3.9 C
Kambja
Teisipäev, 16.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui aasta vana ja ei pruugi olla ajakohane.

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgEluMeie vallavalitsuse töötajad

Meie vallavalitsuse töötajad

Marina Lehismets, vallasekretär

Töötan Kambja vallasekretärina alates 18. veebruarist k.a. Varasem töökogemus on Otepää linnavalitsuse juristi ja linnasekretärina 8 aastat, Rõngu vallasekretärina üle 17 aasta. Viimased kaks aastat täitsin lisaks ka Palupera vallasekretäri ülesandeid.

Olen lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna 1986. aastal.

Minu põhiülesanneteks on vallakantselei juhtimine ning asjaajamise korraldamine asutuses. Valmistan ette vallavalitsuse istungeid, vormistan istungimaterjale ning korraldan nende avalikustamise. Osalen volikogu istungite ettevalmistamises. Koostöös vallavalitsuse juristiga anname juriidilist nõu vallavalitsusele, valla asutustele ja ametnikele.

Teostan notariaaltoiminguid (dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamine). Vajadusel teen perekonnaseisutoiminguid (sünni- ja surmakanded).

Minu ülesandeks on valla valimiskomisjoni juhtimine ning valimiste korraldamine vallas.

Reet Kiuru, volikogu sekretär-jurist

Töötasin Kambja vallavalitsuses vallasekretärina alates 1993. aasta lõpust. Uues ühinenud vallas on minu töövaldkonnaks volikogu töö korraldamine, istungite ettevalmistamine ja protokollimine. Püüame koos vallavalitsuse teiste ametnikega esitada volikogule korrektsed ja õigusaktidele vastavad eelnõud. Peale istungeid tegelen vastuvõetud õigusaktide vormistamise, avaldamise ja kättetoimetamisega. Vajadusel abistan volikogu komisjone nende koosolekute protokollide vormistamisel, volikogu esimeest volikogu kirjavahetuse ja dokumentide vormistamisel. Abistan volikogu liikmeid seoses volikogu tööga tekkinud küsimuste lahendamisel, koostöös leiame ikka lahenduse.

Peale volikogu töö on minu korraldada vallavalitsuse personalitöö: käskkirjade, korralduste, lepingute ja teiste personalidokumentide ettevalmistamine, kooskõlastamine, registreerimine. Kuna vallavalitsus võtab tööle ka hallatavate asutuste juhid, siis nendega seotud personalidokumentide koostamine on samuti minu ülesanne. Vajadusel konsulteerin asutuste juhte personalitöö küsimustes.

Üheks minu suhteliselt uueks ülesandeks on andmekaitsespetsialisti amet. Seoses isikuandmete kaitse üldmääruse kehtima hakkamisega käesoleva aasta aprilli lõpust peab igal avaliku sektori asutusel olema määratud andmekaitsespetsialist. Läbisin selle ülesande täitmiseks mahuka, eksperdi tasemel andmekaitseametniku koolituse. Andmekaitsespetsialisti ülesanded on määratud isikuandmete kaitse üldmäärusega ja need on põhiliselt nõustamis- ja isikuandmete töötlemise jälgimisülesanded, samuti suhtlemine andmekaitse inspektsiooniga. Kuna isikuandmete kaitse üldmääruse täitmiseks vajalikud asutusesisesed õigusaktid ja reeglistikud on alles kehtestamata, on minu ülesandeks nende väljatöötamine ja vallavalitsuse töötajate konsulteerimine isikuandmete kaitse valdkonnas. Minu poole võivad pöörduda kõik inimesed, kellel on probleeme enda isikuandmete töötlemisega vallavalitsuses.

Peale tööd armastan teatrit – teha ja vaadata, hobiks on veel koduaed ja et päeval on vähe liikumist, siis püüan natuke tervisesporti ka teha.

 

Kaupo Piirsalu, jurist

Töötan Kambja vallas alates käesoleva aasta märtsist. Enne siia tööle asumist töötasin juristina sotsiaalministeeriumis ja rahandusministeeriumis, kokku kuus aastat. Käesolevale ametikohale asudes sain ühelt kenalt inimeselt kaasa soovituse „Ole julge!“. Seda soovitust püüan mitte unustada, nagu ka koolist kaasa saadud põhimõtet, et seadusandja peab mõtlema nagu filosoof ja rääkima nagu talupoeg. See tähendab, et õiguskeel peab olema lihtne ja arusaadav kõikidele.

Minu tööülesannete hulka kuulub vallavalitsuse õigusalane nõustamine, lepinguprojektide väljatöötamine ja lepingute sõlmimises osalemine, samuti järelevalve teostamine lepingute täitmise üle. Lisaks on minu kohustuseks kohaliku omavalitsuse tegevust puudutava seadusandluse jälgimine ja muudatuste alusel õigusaktide muutmine ning nende täitmise korraldamine.

Väljakutseid pakub vallavalitsuse esindamine kohtuvaidlustes. Arvestades piirkonna kiiret arengut paljudes valdkondades, on erinevaid vaidlusi, sh kohtuvaidlusi palju.

Nõustusin tööle asudes ka võimalusega pakkuda elanikele esmast õigusalast nõustamist. Paljud omavalitsused on leidnud, et see on ajamahukas ja elanikel on eelkõige võimalik pöörduda õigus- või advokaadibüroode poole, kuid leian, et esmaste juhtnööride saamine õiguslikes küsimustes enda elukohajärgsest omavalitsusest on vajalik ja tänuväärne.

Loetumad