase tee kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks, kõikide tööde teostamiseks, mis on vajalikud elektrivõrkude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks lisatud plaanil märgitud alal. Isikliku kasutusõiguse ala ligikaudne suurus on 41 m2.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 18 isikule kogusummas 4000 eurot. Jätta rahuldamata ühe isiku taotlus sotsiaaltoetuse määramiseks.

Kinnitada OÜ Ülenurme Teed (10835734) 2017. a majandusaasta aruanne.

Maksta OÜ Ülenurme Teed nõukogu liikmetele alates 1. juunist 2018. a tasu nõukogu liikme ülesannete täitmise eest.

21. juunil otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Soinaste külas asuvate Mesiheina tn 6, Mesiheina tn 1 ja Mesiheina tn 15 ehitustingimuste täpsustamiseks.

Väljastada ehitusluba Soinaste külas Enelase tn sidevõrgu rajamiseks.

Rakendada sanktsioone ehitusloata ehitamise eest Tõrvandi alevikus.

Pikendada projekti „Reola raudteemaja reoveesüsteemi rekonstrueerimine“ lõpptähtaega kuni 31.12.2018.

Määrata Õssu külas asuva Ringtee tn 55 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Reola külas asuva Tilseni katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Talvikese külas asuva Elva metskond 165 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Muuta katastriüksuste kohaaadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil Laane külas asuvate katastriüksuste lähiaadressid.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga tähtajaga 01.07.2018 – 30.06.2019.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 18 isikule kogusummas 2962 eurot.

Katta isiku üldhooldusteenuse kulud tema pensionist puudu jääva osa ulatuses hooldekodu esitatud arvete alusel.

Anda luba Reklaamtreiler OÜle reklaami „T-Pilet“ (5,8 m x 2,8 m) paigaldamiseks Reola külas Varese maaüksusele perioodiks 18.06.– 12.08.2018.

28. juunil otsustati

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 13 isikule kogusummas 1860 eurot.

Parandada viga vallavalitsuse 15.06.2018 korralduses nr 466.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga tähtajaga 01.01.-31.12.2018. Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Uuetoa maaüksusele spordiväljaku rajamiseks, Tõrvandi alevikus Saialille 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 32 kahe korteriga elamute püstitamiseks, Räni alevikus Lehe tn 1 ridaela- mu püstitamiseks ning Ülenurme alevikus Paruni tn 10 ridaelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Loopealse 16 asuvale üksikelamule, Soinaste külas Tooma 5 asuvale üksikelamule, Tõrvandi alevikus Kaera 14 asuvale üksikelamule ning Pangodi külas Purde maaüksusel asuvale saun-abihoonele.

Anda nõusolek Telia Eesti ASle Kambja valla munitsipaalomandisse taotletavate Enelase tänava, Sõnajala jalgtee ja Sõnajala tänava lõik 1 teemaa-aladele sideehitiste ja madalpingekaabli ehitamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, remontimiseks ja likvideerimiseks. Tehnorajatiste kaitsevööndi suurus on kokku 420 m².

Määrata Lemmatsi külas asuva Vanapapli tee 1 katastriüksuse sihtotstarbeks 100% ärimaa.

Määrata Laane külas asuvate Hirve ja Liiva katastriüksuste osas läbi viidava maakorraldustoimingu (piiride muutmine) käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Külitse alevikus asuva Haaviku tee 18 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed. Pikendada projekti „Raanitsa küla Aasa kinnistu salvkaevu ja veetrassi rajamine“ lõpptähtaega kuni 31.10.2018. Kinnitada OÜ Olme 2017. a majandusaasta aruanne.

Kutsuda OÜ Olme nõukogust tagasi Toomas Tiisler ja Väino Kivirüüt nende avalduse alusel ning määrata OÜ Olme nõukogu liikmeteks Kaupo Piirsalu ja Enno Soodla tähtajaga kuni 27.06.2021.

Maksta OÜ Olme nõukogu liikmetele alates 1. juulist 2018. a tasu nõukogu liikme ülesannete täitmise eest nõukogu koosolekust osavõtu alusel.

Moodustada huvihariduse ja huvitegevuse toetusfondi vahendite jaotamiseks komisjon ning määrata komisjoni moodustamise eesmärgid.

5. juulil otsustati

Väljastada ehitusload Räni alevikus Okka tn 17 üksikelamu püstitamiseks ja Lehe tn 22 üksikelamu püstitamiseks ning Ülenurme alevikus Paruni 49 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Räni alevikus Maarjatähe 4, 6 ja 8 asuvatele üksikelamutele.

Menetleda kasutusteatist nr 1811301/05118 kasutusloa menetlusena.

