Vallavolikogu 19.10.2022 istungilt

713

Kambja vallavolikogu istung toimus kolmapäeval 19. oktoobril 2022. a algusega kell 17 Uhti külas Reola kultuurimaja saalis. Kohal oli 18 volikogu liiget, puudus kolm.

Oma liikmestaatuse peatanud Virgo Kuristi (EKRE) asemel asus volikogu liikmeks Toivo Salus, kes tutvustas ennast.

Päevakord kinnitati algsel kujul 18 poolthäälega.

Päevakord:

1. Kambja vallavolikogu 20.02.2018 määruse nr 18 „Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord

Ettekande tegi finantsjuht Eve Jaanus.

Kambja valla elanike kaasamisega valla eelarve koostamisse luuakse elanikele võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida. Elanikud saavad teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

Kaasava eelarve menetlust kasutati Kambja vallas esmakordselt käesoleva aasta eelarve juures. Paljudes omavalitsustes on see juba aastaid kasutusel.
Kaasava eelarve rakendamiseks puudus seni vallavalitsusel õiguslik raamistik. Käesoleva määruse eesmärk on reguleerida kaasava eelarve rakendamise tähtsamad küsimused.
Kuna tegemist on eelarve küsimusega, lisatakse kaasavat eelarvet puudutavad sätted Kambja vallavolikogu 20.02.2018 määrusega nr 18 kehtestatud Kambja valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise korda. Eraldi volikogu määrust ei ole otstarbekas koostada.

Määruse rakendamine ei too kaasa täiendavaid kulutusi. Kaasava eelarve suurus kajastatakse vallaeelarves. Võitnud idee-ideed realiseerib vallavalitsus, korraldades selleks hanked ja tehes vastava investeeringu.

Kaasettekande tegi majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann. Komisjon kiitis eelnõu koos muudatusettepanekutega heaks.

Volikogu otsustas kehtestada määruse (18 poolthäält).

 

2. Audiitori määramine

Finantsjuht Eve Jaanus tegi ettekande.

Kambja vallavalitsus korraldas ostumenetluse Kambja vallavalitsuse 2022.–2024. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditi audiitorteenuse osutaja leidmiseks.

Auditi audiitorteenuse osutamise eesmärgiks on audiitorettevõtja poolt vandeaudiitori kutsetegevuse standarditest ja seadustest lähtuva audiitorkontrolli tulemusena avaldada sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

Audiitorteenuse objektiks on vallavalitsuse ja konsolideerimisgruppi kuuluvate tütarettevõtete OÜ Olme ja OÜ Ülenurme Teed ning SA Aarike Hooldekeskus ja SA Ülenurme Areng 31.12.2022, 31.12.2023 ja 31.12.2024 lõppeva majandusaasta kohta koostatud ja kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga esitatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded.

Ostumenetlus viidi läbi riigihangete seaduse alusel. Kirjalik pakkumiskutse saadeti välja OÜ-le Audiitorbüroo ELSS, OÜ Audiitoribüroo Revisor ja OÜ Audiitorbüroo Fides.

OÜ Audiitorbüroo ELSS esitas pakkumuse kogumaksumusega 12 960 eurot koos käibemaksuga. Teised kirjaliku kutse saanud ettevõtted pakkumust ei esitanud.

Kaasettekande tegi majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann. Komisjon kiitis eelnõu heaks.

Volikogu võttis otsuse vastu (18 poolthäält).

3. Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2023–2026

Finantsjuht Eve Jaanus tegi ettekande.

Kambja valla eelarvestrateegia eesmärgiks on tagada valla finantsstabiilsus ning jätkusuutlik areng ja eelarvepoliitika. Eelarvestrateegia annab rahalised orientiirid valla võimalustest arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse enda andmestikule antakse ülevaade ka sõltuvate üksuste kohta (põhitegevuse tulemid ja netovõlakoormused). Kambja vallal on alates 2018. aastast kaks sõltuvat üksust – OÜ Olme ja OÜ Ülenurme Teed.

Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, mida igal aastal tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse. Käesolev eelarvestrateegia on aluseks järgmise aasta eelarve koostamisel.

Kamba valla eelarvestrateegia käsitleb 2023-2026 aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid.

Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse finantsseisundist ning võimekusest teenindada olemasolevaid kohustusi.

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann tegi ettekande. Komisjon kiitis eelnõu heaks, kuid tegi ettepaneku teha Kambja lasteaia hoonele uus ekspertiis, et teada saada reaalne kulu lasteaia renoveerimiseks.

Volikogu otsustas strateegia vastu võtta (18 poolthäält).

Määrus jõustub 01.01.2023.

4. Kambja valla arengukava aastateks 2023–2030

Arendusjuht Kristi Kull tegi ettekande.

