Vallavalitsuse istungilt 30.03.2023

357
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ning vallavara võõrandamise küsimused. Esitati volikogu menetlusse eelnõu.

Antud ehitusload

 • Lepiku külas Männisalu eluhoone püstitamiseks
 • Sirvaku külas Suure-Kurmo üksikelamu püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Soinaste külas Nupu 1 kinnistule püstitatud teenindus ja büroohoonele
 • Külitse alevikus Vabadiku 4 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Külitse alevikus Vabadiku 6 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Laane külas Mustametsa tee 5 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Enelase 5 kinnistule püstitatud üksikelamule

Määrati Kambja vallas asuvate Elektrilevi OÜ-le kuuluvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suurused ja piirid.
Määrati Kambja vallas asuvatele munitsipaalomandisse antavatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.

Nõustuti katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks vastavalt maakorralduskavale ning määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed

 • Kavandu külas asuv Riisaare katastriüksus 28201:008:0517
 • Lalli külas asuv Haaviku katastriüksus 28204:004:0162
 • Kavandu külas asuv Mällo katastriüksus 28201:008:0094

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks

 • Soinaste külas asuvatele Meremäe tee lõik 4 (tunnus 28301:001:0913) ja Võsumäe (tunnus 94901:001:0655)
 • Soinaste külas asuvad Meremäe tee (tunnus 94901:006:0576) ja Pesapaiga tänav (tunnus 94901:006:0541)

Kinnitatud kasutustingimustega antakse kümneks aastaks tasuta kasutusse Kambja vallale kuuluv kinnisasi asukohaga Ülenurme alevik, Porijõgi V1 kinnistu (tunnus 28301:001:0737).

Sotsiaalküsimustes määrati sotsiaaltoetusi. Seoses tugiisikuteenuse vajaduse jätkumisega muudeti isiku tugiisikuteenuse leping tähtajatuks ja muudeti teenuse eest makstavat tasu. Rahuldati isiku esitatud vaie toetuse määramisest keeldumisele. Rahel Tammele anti volitus isiku isikutunnistuse väljavõtmiseks PPA-st.

Nurjumise tõttu tunnistati lõppenuks Kopa karjääri eraldise 1 raieõiguse enampakkumismenetlus. Vallavalitsus realiseerib raieõiguse, võttes vähemalt kolm võrdlevat pakkumist.

Volikogu menetlusse esitatakse eelnõu „Kohviku kinnisasja omandamine“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 19.04.2023 istungilt
JärgmineVallavalitsuse istungilt 06.04.2023