Tunnistada riigihanke „Kambja valla teede pindamine 2018. aastal“ edukaks RoadWest OÜ (11137400) pakkumus, sest tegemist on hindamise kriteeriumi alusel madalaima hinnaga pakkumusega. Kvalifitseerida edukas pakkuja RoadWest OÜ ja sõlmida hankeleping.

Tasuda riigieelarvest eraldatud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise rahalistest vahenditest puudega lapse lapsehoiuteenuste eest 13.-17.08.2018.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetusest E.G.U erapraksisele lapse uuringu eest 150 eurot.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 16 isikule kogusummas 2090 eurot. Keelduda küttetoetuse määramisest kolmele isikule.

Sõlmida eluruumi üürileping isikuga tähtajaga 01.08.-30.09.2018.

Jätta riigi omandisse ½ mõttelises osas Kambja vallas Kaatsi külas asuv Tammela maaüksus, ligikaudse pindalaga 20103 m2, sihtotstarbega elamumaa 100%.

Anda nõusolek Elektrilevi OÜle Kambja valla munitsipaalomandisse taotletava Enelase tänava (tee nr 9490059) teemaale 0,4 kV maakaabelliini ning jaotus- ja liitumiskilbi paigaldamiseks ning teenindamiseks.

Hajaasustuse programmi 2018 taotlusi laekus 31 (sh 17 taotlust veesüsteemide, 12 taotlust kanalisatsioonisüsteemide ning 2 teede ehitamiseks) kogumaksumusega 155065 eurot. Vallavalitsus arutas esitatud taotlused läbi ning viis läbi hindamise.

Garanteerida programmi taotluste vallapoolne rahastamine kuni 40000 euro ulatuses.

12. juulil otsustati

Väljastada ehitusload Soinaste külas Nupu ja Roosi detailplaneeringuala tee ja tehnovõrkude rajamiseks ning Pähkli tn 11 üksikelamu püstitamiseks, Räni alevikus Kassisilma tn 3 tootmishoone püstitamiseks, Lehe tn 10 ja Lehe tn 12 kahe korteriga elamu püstitamiseks, Kristalli 14 maakütte puuraukude rajamiseks ning Õssu külas Pihlapuu 2 tuletõrje veevõtukoha rajamiseks.

Väljastada kasutusload Ülenurme alevikus Silmapiiri tn 2 aiamajale, Laane külas Sirmiku tn 7 üksikelamule, Räni alevikus Okka 1 üksikelamule, Saareääre tee 2, 4 ja 5 ridaelamutele.

Kehtestada Uhti külas asuva Nõlvataguse (94901:009:0517) maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Lükata tagasi RoadWest OÜ ja Eesti Teed AS pakkumused riigihangete seaduse § 116 lg 1 punkti 1 alusel põhjusel, et pakkumuste maksumused ületavad Kambja valla 2018. aasta eelarves ja Kambja valla 2018. aasta hankeplaanis ette nähtud eelarvelisi võimalusi.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 15 isikule kogusummas 1780 eurot.

Tasuda riigieelarvest eraldatud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetusest MTÜle Tartu Kristlik Noortekodu alaealise reisikulud arve alusel.

Muuta Aakaru külas asuv katastriüksuse senine nimi Kalju saun ning määrata uus nimi Kaljusauna.

26. juulil otsustati

Väljastada ehitusload Soinaste külas Kuslapuu tn 2 detailplaneeringuala tee ja tehnovõrkude rajamiseks, Soinaste külas Pähkli tänava arenduse sidekaabli rajamiseks, Soinaste külas Mesiheina tn 1, 6 ja 15 üksikelamute püstitamiseks, Õssu külas Pihlapuu 7 gaasitankla rajamiseks, Ülenurme alevikus Päevalille 5 ridaelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Lasteaia tn 1 asuva Ülenurme lasteaia ümberehitamiseks, Tõrvandi alevikus Aasa 33 üksikelamu püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Vana-Kuuste külas Röövli maaüksusel asuvale üksikelamule, Õssu külas Karja tee 12 asuvale üksikelamule, Lemmatsi külas Kannistiku tee 63 asuvale üksikelamule.

Väljastada korraldus ilmse ebatäpsuse parandamiseks Kambja Vallavalitsuse 12.07.2018 korralduses nr 514.

Tatra külas Kannastiku maaüksuse detailplaneeringu arutelu.

Anda nõusolek Telia Eesti ASile Tartu mnt J5 tehnorajatise paigaldamiseks, Elektrilevi OÜle Tamme tänavale tehnorajatise paigaldamiseks ning Tõrvandi alevikus asuva Tamme tn 25a kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

Määrata Tartu maakonnas Külitse alevikus asuva Haage tee 63 katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 20 isikule kogusummas 3092 eurot. Keelduda küttetoetuse määramisest.

