Algab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt

582

Uuendatud 17.01.2023

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot.

Toetus on mõeldud elanikele, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal, kuid kes ei ole ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga ühel või teisel põhjusel liitunud. Toetuse eesmärgiks on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Eraisikute veetaristu toetuse eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot. Vooru eelarvest tulenevalt võetakse sel korral vastu hinnanguliselt 300 taotlust.

Toetust antakse reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks või ümberehitamiseks. Toetust makstakse standardiseeritud ühikuhinna alusel, toetuse summad on toodud KIKi kodulehel.

Toetust on võimalik taotleda, kuniks eelarves raha jätkub ja taotlejatel peab olema võimalus omaosaluse katmiseks. Töödega ei tohi alustada enne rahastusotsuse saamist ning plaanitud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul. Need majapidamised, kes kahe taotlusvooru vahel liitumise oma kuludega ära tegid, paraku tagantjärele toetust ei saa.

KIK juhib taotlejate tähelepanu sellele, et taotluse juurde on kohustuslik esitada torustike rajamise korral piirkondliku vee-ettevõtja väljastatud kehtivad liitumistingimused. Kogumismahutite või omapuhastite rajamisel tuleb esitada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse poolne kinnitus, et antud kinnistul puudub võimalus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning viie aasta jooksul ei planeerita seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rajada.

Taotlemine käib läbi E-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mis avalikustatakse vooru avamisel.
Vormi on võimalik KIKi saata nii e-posti teel info@kik.ee kui paberil (Narva mnt 7a, 15172, Tallinn).
Paberil saates tuleb arvestada, et taotlused seatakse järjekorda KIKis registreerimise aja järgi.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Valdkonda toetab Keskkonnaministeerium.

Lisainfo: KIKi koduleht

Kino maale
EelmineVallavolikogu 21.12.2022 istungilt
JärgmineURBACT on lõppenud? Ei, läheb edasi!