Vallavolikogu 21.12.2022 istungilt

754

Kambja vallavolikogu istung toimus kolmapäeval 21.12.2022. a algusega kell 17.00 Uhti külas Reola kultuurimaja saalis. Kohal oli 18 volikogu liiget, puudus 3.

Päevakord kinnitati ühehäälselt

Päevakord:

1. Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine

Ettekande tegi vallavanem Illari Lään.

Enam kui 155 000 elanikuga Tartumaa on Eesti suuruselt teine maakond, ning Tartu linn on kogu Lõuna-Eesti tõmbekeskus. Tipptasemel haridusasutused, roheline ja turvaline elukeskkond, maailmatasemel kultuurielu, aktiivsed kogukonnad ja mitmekesine ettevõtlus on teinud regioonist atraktiivse paiga nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. See väljendub ka elanike arvus, mis on erinevalt paljudest Eesti piirkondadest tasapisi kasvamas.

Maakonna potentsiaali tulemuslikumaks rakendamiseks on aga vajalik selge tulevikusiht koos kokkulepitud tegevusplaaniga, mida ühiselt ette võetakse. Tartumaa arengustrateegia aluspõhimõteteks on koosloomelisus ja uuenduslikkus, kestlik mõtteviis, traditsioonide väärtustamine ning linna ja maapiirkonna sidusus. Maakonna arengu sihiks on Tartumaa elanike heaolu suurendamine ning suurepärase elu- ja ettevõtluskeskkonna pakkumine nii tänastele olijatele kui ka uutele tulijatele.

Strateegiale lisatud ka valla ettepanekud.

Volikogu kiitis strateegia 18 poolthäälega heaks.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

2. Ülenurme Lasteaia Nurmepesa, Tõrvandi Lasteaia Rüblik, Soinaste Lasteaia Laululind, Kambja Lasteaia Mesimumm põhimääruste muutmine

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Lasteaia asukoha määramine põhimääruses on oluline selleks, et riigil ja kõigil, kellel on selleks vajadus, oleks teada kus asub asutuse juhtkond ning millisele aadressile on võimalik saata ametlikku posti. Tavapäraselt toimub lasteasutuse hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav tegevus tema põhimääruses nimetatud asukohas aga kui põhimääruses nimetatud asukohas ei ole piisavalt ruumi hoiu ja alushariduse omandamist võimaldava tegevuse nõuetekohaseks läbiviimiseks, siis võib lasteasutusel olla vajadus teha eelnimetatud tegevusi lisaks põhikirjas nimetatud asukohale ka mõnes muus tegevuskohas. Tegevuskohta pole otstarbekas määrata lasteasutuse põhimääruses, sest põhimääruse muutmine on seadusest tulenevalt volikogu pädevuses ja seega ressursimahukas. Lasteasutuse tegeliku tegevuskoha muutumine võib olla aegkriitiline – näiteks on vaja mõni rühm paigutada ajutiselt põhikirjas märgitud asukohast teisele juriidilisele aadressile avarii vms tõttu.

Paindlikkuse ja ressursi kokkuhoiu (ka volikogu komisjonide ja volikogu liikmete tööaeg on ressurss) mõttes on lasteasutuse tegevuskoha otsustamine mõistlik delegeerida täitevorganile, st vallavalitsusele.

Hariduskomisjoni esimees Margot Võsokov kinnitas kaasettekandes, et hariduskomisjon on põhimääruste muutmise poolt.

Volikogu otsustas määruse 18 poolthäälega vastu võtta.

3. Loa andmine riigihangete korraldamiseks, lasteaia sisustus

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

15. novembril sõlmisid Kambja Vallavalitsus ja AS AA-LAN üürilepingu ruumide üürimiseks munitsipaallasteaia teenuse osutamiseks aadressil Linnavere tee 3, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa. Lepingu kohaselt antakse ruumid alates 15. jaanuarist 2023. a Kambja Vallavalitsuse valdusesse. Munitsipaallasteaia teenuse osutamiseks on vajalik hankida mööbel ja ruumid sisustada. Lasteaia rühmadesse hangitakse lasteaia mööbel: voodid, lauad toolid ja muu vajalik inventar; kabinettidesse vajalik mööbel, saali toolid, garderoobi ja söögisaali mööbel. Rühmadesse hangitakse mängu- ja õppevahendid. Lisaks on vajalik hankida tekid, padjad ja voodipesu.