Mitte rahuldada avaldust hooldaja või koduhooldustöötaja määramise kohta.

Määrata hooldaja ning hooldajatoetus neljale inimesele. Lõpetada seisuga 31.07.2018 eluruumi üürileping isikuga.

Toetada Kambja valla 2017-2018 a huvitegevuse raames huvitegevusi alljärgnevalt:

  • Kuuste koolile 11 väikekandle ostmiseks 1320 €;
  • Reola kultuurimaja, Kambja kultuurikeskusele diskopuldi ostuks ja juhendaja töötasuks 3180 €;
  • Kambja põhikooli fotokaringile 2000 €;
  • folklooriansamblile Tähelinnud 2648 €;
  • Kambja põhikooli muusikastuudiole plaatpillide ostuks 3133 €;
  • Kambja põhikooli õpilaste draamaringile 500 €;
  • Kambja raamatukogu kirjandusringile 1190 €;
  • Ülenurme gümnaasiumi tantsuringile 530 €.

Määrata tegevustoetust viiele sportlasele kogusummas 257 eurot Eesti 43. omavalitsuste mängudel osalemise eest Haapsalus 7.-8. juulil.

2. augustil otsustati

Väljastada ehitusload Soinaste külas Rehepapi tee 2 teenindushoone püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Aasa tn 25 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Kauba tee 4 tankla laiendamiseks.

Väljastada kasutusload Reola külas Unipiha tee 20 ja 20a tootmishoonele, Tõrvandi alevikus Saialille tänava lõik 1 gaasivarustusele, Tõrvandi alevikus Tara, Taraääre ja Aiaääre detailplaneeringuala 1-6 etapi sademeveetorustikule, Tõrvandi alevikus Tara, Taraääre ja Aiaääre detailplaneeringuala 1-6 etapi tänavatele.

Väljastada projekteerimistingimused Räni alevikus Okka tn 1 krundi hoonestusala suurendamiseks.

Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Villa (94901:001:0211) maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Avalik väljapanek toimub 14.-28. augustil 2018 Kambja vallamajas aadressil Pargi tn 2 ning Kambja valla kodulehel www.kambja.ee.

Määrata Lemmatsi külas asuva Kannistiku tee 28 katastriüksuse sihtotstarve.

Ütelda üles hajaasustuse 2017. a programmi raames Kambja Vallavalitsuse ja R. Ž vahel 31.07.2017 sõlmitud toetusleping nr 15-22/52.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 1660 eurot. Keelduda küttetoetuse määramisest. Määrata kahele raske ja sügava puudega lapsele teenuse osutamine riigieelarvelistest vahenditest.

Anti MTÜ Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikule nõusolek välisreisiks.

Kinnitada Kuuste kooli direktorina ametisse Lenne Ojamets.

9. augustil otsustati

Väljastada ehitusload Tõrvandi alevikus Saialille 26, 28, 30, 39, 41, 43 ja 45 kahe korteriga elamute püstitamiseks, Sipe külas Tammetõru maaüksusele üksikelamu püstitamiseks, Ülenurme alevikus Paruni 93 üksikelamu püstitamiseks, Kaatsi külas Tamme maaüksusele garaaži püstitamiseks ning Kambja alevikus Aia tn 5 abihoone püstitamiseks.

Väljastada kasutusload Õssu külas Pihlapuu 3 laohoonele, Soinaste külas Pähkli detailplaneeriguala tänavale ja tänavavalgustusele ning gaasivarustusele.

Väljastada projekteerimistingimused Laane külas Väike-Näki tee 1 üksikelamu projekteerimiseks, Sulu külas Lättemäe maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks, Tõrvandi alevikus Tehno tee 3 ja 5 krundijaotuse täpsustamiseks ning Soinaste külas Kuslapuu tn 2 detailplaneeringuala sidevarustuse projekteerimiseks.

Võtta vastu Ranna maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning viia läbi detailplaneeringu avalik väljapanek.

Määrata Vana-Kuuste külas asuva Rebase katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Määrata Vana-Kuuste külas asuva Veski katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa.

Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni 31.12.2022 Sirmiku 7 kinnistu, Laane külas.

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused 9 isikule kogusummas 1210 eurot.

Pikendada 28.05.2018 sõlmitud eluruumi üürilepingu tähtaega kuni 30.09.2018.

Määrata ühekordne sporditoetus summas 200 eurot.

Ülevaate koostas

MARINA LEHISMETS,
vallasekretär

Kino maale
EelmineTule võimlema!
JärgmineSügisleer