Arengukava on Kambja valla arengut suunav strateegiline dokument, mille alusel tehakse investeerimisotsuseid. Arengukava elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse valla eelarvestrateegias ja need täpsustatakse valla eelarves. Iga-aastase arengukava ülevaatamise käigus korrigeeritakse ka eelarvestrateegiat ja pikendatakse seda ühe aasta võrra.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks moodustati juhtrühm, kes koordineeris erinevaid teemavaldkondi. Juhtrühma ülesandeks oli läbi töötada oma valdkonda puudutav varasemalt kirja pandud arengukava analüüsida valdkonna peamisi arengutrende, väljakutseid ja võimalusi ning koostada detailne tegevuskava aastateks 2023–2026. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise tervikprotsessi juhtisid Kristi Kull ja Eve Jaanus.

Arengukava eelnõu avalikustati koos eelarvestrateegia eelnõuga valla kodulehel perioodil 26.09–10.10.2022. Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia kohta arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha 10. oktoobrini.

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann tegi kaasettekande. Komisjon kiitis eelnõu heaks, kuid tegi ettepaneku kehtestada see ilma tegevuskavata, mida komisjon näeb vallavalitsuse töödokumendina.

Volikogu võttis arengukava vastu (18 poolthäält).

Määrus jõustub 01.01.2023

5. Vallavalitsuse hallatavate asutuste ümberkorraldamine

Volikogu liige Rauno Kiuru taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletuselt.

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on vallavolikogu ainupädevuses valla ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine.

Vallavalitsus teeb ettepaneku koondada ühe asutuse alla valla kultuuri- ja sporditaristu: Reola kultuurimaja, Kambja kultuurikeskus, Kambja spordihoone, Kambja staadion, Tõrvandi spordihoone ja staadion, Ülenurme gümnaasiumi spordihoone ja staadion ning matka- ja terviserajad. Uue asutuse nimeks saab Kambja Kultuur ja Sport. See tagab ka efektiivsema ja parema ressursside juhtimise ning väldib killustumist.  Reorganiseeritava asutuse põhimääruse kehtestab volikogu määrusega.

Vallavalitsuse struktuuris oleva kultuurispetsialisti ametinimetuse otsustas vallavalitsus ümber nimetada kultuuri- ja spordinõunikuks. Nõuniku töövaldkond haakub otseselt hallatava  asutuse tööga. Lähiajal kuulutatakse sellele ametikohale välja avalik konkurss.

Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Margot Võsokov tegi kaasettekande. Komisjon kiitis eelnõu heaks.

Volikogu võttis otsuse vastu (17 poolthäält).

6. Kambja vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Ettekandja vallavanem Illari Lään.

Eelnõu eesmärk on korrastada teenistujate koosseise vastavalt tegelikele vajadustele, mis tulenevad kasvavatest töömahtudest ning kinnitada aasta jooksul vallavalitsuse tehtud muudatused teenistujate koosseisudes.

Kehtiva vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitas volikogu 11.01.2022 otsusega nr 21, seda muudeti volikogu 31.08.2022 otsusega nr 64 (kaotati üks abivallavanema ametikoht). Selline koosseis on suures osas töösse rakendatud, välja arvatud keskkonnaspetsialisti ja kultuurispetsialisti ametikohad, mis on täitmata.

Üks juristi ametikoht on ajutiselt vaba (lapshoolduspuhkuse ajaks), sinna on keeruline lühikeseks ajaks uut inimest leida. Seetõttu on töötava juristi töökoormus väga suur.

Teine keskkonnaspetsialisti ametikoht on täitmata. Vald jätkab koostööd MTÜga Eesti Jäätmehoolduskeskus, mistõttu täiendava keskkonnaspetsialisti ametikoht pole vajalik.

Vallavalitsus otsustas 04.08.2022 korraldusega nr 705 muuta vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu, lisades vallakantselei koosseisu ühe tähtajatu juristi ametikoha ja kaotades haldusosakonnast ühe keskkonnaspetsialisti (täitmata) ametikoha. Juristi ametikohale kuulutati avalik konkurss, uus jurist asub ametisse novembrist 2022.

Vallavalitsus otsustas 05.10.2022 korraldusega nr 941 muuta haridus- ja kultuuriosakonna teenistujate haridusspetsialisti ja kultuurispetsialisti (täitmata ametikoht) ametinimetused vastavalt  haridusnõuniku  ning kultuuri- ja spordinõuniku ametinimetusteks. Sellega jaotatakse osakonnas tööülesandeid ümber ning antakse ametnikele ka nõuandev ja korraldav roll vastavas töövaldkonnas. Kultuuri- ja spordinõuniku roll haakub ka hallatavate asutuste ümberkorraldamisega.

Kõige enam annab tunda teenistujate vähesus maa- ja ehitusosakonnas, aga ka arendus- ja sotsiaalosakonnas. Kambja vallaga võrreldava suurusega lähivaldades (Elva vald ja Tartu vald) on nimetatud valdkondades märkimisväärselt rohkem tööressurssi teenuste kvaliteetseks osutamiseks. Kasvanud töökoormus eri menetluste ja päringute arvu näol on toonud kaasa probleemid teenuste kvaliteedi ning tähtaegade osas. Selle tulemusena on ettepanek lisada täiendav ametikoht nii maa- ja ehitusosakonna kui ka arendusosakonna koosseisu. Lisaks muudetakse mõlemas osakonnas ka töökorraldust ning tööülesannete jaotust.