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann kinnitas kaasettekandes, et komisjon kiitis eelnõu heaks.

Volikogu võttis otsuse vastu 18 poolthäälega.

4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks, toiduainete tarne koolidele

Abivallavanem Liis Rosin tegi ettekande.

Kambja vald soovib korraldada uue hanke avatud hankemenetlusena üheksas osas. Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine mitme pakkujaga. Raamleping sõlmitakse kõigi kvalifitseerunud ja vastavaks tunnistatud pakkujatega. Raamlepingu alusel sõlmitavad hankelepingud on tähtajalised ning iga uue hankelepingu sõlmimiseks korraldab Kambja Vallavalitsus minikonkurssi raamlepingu osapoolte vahel. Esimene hankeleping sõlmitakse raamlepingu sõlmimise hankel madalaima maksumuse teinud pakkujaga kuueks kuuks. Järgnevad hanelepingud on kehtivad 6 kuud.

Majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann kinnitas kaasettekandes, et komisjon kiitis eelnõu heaks.

Volikogu võttis otsuse vastu 18 poolthäälega.

5. OÜ Ülenurme Teed põhikirja muutmine

Abivallavanem Triin Nõmmistu tegi ettekande.

Arvestades vajadust sõlmida osaühinguga haldusleping tuginedes riigihangete seaduses sätestatud sisetehingu erandile ning soovi täpsustada mõningaid põhikirja sätteid, tuleb osaühingu põhikirja muuta. Vallavalitsus hakkab täitma üldkoosoleku rolli, sest ühing kuulub täielikult vallale.

Volikogu kinnitas põhikirja 15 poolthäälega, 3 liiget jäi erapooletuks.

6. OÜ Olme põhikirja muutmine

Toomas Arumägi taandas end päevakorrapunkti arutelult ja hääletuselt.

Abivallavanem Triin Nõmmistu tegi ettekande.

Arvestades vajadust sõlmida osaühinguga haldusleping tuginedes riigihangete seaduses sätestatud sisetehingu erandile ning soovi täpsustada mõningaid põhikirja sätteid, tuleb osaühingu põhikirja muuta. Vallavalitsus hakkab täitma üldkoosoleku rolli, sest ühing kuulub täielikult vallale.

Põhikirja muutmise poolt otsustas 14 volikogu liiget, 3 jäi erapooletuks.

7. Lemmatsi külas asuva Piirivälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Juhtiv planeerimisspetsialist Riivo Leiten tegi ettekande.

Kambja Vallavalitsusele esitati taotlus Kambja vallas Lemmatsi külas asuva Piirivälja maaüksuse detailplaneeringu algatamiseks.

Planeeritava ala suurus kokku on u 5,5 ha.

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust maatulundusmaa sihtotstarbega Piirivälja maaüksuse muutmiseks elamumaa sihtotstarbega krundiks, maaüksuse jagamiseks elamumaa kruntideks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Planeeringuala paikneb maa-alal, millele üldplaneeringuga on antud elamumaa juhtfunktsioon. Seega on taotletav tegevus kooskõlas üldplaneeringuga.

Uuringute vajadus täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel, millega antakse lahendus ka planeeringuala tehnovõrkudega varustamiseks, juurdepääsude rajamiseks, parkimiskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorra lahendamiseks ning tingimused detailplaneeringu elluviimiseks.

Kavandatava tegevuse puhul ei ole võimalik ega ka vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise üle kaalutlusotsuse langetamine.

Arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Arumägi kinnitas kaasettekandes, et komisjon hääletas algatamise poolt.

Planeeringu algatamise kiitis heaks 13 volikogu liiget, üks oli vastu, 4 jäid erapooletuks.

8. Kambja valla 2022. aasta II lisaeelarve

Finantsjuht Eve Jaanus tegi ettekande.

Kambja valla 2022. aasta II lisaeelarve on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

 • Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes
 • Riigieelarvest on eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi
 • Laekunud on täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud
 • Korrigeerimised põhitegevuse kuludes
 • Muutused investeerimistegevuses, sh täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi ning teostamisi
 • Muutused finantseerimistegevuses.

2022. aasta II lisaeelarve maht on – 5 009 426 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 1 829 898 eurot ja põhitegevuse kulud 830 574 eurot. Investeerimistegevuse eelarve väheneb 5 618 670 eurot. Põhivara soetust vähendatud 5 700 000 eurot ja põhivara müüki vähendatud 225 200 eurot. Koos II lisaeelarvega on Kambja valla 2022. aasta eelarve kogumaht 32 953 517 eurot.

