Vallavolikogus langetati mitmeid tulevikku suunatud otsuseid

603
Kambja Vallavolikogu istung 16. novembril Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

16. novembril toimunud volikogu istungil langetati mitmeid tulevikku suunatud otsuseid, mis on seotud omavalitsuse detailplaneeringute, arendustegevuste ja eelarvestrateegia täitmisega.

Võeti vastu detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord, tulenevalt planeerimisseaduse muudatustest. Määruse eesmärk on tagada detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute võrdne kohtlemine ning rajatiste väljaehitamiseks kantavate kulude ja planeeringuga kavandatu omavaheline proportsionaalsus.

Vastuvõetud korra kohaselt on võimalik sõlmida halduslepinguid ka nende rajatiste ehitamiseks, mis asuvad väljaspool detailplaneeringu ala, kuid on otseselt vajalikud planeeringulahenduse elluviimiseks ja sellega funktsionaalselt seotud.

Johtuvalt elukalliduse muutumisest otsustati korrigeerida 2023. aastast lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra, tagamaks haridusasutuste õppetöö kvaliteeti ja jätkusuutlikku tegevust.

Kiideti heaks Tõrvandi Kooli ning asutuse Kambja Kultuur ja Sport põhimäärused.

Võeti vastu otsuseid volikogu komisjonide töös. Kinnitati hariduskomisjoni ning kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisud. Majanduskomisjoni esimeheks valiti Tarmo Kleimann ja aseesimeheks Ivar Tedrema. Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimeheks valiti Toomas Arumägi ja aseesimeheks Alan Uibo.

Tutvuti maakondliku programmiga Tartumaa arengustrateegia 2040.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 21. detsembril kell 17 Reola kultuurimajas.

Kino maale
EelmineEsitada saab 2023. aasta kaasava eelarve ideid
JärgmineIda- ja Kagusuuna sõiduplaani muudatused 19.-20. ja 26.-27. novembril