Ülenurme vanurite kodu koristaja (0,45 töökohta) teenistuskoha nimetus soovitakse muuta seoses tema tööülesannete muutumisega, uueks teenistuskoha nimetuseks on majahoidja.

Volikogu kiitis struktuurimuudatused heaks (18 poolthäält).

7. Vallavolikogu alatise komisjoni tegevuse lõpetamine, alatiste komisjonide moodustamine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tegi ettekande.

Koalitsiooni poolt esitatud eelnõuga tehakse ettepanek volikogu ühe komisjoni erinevad ülesanded jagada ära kahe komisjoni vahel, et spetsiifilisemalt tegeleda oma valdkonnaga.

Volikogu otsustas lõpetada haridus- ja kultuurikomisjoni tegevuse ja moodustada hariduskomisjon ning kultuuri- ja spordikomisjon (11 poolt, 7 erapooletut).

8. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tegi ettekande.

Asuti salajase hääletamisega vastloodud komisjonidele juhte valima. Hariduskomisjoni esimeheks valiti Margot Võsokov (11 häält) ja aseesimeheks Brit Mesipuu (7 häält) ning kultuurikomisjoni esimeheks Rauno Kiuru (11 häält) ja aseesimeheks Toivo Salus (7 häält).

9. Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev tegi ettekande.

Revisjonikomisjoni liikme Virgo Kuristi volikogu liikme volitused peatusid tema avalduse alusel ja seetõttu ei saa tema olla volikogu revisjonikomisjoni liige. Volikogul asus salajase hääletamise teel uut liiget valima. Kandidaadiks esitati Olavi Jänes, kes valitigi 17 häälega komisjoni liikmeks.

10. Kambja vallavolikogu 11.01.2022 otsuse nr 22 „Volikogu esimehe ametikoha palgaliseks kinnitamine, volikogu esimehe tasude ning hüvituste määramine

Volikogu esimees Aivar Aleksejev taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletuselt. Päevakorrapunkti arutelu juhtis volikogu aseesimees Urmas Kink.

Koalitsiooni nimel tegi ettekande volikogu liige Tanel Melk.

Eelnõu eesmärgiks oli viia volikogu esimehe palk vastavusse koalitsioonilepingus kokkulepituga.

Volikogu võttis otsuse vastu (10 poolthäält, 4 erapooletut)

11. Külitse alevikus asuva Haage tee 63a maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Volikogu liige Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Juhtiv planeerimisspetsialist Riivo Leiten tegi ettekande.

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Külitse alevikus asuva Haage tee 63a maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Haage tee 63a maaüksuse jagamist elamumaa ja maatulundusmaa krundiks ning elamumaa krundile ehitusõiguse määramiseks, üksikelamu ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringu järgi säilib planeeringualal olemasolev maakasutus, kuid on lubatud maatulundusmaale hajaasustuses rajada üksikelamu ja abihooned kui maaüksuse pindala on minimaalselt 5000 m². Seega on kavandatud tegevus kooskõlas üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi tegi kaasettekande. Komisjon kiitis eelnõu heaks.

Volikogu võttis otsuse vastu (12 poolthäält, 4 erapooletut).

12. Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Volikogu liige Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Ettekande tegi juhtiv planeerimisspetsialist Riivo Leiten.

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeringuala suurus on u 3 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust 100% maatulundusmaa sihtotstarbega Vana-Sepa maaüksuse jagamiseks elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Üldplaneeringuga ei ole planeeringualale kavandatud uut juhtotstarvet. Maatulundusmaale reserveeritud juhtotstarbega alal on lubatud üldplaneeringu kohaselt elamumaa maakasutuse sihtotstarve, kui minimaalne krundi suurus on vähemalt 3000 m². Seega on taotletav tegevus kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi, kinnitas, et komisjon kiitis eelnõu heaks.

Volikogu võttis otsuse vastu (13 poolt, 2 erapooletut).

13. Soinaste külas asuvate Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Volikogu liige Alan Uibo taandas end selle päevakorrapunkti arutelult ja hääletusest.

Juhtiv planeerimisspetsialist Riivo Leiten tegi ettekande

Kambja vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Soinaste külas asuvate Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeritava ala suurus kokku on u 0,9 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda Kiire tn 6, 8, 9, 10 ja 14 kruntide ulatuses muuta kehtivat detailplaneeringut krundi maksimaalse lubatud ehitisealuse pindala, hoonestusala, hoonete arvu ning katusetüübi ja -kalde vahemike osas. Muus osas jääb kehtima Jaani ja Tolga maaüksuste detailplaneering.

Planeeringuala asub üldplaneeringuga sätestatud elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Seega on taotletav tegevus kooskõlas üldplaneeringuga.

Planeeritaval alal kehtib Ülenurme vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 72 kehtestatud Jaani ja Tolga maaüksuste detailplaneering.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi tegi ettekande. Komisjon kiitis eelnõu heaks.

Volikogu võttis otsuse vastu (13 poolt, 2 erapooletut).


Kino maale
EelmineTõrvandi Kool otsib õppejuhti
JärgmineMuinastulede öö Pangodis