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann kinnitas, et komisjon kiitis lisaeelarve heaks.

Volikogu kinnitas lisaeelarve 18 poolthäälega.

9. Nõusoleku andmine vallavara võõrandamiseks (buss)

Abivallavanem Triin Nõmmistu esitas ettekande.

Otsusega antakse vallavalitsusele nõusolek võõrandada avaliku elektroonilise enampakkumise korras vallale kuuluv buss Mercedes-Benz (registreerimismärk 806 BLS), väljalaskeaasta 2014, värvus punane, kere tüüp 906BB50, kütus diisel, läbisõit 105 000 km, alghinnaga 22 725 eurot.

Kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann kinnitas komisjoni poolehoidu.

Otsuse poolt hääletas 14, vastu 2, erapooletuks jäi 2 liiget.

10. Nõusoleku andmine kinnisvara võõrandamiseks

Ettekande tegi abivallavanem Triin Nõmmistu.

Kambja vald ei vaja ülesannete täitmiseks pärandina tekkinud vara, mistõttu on otstarbekas see võõrandada. Korter asub logistiliselt heas asukohas, olemas on juurdepääs ja kehtiv detailplaneering. Läheduses on tsentraalsete tehnosüsteemide liitumispunktid. Arvestades eelnevat on põhjendatud määrata korteriomandi Linnavere tee 1-1 (registriosa nr 2600704) avaliku elektroonilise enampakkumise hinnaks 30 000 eurot, mis teeb ruutmeetri hinnaks 714 eurot/m². Korteriomandi lõplik hind kujuneb enampakkumise teel.

Kaasettekande tegi majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann. Majanduskomisjon tegi vallavalitsusele ettepaneku tellida kinnisvara hindamisakt ja selle põhjal koostada pakkumise hind.

Otsuse poolt hääletas 8, vastu 8, erapooletuks jäi 2. Otsust seega vastu ei võetud.

11. Loa andmine riigihanke „Tõrvandi põhikooli ehitamine

Vallavanem Illari Lään tegi ettekande.

Eelnõuga antaks vallavalitsusele nõusolek tunnistada Tõrvandi põhikooli ehitamise hankel edukaks pakkujaks hanke tingimuste kohaselt ja madalama hinna hindamiskriteeriumi alusel OÜ Embach Ehitus pakkumus kogumaksumusega 19 152 518,88 € (koos käibemaksuga) ning sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga hankeleping.

Kaasettekande tegi majanduskomisjoni esimees Tarmo Kleimann.

Komisjon tegi ettepaneku kuulutada riigihange kehtetuks kuna hanke hind ületab varem volikogu poolt antud piiri ning kaaluda võimalust korraldada uus riigihange läbi vallale kuuluva äriühingu või sihtasutuse (ettepaneku poolt 5, vastu 1, 1 erapooletu).

Otsuse vastu hääletas 18 liiget, seega hanget ei kinnitatud.

12. Volikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine

Komisjoni esimees Tarmo Kleimann esitas liikmete nimekirja, mille volikogu ka heaks kiitis:

 • Jaano Uibo
 • Rait Rohumägi
 • Kuldar Lepik
 • Margus Kard
 • Illari Lään
 • Sven Tenno
 • Meelis Jürgens

Otsuse poolt hääletas 17 liiget, üks jäi erapooletuks.

13. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine

Komisjoni esimees Brit Mesipuu esitas liikmete nimekirja, mille volikogu ka heaks kiitis:

 • Karin Peda
 • Igor Junkin
 • Rainer Tüvist
 • Meelis Michelson
 • Toomas Kalja
 • Kerstin Roos
 • Ivar Sepa

Otsuse poolt hääletas 18 liiget.

14. Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja komisjoni esimees Toomas Arumägi esitas liikmete nimekirja, mille volikogu ka heaks kiitis:

 • Toomas Otsatalo
 • Leho Liiv
 • Arne Peda
 • Aivar Aleksejev
 • Liina Miks
 • Alar Arukuusk
 • Karin Raid

Otsuse poolt hääletas 18 liiget.


Kino maale
EelmineKorraldatud jäätmeveo teenustest uuel aastal
JärgmineAlgab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt